Det er imidlertid store mangler i tilbudet innen habilitering og rehabilitering, noe som fører til tapte muligheter for mange mennesker. Det er ikke tilstrekkelig bare å gi akutt helsehjelp, helsevesenet må også bidra så godt som mulig til å få mennesker tilbake til aktive liv der den enkelte får delta både i samfunnet og i arbeidslivet.

Tross tverrpolitisk ønske om å styrke rehabiliteringsinnsatsen, slo Riksrevisjonen i mars 2012 fast at det ikke har vært noen målbar styrking av rehabiliteringsfeltet. Det viser at den rødgrønne regjeringen sviktet de årene de hadde makten.

Høyre-FrP-regjeringen vil innføre fritt rehabiliteringsvalg, og etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet.Regjeringen vil hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene.

Høyres løsninger:

  • utarbeide en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering
  • utvide fritt sykehusvalg til også å gjelde rehabilitering
  • utvikle et godt samarbeid og stabile rammevilkår rundt private rehabiliteringsinstitusjoner som holder god faglig kvalitet
  • gi tilbud basert på likemannserfaringer til pasienter med behov for spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstilbud
  • spesielt styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet for rusavhengige og barn med nedsatt funksjonsevne
  • sikre barn med kommunikasjonshindringer og deres pårørende tekniske hjelpemidler og nødvendig opplæring

Har du spørsmål til Høyre om rehabilitering som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.