For Høyre er det en prioritert politisk målsetting at det bygges nok boliger og at flest mulig har mulighet til å eie egen bolig. Fire av fem eier sin egen bolig i Norge. Det skaper økt trygghet i hverdagen. Spredt eierskap er en styrke og gir stabilitet i samfunnet. Høyre ønsker å videreføre «selveierdemokratiet».

Hvert år bygges det omtrent 10.000 færre boliger enn behovet tilsier. Stadig strengere krav til bygging av boliger gjør det mindre lønnsomt å bygge nytt. Et skred av statlige innsigelser, mangel på godkjente arealplaner, lite helhetlig planlegging, samt størrelsen på kommunenes tomtereserver og flaskehalser i byggesaksbehandlingen legger lokk på boligbyggingen. Mindre boligbygging, sterk prisvekt og økte egenkapitalkrav betyr at mange blir stående utenfor boligmarkedet. Boligpolitikken til den rødgrønne regjeringen skaper nye klasseskiller og er grunnleggende usosial.

Boligprisene er høye, og mange grupper holdes i dag utenfor boligmarkedet, spesielt i byområdene. Førstegangsetablerere møter høye terskler på vei inn i boligmarkedet. Høyre vil bruke Husbanken som et redskap for å supplere det ordinære kredittmarkedet ved å stille lånemidler til disposisjon for å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere ut fra boligsosiale hensyn. Høyre mener det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp rammer usosialt og har gjort det enda vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Det økte kravet til egenkapital må erstattes med andre virkemidler og bedre ordninger for å spare til egen bolig gjennom BSU.

Mange studenter opplever at det er vanskelig å få tak i egnet bolig. Høyre vil fjerne kostnadstaket for bygging av studentboliger og bygge flere studentboliger enn det er lagt opp til i dag. De tekniske kravene til bolig må gjennomgås, med sikte på å gjøre det enklere og billigere å bygge små boliger. Høyrestyrte kommuner må gå i bresjen for å få fortgang i utbyggingen av mindre boenheter. En generelt økt utbyggingstakt av boliger vil bety at utleieprisene kan reduseres. Det vil gjøre det enklere og billigere for studenter å finne et sted bo. Likebehandling mellom studentboliger og hybler for elever i videregående opplæring må sikres.

Kommunene bør legge til rette for at det bygges boliger der eldre kan bo hjemme lengst mulig, såkalt ”seniorboliger”. Slike boliger bør ha tilgang på hjemmebaserte tjenester og sosiale fellesområder som kan forebygge ensomhet og øke trivselen.

Boligpolitikk må sees i en større sammenheng. For å åpne flere områder rundt byene for boligbygging og lette presset på boligmarkedet, vil Høyre satse på effektive transportløsninger. Staten må ta et betydelig større økonomisk ansvar for kollektivtransportinvesteringene i og rundt storbyene. Belønningsordningen for kollektivtransport må i fremtiden innrettes slik at tilrettelegging for boligbygging blir ett av kriteriene for tildeling av midler.

Høyre vil:

 • Føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer stabile og forutsigbare rammer for de som skal ta opp boliglån.
 • Si nei til boligskatt.
 • Styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) gjennom å doble beløpet man kan spare fra 150 000 til 300 000, heve fradragssatsen fra 20 % til 28 % og heve det årlige sparetaket til 25 000.
 • Oppheve forbudet mot lavinnskuddsboliger.
 • Legge til rette for bygging av 2-3 000 studentboliger i året.
 • Fjerne kostnadsrammen for bygging av studentboliger.
 • Styrke studentboligbygging i pressområder og styrke samarbeidet med private aktører.
 • Legge til rette for at boligbygging blir prioritert høyere i arealdisponeringen.
 • Begrense fylkesmannens makt over lokaldemokratiet.
 • Revidere plan- og bygningsloven, samt bestemmelser i TEK10, med mål om å lempe på tekniske krav til nye boliger og utleieboliger.
 • Sørge for raskere behandling av plan- og byggesøknadene på kommunalt nivå.
 • Utarbeide klare retningslinjer for hvordan innsigelser kan fremmes, slik at antallet innsigelser blir redusert og begrenset til viktige og prinsipielle saker.

Enstemmig vedtatt.