Forslaget bidrar til åpenhet om hvilke fastleger dette gjelder, og det legges opp til et godt system for ivareta hensynet til kvinnen om hun ønsker å bytte fastlege, svarte Solberg i dagens spørretime.

- Forslaget sørger for at kvinner som allerede er i en sårbar situasjon ikke uvitende skal måtte møte en fastlege som ikke ønsker å henvise til abort. For oss er pasienten viktigst og vårt mål er at møtet mellom legen og kvinnen skal bli best mulig.

- Vi har stor takhøyde for debatt i Høyre og dette er en sak som skaper stort engasjement fordi mange, som meg, er opptatt av kvinners rettigheter. Det viktigste er å understreke at reservasjonsmuligheten ikke rokker med kvinners rett til abort, men det skaper en større forutsigbarhet enn de siste åtte årene. Saken er nå på høring og vi skal vurdere alle innspill før vi fremmer saken for Stortinget, sier Solberg.

Fakta om saken:

I samarbeidsavtalen ligger det et punkt om å gi fastleger en mulighet til å reservere imot å henvise til abort. Utformingen av dette skulle skje i dialog med den norske legeforeningen og KrF. På den bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet lagt frem et høringsforslag om å gi fastleger en reservasjonsmulighet mot å henvise til abort.

Hensynet til pasienten skal veie tyngst. Det vil si at en adgang til å reservere seg mot å henvise til abort ikke vil tillates i en liten kommune der ikke kriteriene for å kunne oppfylle kravene som stilles kan oppfylles.

Dette forslaget klarer å kombinere god og fordomsfri legehjelp til kvinner som ønsker abort med og samtidig gi de legene som ønsker det en mulighet til å følge egen samvittighet i disse vanskelige etiske problemstillingene.

Forslaget innebærer at det blir mer åpenhet og kontroll slik at alle vet hva de kan forvente av legen sin, og det blir enklere å skifte om man gjør det på bakgrunn av en reservasjon. Det skal også gis bedre informasjon til kvinner om hvordan de kan få informasjon og veiledning enten på helsestasjon, via skolehelsetjenesten og at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten å gå gjennom sin fastlege.

Reservasjonsmuligheten omhandler ikke henvisning til assistert befruktning og prevensjon.

Høringsutkast fra Helse og omsorgsdepartementet kan du leseher.