Regjeringen arbeider med oppfølging av Politianalysen og 22. juli-kommisjonens rapport. Politiet er modent for en omstrukturering for å bli bedre rustet til å forebygge og bekjempe kriminalitet i årene framover.

- Vi skal ha et politi som er til stede slik at folk kan føle seg trygge, og beredt til å håndtere alvorlige hendelser, sier Anders B. Werp, justispolitisk talsperson i Høyre.

Høy kvalitet på innspillene

De beste løsningene for fremtidens politi er de vi lager sammen. Derfor har Høyre i hele landet kommet med innspill til stortingsgruppens arbeid med framtidens politi.

- Det har vært stort engasjement og vi har fått innspill av høy kvalitet. Aldri før har så mange sendt innspill til en partihøring, sier Werp.

Politianalysen har blitt grundig behandlet i Høyres lokal- og fylkeslag over hele landet. I Oslo behandlet bydelene først hver for seg, før man behandlet forslagene på representantskapet med Anders Werp som innleder. I Bergen ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe.

Politi for framtiden

Høyres lokallag er nær samstemte i at det er et stort behov for å endre politiet. Organiseringen må tilpasses fremtidens utfordringer og kvaliteten på oppgaveløsningen må bli bedre. Politiet må jobbe smartere og mer effektivt enn i dag.

Politiet må gis mulighet til å prioritere kjerneoppgavene. Dette inkluderer forebygging, etterforskning av anmeldte saker, beredskap, tilgjengelighet og synlighet.

Enighet om behov for omstrukturering

Nær alle Høyres lokallag ønsker at antall politidistrikt skal reduseres i en politireform. Flere etterlyser også at det bør innføres krav til responstid, men at denne bør være tilpasset hvor tettbygd et område er.

Behovene er ikke like over hele landet, men det er stor enighet om behovet for å omstrukturere politiet. Innspillene fra Høyres lokallag vil omformes til en rapport som aktivt brukes i Høyres stortingsgruppes arbeid med videreutviklingen av politiet.