Budsjettet innebærer en betydelig satsing på relevante og moderne kapasiteter for å bygge økt operativ evne. Regjeringen vil også styrke forsvarssektorens evne til å bidra til samfunnssikkerheten ved blant annet å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

– Dette er et godt budsjett som samtidig er preget av nøkternhet, realisme og klare prioriteringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Prop. 1 S - Regjeringens budsjettforslag

Økt bevilgning til anskaffelse av nye kampfly med baseløsning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forsvarsektoren i 2015 med 1 038 millioner kroner for å fortsette anskaffelsen av nye kampfly. Stortinget har allerede gitt fullmakt til bestilling av totalt 16 F-35 kampfly for levering i perioden 2015–2018. I budsjettforslaget legges det opp til å anskaffe ytterligere seks fly med planlagt levering i 2019.

Sikrer utviklingen av Joint Strike Missile (JSM)

JSM er det våpenet under utvikling som best kan møte de operative kravene om et langtrekkende antioverflatevåpen med sjø- og landmålskapasitet. F-35 vil sammen med en rekke støttesystemer og våpen som det norske missilet Joint Strike Missile (JSM) sikre at Forsvaret for første gang vil få en reell evne til både finne og treffe godt forsvarte mål over svært lange avstander. I 2015 foreslår regjeringen en økning av bevilgningsrammen til forsvarsektoren på 308 millioner kroner til videre utvikling og integrering av JSM på de nye kampflyene.

Mer operativ evne i Hæren og Heimevernet

Hærens operative evne vil øke gjennom bl.a. bedring av kvalitet og tilgjengelighet på materiell og forsyninger samt økt treningsnivå i panserbataljonen i Brigade Nord. I Heimevernet styrkes den operative evnen gjennom mer kompetansehevende kurs og befalstrening.

Økt satsing på forsvarsektorens bidrag til samfunnssikkerheten

Regjeringen foreslår å bruke 33 millioner kroner til å redusere responstiden for helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss til støtte for politiet. Styrkingen betyr at responstiden reduseres fra to timer til en time for disse helikoptrene.

Bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet økes også for å forbedre håndteringen av alvorlige dataangrep og styrke arbeidet med objektsikkerhet. I tillegg vil regjeringens bevilgningsforslag øke Heimevernets evne til å bistå sivil sektor i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Kompensasjonsordningen for skadde veteraner følges opp

Regjeringen følger opp rettighetene til personell med psykiske belastningsskader etter operasjoner i utlandet, og foreslår å øke bevilgningen til kompensasjonsordningen med 64 millioner kroner.

Les hele saken på departementets side her.