Høyre vil ha et landbruk med fremtidstro og optimisme. Bonden skal gjenreises som selvstendig næringsdrivende, og drive sin virksomhet mer uavhengig av offentlige inngrep. Eiendomsretten skal styrkes, og unødvendig byråkrati og regelverk som vanskeliggjør bondens og skogbrukerens hverdag skal fjernes.

Historien om norsk landbruk er en viktig del av historien om Norge. I 2009 bodde nesten 10 prosent av befolkningen på en landbrukseiendom. Landbrukets bygninger, dyrehold og arealpleie gir Norge det utseende vi alle kjenner som typisk norsk. Produktiviteten har vært stabilt økende, mens produksjonsvolumet er stabilt. Landbruket er dermed i stor endring, og landbrukspolitikken bør justeres i forhold til realitetene.

Årtier med detaljregulering og sterke inngrep i eiendomsretten har gitt investeringstørke, gjengroing og svak lønnsomhet. Hvert av de årlige jordbruksoppgjørene innebærer nye forskrifter og bestemmelser som byråkratiserer næringen mer. Høyre mener at dagens politikk er feilslått, og at større dose av feil medisin vil være uheldig for hele næringen.

Flertallet av norske bønder er kombinasjonsbønder med inntekter fra annet arbeid. Drift på kombinasjonsbrukene er også viktig for norsk kultur og kulturlandskap. Høyre ønsker at det skal være mulig å drive landbruk både som heltidsbonde og som kombinasjonsbonde.

En forfeilet rovviltpolitikk truer og fortrenger i dag grunnlaget for landbruket. Stortingets forutsetninger fra 2004 er brutt og konfliktene blir flere. Høyre vil ha en forskningsbasert rovviltpolitikk basert på lokal forvaltning og respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns rettigheter.

Høyres landsmøte vil:

  • Føre en generell skatte- og avgiftspolitikk som styrker bonden.
  • Bedre landbrukets investeringsevne gjennom avskrivningsordninger, investeringsfond (en skattekredittordning for investeringer foretatt av enkeltpersonforetak) og fjerne arveavgiften og formuesskatten.
  • Oppheve eiendomsreguleringer som boplikt og priskontroll fordi de hemmer omsetning og investeringer. Det blir vanskelig å komme inn i yrket, og de som er i yrket blir i stor utstrekning avhengig av å leie jord. Delingsforbudet skal oppmykes.
  • Hegne om driveplikten fordi den ivaretar selvforsyning, jordvern og kulturlandskap og virker prisdempende.
  • Uttrykke tillit til skogeierne som gode naturforvaltere. Høyres skogpolitikk baseres på frihet under ansvar for næringens utøvere.
  • Legge til rette for innovativ tilleggsvirksomhet. Forvaltningen må legge til rette for Landbruk Pluss.
  • Reversere innstramningene overfor samdrift.
  • Vurdere å definere arktisk landbruk som et eget landbruksområde, for å kunne bruke dette i markedsføring av produktene fra disse områdene.
  • Legge til rette for en landbrukspolitikk som styrker mangfold, kvalitet og valgfrihet for forbrukerne.