Norge har mange gode, offentlig finansierte tjenester. I fremtiden vil utgiftene til den offentlig finansierte velferden øke, og for å opprettholde vårt sikkerhetsnett må vi øke vår verdiskapning i årene som kommer. Vårt lands rike naturressurser er i seg selv ikke nok til å sikre vår levestandard. Et produktivt og lønnsomt næringsliv blir avgjørende for om vi vil lykkes med å videreutvikle samfunnet.

Folk flest ønsker å jobbe, og det er viktig at så mange mennesker som mulig får muligheten til det. Færre skal betale toppskatt, og minstefradraget må heves. Høyre mener at det alltid må lønne seg å jobbe!

Høyre vil legge til rette for vekst

Bedriftene skaper arbeidsplasser og sikrer finansieringen av offentlig virksomhet. Derfor må vi sørge for at bedriftene og deres eiere har rammebetingelser som gjør det lønnsomt å investere i vekst og nyskapning. En sterk eiendomsrett og oppspart egenkapital er en forutsetning for at vanlige folk skal våge å satse. Høyre vil legge til rette for et nyskapende, innovativt og fremtidsrettet næringsliv og styrke det eksisterende næringslivet. Det må bli enklere å starte bedrifter. Norge bør ta en ledende rolle i flere bransjer. Høyre ønsker å legge til rette for dette. En tettere kobling mellom forskning og næringsliv er avgjørende for mer nyskapning og innovasjon.

Skattepolitikken må legge til rette for etablering av nye virksomheter, eierskifter og lønnsomme bedrifter. Formuesskatt tapper bedriftene for betydelige midler. Den svekker deres evne til innovasjon og utvikling fordi mange eiere må ta penger ut av bedriften for å betale skatt. Dette er en diskriminering av norsk eierskap i forhold til utenlandsk eierskap. Denne skatten setter dermed norske arbeidsplasser i fare. Arveavgiften har en tilsvarende negativ effekt. For å få mer næringsvennlige kommuner, vil Høyre at kommunene igjen skal få beholde en andel av selskapsskatten.

Moderne og sikre samferdselsløsninger for fremtidsrettet næringsliv

Næringslivet i hele Norge er avhengig av gode samferdselsløsninger. Ikke minst gjelder dette for eksportnæringene rundt om i distriktene.

Norge er nå i en unik posisjon til å øke investeringer i vei og jernbane, havner og flyplasser. En betydelig økning i bevilgningene til samferdsel er helt nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å rette opp forfall og møte utbyggingsbehov. I tillegg til større bevilgninger trenger vi systemendringer som forenkling og reform av plansystemet, prosjektfinansiering og ny selskapsorganisering i Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Flere av trinnene i planprosessen bør forenkles og drives parallelt for å korte ned planleggingstiden vesentlig. Store investeringer må organiseres på en mer effektiv og fleksibel måte enn det dagens statlige finansieringssystem legger opp til. Det er sterkt behov for å ta vare på det eksisterende veinettet. Staten har fortsatt et ansvar for finansieringen når vedlikeholdsetterslepet på de nye fylkesveiene skal tas igjen.

Høyre vil ta i bruk offentlig-privat samarbeid (OPS) for å få fart på utbyggingen av infrastruktur. Dette vil fjerne usikkerheten knyttet til årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Forutsigbare finansieringsløsninger og konsentrerte anleggsperioder er en forutsetning for å få effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene.

Høyre vil ha en gjennomgang av modellene for kost-/nytteberegning for veibygging. Vi vil vurdere avkastningstid, avkastningskrav og hvilke samfunnsøkonomiske hensyn som skal tas med i beregningen.

Høyre vil lansere en kamp mot trafikkdøden, med særlig fokus på ulykker forårsaket av veiens tilstand. Utbygging av midtdelere og flerfelts veier må forseres kraftig for å redusere de tragiske møteulykkene. Høyre vil også utvikle et mer målrettet holdningsskapende arbeid for å påvirke adferd i trafikken.

Høyre vil gjennom tidenes samferdselsløft sikre gode og forutsigbare løsninger både for vei, bane, båt og fly. Høyres egen melding om kollektivsatsing i de store byene, kombinert med vår alternative Nasjonale transportplan, utgjør en offensiv samferdselssatsing.