- Høyre foreslår at det settes ned et faglig basert utvalg som får i oppgave å gå igjennom reguleringen av det norske finans- og kreditmarkedet, sier Jan Tore Sanner finanspolitisk talsmann i Høyre.

- Høyres utgangspunkt er at god og riktig regulering er nødvendig for å sikre konkurransen, at markedet fungerer og at forbrukerne skal ha nødvendig beskyttelse i et profesjonelt marked.

- Ikke mer, men bedre regulering
- Det er ikke nødvendigvis behov for mer regulering, men det kan være behov for bedre regulering. Vi må sikre at reguleringen av markedet er tilpasset dagens utfordringer, og at tilsynsorganene som Kredittilsynet har tilstrekkelig med ressurser, sier Sanner.

Høyre vil ta initiativ overfor andre partier i stortinget for å få bred tilslutning til en kommisjon som kan se på reguleringen av finans- og kredittmarkedet.

Forslaget lyder:

"Stortinget ber Regjeringen sette ned et faglig basert utvalg, som med bakgrunn i finanskrisen, får i oppgave å gå igjennom reguleringen av det norske finans- og kreditmarkedet. Formålet er å sikre at reguleringen er tilpasset utfordringene i en globalisert økonomi og at reguleringsregimet bidrar til å sikre velfungerende markeder nasjonalt. Utvalget skal også vurdere om Kredittilsynets oppgaver og ressurser er tilpasset utfordringene."