Skognæringen er viktig for Norge. Mange mennesker har hatt en trygg arbeidsplass i næringen, og potensialet for verdiskaping er stort. Norske skogeiere har lange og gode tradisjoner for bærekraftig forvaltning av skogressursene. Dette har dannet grunnlaget for en komplett og viktig foredlingskjede, fra rot til avanserte produkter som selges i internasjonale markeder. I et klimaperspektiv fanger norske skoger opp ca. 50 pst. av Norges totalutslipp. Skogen kan bære oss inn i en mer klimavennlig framtid, både gjennom opptak av klimagasser og gjennom å levere råvareprodukter basert på en fornybar ressurs.

Situasjonen er nå kritisk for skognæringen. Arbeidsplassene er ikke lenger like trygge. Norges konkurransekraft har over tid blitt svekket og alt for lite har blitt gjort for å styrke den. For eksempel har regjeringens hvileskjær innen forskning og innovasjon hemmet nødvendig produktutvikling. Regjeringen har ikke manglet informasjon om den urovekkende utviklingen som har funnet sted de siste årene. Høyre, skognæringen og andre aktører har lansert flere nye ideer og bedre løsninger som kunne styrket konkurransekraften i bransjen. For eksempel har Høyre tatt til orde for å øke vogntoglengden og tillatt totalvekt. Det er ikke før næringen står med kniven på strupen at dette nå blir en realitet. Regjeringen mangler gjennomføringskraft.

Høyre har klare ambisjoner for norsk skognæring. Vi vil:

 • Utarbeide en helhetlig skogstrategi for en langsiktig, bærekraftig og lønnsom industriell utnyttelse av norske skogressurser.
 • Styrke satsningen på forskning og innovasjon, spesielt den næringsrettede delen, og stimulere offentlig-privat innovasjonssamarbeid i skognæringen.
 • Forenkle lover og regler for å redusere skogeiernes avvirkningskostnader.
 • Styrke eiendomsretten for skogeiere ved å avvikle priskontroll, delingsforbud og boplikt. Slik skapes en mer rasjonell struktur og bedre lønnsomhet.
 • Avvikle begrepet inngrepsfrie naturområder (INON) som begrep i offentlig arealplanlegging.
 • Skattlegge gevinst ved salg av landbrukseiendom ut av familien som kapitalinntekt.
 • Ha konkurransedyktige avskrivningsregler sammenlignet med våre konkurrentland.
 • Fjerne regelen som gjør at flyttbare maskiner og utstyr i industrien kan brukes som grunnlag for eiendomsskatt.
 • Trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten.
 • Opprette og prioritere et eget «flaskehalsprosjekt» som identifiserer, prioriterer og planlegger forbedring av kritiske broforbindelser og andre hindringer som reduserer vegnettets kapasitet.
 • Styrke næringsorienteringen i Vegdirektoratet. En vei må omklassifiseres umiddelbart når forbedringer er foretatt.
 • Øke satsingen på elektrifisering av jernbane der det i dag er dieseldrift.
 • Styrke arbeidet med etablering av fjernvarmeanlegg.
 • Satse på utbygging av utskipningshavner.
 • Forenkle behandling av private skogsbilveiprosjekter for å øke tempo på oppgradering og nybygg.
 • Styrke arbeidet med frivillig vern av skog.

Den beste måten for staten å løfte skognæringen på, er å forbedre rammebetingelsene slik at private finner det mer attraktivt å investere i Norge og i skogindustrien. Staten skal bidra aktivt til verdiskaping gjennom de virkemidler som står til rådighet. Statlig kapital bidrar imidlertid ikke til lønnsomhet i seg selv. Det er det de generelle rammebetingelsene og kostnadsreduksjoner for øvrig som gjør. Det krever et langsiktig og målrettet arbeid for å styrke norsk konkurransekraft. Høyre vil prioritere dette.

Enstemmig vedtatt.