- Hovedambisjonen om økt matsikkerhet ved økt produksjon er et ønske det er lett å dele. Men for å øke produksjonen må bondeyrket være attraktivt. Regjeringen svikter bonden når den i hovedsak bare vil videreføre gjeldende politikk, sier Svein Flåtten, Høyres næringspolitiske talsmann.

For å møte utfordringene ved økende effektivitet og produktivitet vil landbruket ha behov for større investeringsevne over tid. Norges Bondelag har anslått det til ca. 15 mrd. over en tiårsperiode. Høyre har pekt på at bare det å fjerne formuesskatten vil bety ca. 1,7 mrd. i lettelser og økt investeringsevne i landbruket hvert år.

Regjeringen varsler i meldingen en meget forsiktig oppmykning av den rigide eiendomspolitikken landbrukseiendommer lider under. 1 av 10 nordmenn bor på en landbrukseiendom, samtidig som 35 000 bruk med bolighus står tomme.

- Det er positivt at regjeringen nå har fått øynene opp for galskapen i egen eiendomspolitikk på bygdene, men vi er kritiske til at regjeringen ikke tar konsekvensen av sine egne analyser, sier Flåtten.

Høyre mener dereguleringene åpenbart må gå lenger, og vil oppheve priskontrollen, boplikten og gjøre delingsforbudet mindre rigid. I tillegg er det helt nødvendig at plan- og bygningsloven forenkles.

- At Senterpartiet bruker tiden på å kritisere Høyres landbrukspolitikk den dagen de endelig har greid å legge frem sin egen melding, er en dårlig kamuflert avledningsmanøver fra sin egen skuffende lite konkrete melding, sier Flåtten.