- Det er meget alvorlig at regjeringen ikke overholder løfter som er gitt Stortinget, sier Linda Helleland.

Hun fremmet derfor i forrige uke et forslag i Stortinget om at Regjeringen i løpet av våren 2010 må fremme sak om å tilpasse lov om motorferdsel i utmark slik at kommunene får økt myndighet.

Siden 2000 har det pågått en forsøksordningen med utvidet lokalt selvstyre i 8 utvalgte kommuner.

- Forsøket med lokal forvaltning av snøscooterløyper ble en suksess, forteller Linda Hofstad Helleland.

Norsk institutt for naturforskning (NINA), som på oppdrag fra Miljøverndepartementet har evaluert prosjektet, skriver i sin evaluering av at alle seks delmål for bedre motorferdsel ble helt eller delvis innfridd i forsøkskommunene. Befolkningen i kommuner uten snøscooterløyper var faktisk mer plaget av støy enn innbyggere i kommuner som deltok i prøveordningen.

Les hele saken på nettsidene til Sør-Trøndelag Høyre

Les også lederartikkelen i Adressavisa:
Snøscooter bom fast