Norges geografi fører til store reiseavstander for enkeltmennesker, familier og næringsliv. Det er et betydelig etterslep på vedlikehold av veier, jernbane, tunneler, kaier og broer. Det tar for lang tid å bygge ut nye veier og kollektivtransporttilbud. Norge skal styrke sin konkurransekraft, og trygge velferden i fremtiden. Vi må derfor investere betydelig i bedre infrastruktur. Høyres samferdselspolitikk skal sikre at varer og mennesker kommer raskere frem, og trygt hjem.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er ikke ambisiøst nok for å løse de store samferdselsutfordringene i Norge. De foreslåtte investeringsrammene, også inkludert en økning på 45 prosent, er utilstrekkelige. Planlegging tar uforholdsmessig lang tid og åpner for omkamper. Det finnes mange eksempler på dette. I østlandsområdet kan det ta tiår før pendlere får et pålitelig og effektivt togtilbud gjennom utbygging av dobbeltspor i Inter City-triangelet. Dagens E18 fungerer i praksis som et hinder for by- og stedsutvikling i viktige knutepunkter. For det eksportrettede næringslivet på Vestlandet gir dårlig veistandard og svakt togtilbud en betydelig konkurranseulempe. Planene om en fergefri E39 står i stampe. På Sørlandet blir viktige strekninger som E18 og E39 stadig nedprioritert. I Trøndelag går jernbanen og E6 en usikker fremtid i møte. I Nord-Norge mangler viktige prosjekter på E6 og E8 en tilfredsstillende finansieringsløsning.

Norge trenger en infrastruktur som er tilpasset fremtidens krav til sikkerhet, komfort, kvalitet, forutsigbarhet og tilgjengelighet. Flere, bedre og tryggere veier knytter landet sammen, legger et bedre grunnlag for økonomisk vekst og gir livskraftige lokalsamfunn. En moderne og effektiv jernbane gjør toget mer attraktivt for næringsliv og reisende, og fører til redusert bilbruk. For å gi et bedre togtilbud, må særlig Inter City-strekninger rundt de store byene, lange krysningsspor der er stor trafikk, nye jernbanetraseer og elektrifiseringsprosjekter prioriteres. Høyre vil legge rette for å flytte gods fra vei til bane og sjø. Det må skapes forutsetninger for effektiv persontransport, næringsutvikling og reiseliv gjennom en moderne og fremtidsrettet flyplasstruktur i både offentlig og privat regi.

Flere norske storbyer står overfor store utfordringer gjennom befolkningsvekst og fortetting. Mange byer er i ferd med å bli kvalt av biltrafikk. Et smidig transportsystem er nødvendig for å sikre at fremtidens tettsteder kan håndtere den ventede trafikkveksten. Derfor vil Høyre sørge for at hovedlinjene i vår kollektivtransportplan fra april 2011 omsettes til praktisk politikk. Dette må føre til at den statlige medfinansieringen av kollektivtransporten styrkes og gjøres forutsigbar.

I 2011 omkom 168 personer på norske veier. Over 8 500 ble skadet. Det må bli tryggere å ferdes i trafikken, og det er behov for en satsing på trafikksikkerhet. Ansvarlige myndigheter må utforme veinettet slik at det tar høyde for normale menneskelige feilhandlinger. Høyres trafikksikkerhetsstrategi innebærer blant annet en prioritering av midtdelere og flerfeltsveier som trygghetstiltak.

Høyres samlede ambisjoner kan omsettes til virkelighet dersom to hovedforutsetninger oppfylles. For det første kreves en kraftig økning av rammene i Nasjonal transportplan. Det kreves økte bevilgninger for å finansiere større utbygginger. For det andre må vi bruke mer moderne metoder for organisering av samferdselssatsingen. Et hovedmål er helhetlig planlegging, bygging og finansiering av nye prosjekter. Nye løsninger, som for eksempel bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS), vil gi et bedre samferdselstilbud, vesentlig kortere utbyggingstid og garantere tilstrekkelig langsiktig vedlikehold slik at man unngår et fremtidig vedlikeholdsetterslep.

Høyre vil:

• Ha en kraftig økning av investeringsrammen i Nasjonal transportplan 2014–2023.

• Prioritere utbygging av Inter City-triangelet og skinnegående transport i og rundt de store byene.

• Sørge for at det til en hver tid pågår 3-5 store OPS-prosjekter innenfor samferdselssektoren.

• Etablere et vedlikeholdsfond, som innebærer at avkastningen av 50 mrd kr i Statens pensjonsfond utland brukes til vedlikehold av veinettet.

• Åpne for alternativ organisering av større vei- og jernbaneutbygginger.

• Ruste opp fylkesveiene, broer, tunneler og kaianlegg, og på lengre sikt gi en del av veiene tilbake til staten.

• At staten tar et større og mer forpliktende finansielt ansvar for kollektivtransporten i byene.

• Redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved å satse på bygging av midtdelere og følge opp Høyres trafikksikkerhetsstrategi.

• Styrke arbeidet med rassikring, og sikre at staten tar et medansvar for å rydde opp når naturkreftene ødelegger infrastruktur.

• Forenkle billettsystemet for kollektivtransport.

• Forenkle planleggingssystemet, og ha forpliktende planleggingsavtaler mellom kommune, fylkeskommune og stat med avtalte frister for ferdigstillelse.

• Legge til rette for at lokale investorer kan finansiere flyplassutvidelser.

• Likestille konkurransevilkårene for offentlige og private flyplasser.

• Oppheve jernbanemonopolet ved å legge til rette for konkurranse på flere strekninger, for dermed å skape et mer effektivt togtilbud.

• Satse på skipsleia langs kysten vår, slik at mer av godstransporten kan overføres fra land til sjø.

Vedtatt mot 3 stemmer.