De fleste pasienter får god helsehjelp, men likevel rammes for mange pasienter av lange ventetider, kvalitetssvikt og et byråkratisk system. Høyre vil ha velferd som virker. Vi vil sørge for raskere helsehjelp, mindre byråkrati, bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Høyre vil flytte makt fra systemet til pasientene. Pasientene må oppleve at helsetjenesten er til for dem, og ikke omvendt.

En viktig del av helsehjelpen består av forebyggende arbeid. Høyre vil satse på langsiktige tiltak, som er med på å hindre at helseproblemer oppstår. Forebygging blant barn og unge skal vektlegges.

Ventetider og helsekøer

Ved inngangen til 2012 stod 281 598 pasienter i helsekø. Helsekøen har økt med om lag 80 000 i løpet av 6 år. Selv om pasienter venter på helsehjelp, er regjeringen Stoltenberg motvillig til å utnytte ledig kapasitet i private klinikker. Dermed blir rask helsehjelp i mange tilfeller forebeholdt pasienter med god økonomi. Salget av private helseforsikringer øker betydelig, og viser sviktende tillit til den offentlige helsetjenesten. Høyre vil kutte helsekøene og sørge for at flere kan få rask helsehjelp for statens regning, uavhengig av om de får hjelp fra offentlige eller private helsetjenester

Helsevesenet er en stor organisasjon inndelt i flere sektorer og nivå. Dette skaper utfordringer knyttet til byråkrati og administrasjon. Et godt organisert helsevesen gir positive ringvirkninger for tilbudet til pasientene. Høyre vil effektivisere administrasjon og ledelse i helsevesenet slik at mest mulig av ressursene går til pasientene.

Høyre vil:

• Samarbeide med private klinikker for å sikre at flere pasienter kan få rask helsehjelp for statens regning.

• Styrke pasientenes rett til å velge mellom private og offentlige helsetilbud.

• Gjennomføre forbedringsprosesser ved alle sykehus for å sikre at pasientene får et godt, effektivt og helhetlig behandlingstilbud.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Selv om den norske helsetjenesten på flere områder er i verdensklasse, fører om lag 14 % av alle pasientbehandlinger til skader hos pasientene. Høyre mener at helsetjenesten i betydelig grad må styres ut fra krav til kvalitet, ikke bare ut fra økonomiske og kvantitative mål.

Høyre vil:

• Sikre at pasientene får mer og bedre informasjon om kvaliteten i ulike behandlingstilbud.

• Få fortgang i arbeidet med faglige retningslinjer, for å sikre at all behandling er kunnskapsbasert og kvalitetssikret.

• Videreutvikle kvalitetsregistrene som verktøy for å forbedre helsetjenesten, og sikre bedre personvern.

• Etablere en ”havarikommisjon” for helsetjenesten, som sikrer grundige undersøkelser ved uventede dødsfall for å forhindre fremtidige feil.

• Etablere en bedre kultur for melding av feil og uønskede hendelser, og sikre at disse blir tatt på alvor og følges opp i et lærings- og kvalitetsperspektiv.

Bedre omsorg for eldre

Høyres mål er at alle skal få gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det. Kommunene må ha et variert tilbud med hjemmetjenester som gir trygghet, et fleksibelt avlastningstilbud og tilbud om heldøgns omsorg for de som trenger det. Høyre mener at regjeringen Stoltenbergs tilskuddsordning ikke er god nok, og derfor ikke bidrar til tilstrekkelig utbygging av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Høyre vil innføre en bedre og mer fleksibel tilskuddsordning.

En moderne eldrepolitikk for friske eldre må innebære en satsing på forebyggende helse.

Den enkeltes helse er avgjørende for at hun eller han kan klare seg selv i eget hjem. Fysisk og mental helse kan fremmes gjennom deltakelse på ulike aktiviteter.

Høyre vil:

• Sørge for flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger gjennom en bedre og mer fleksibel tilskuddsordning, der det også legges bedre til rette for samarbeid med private aktører.

• Sørge for et samarbeid med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å tilrettelegge for fysisk aktivitet og friluftsliv.

• Tilrettelegge for varierte kulturtilbud for eldre, herunder eldresentre som er viktige sosiale og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet.

Omsorgsteknologi

Som følge av den demografiske utfordringen, vil flere ha behov for omsorgstjenester i fremtiden. Det er behov for mer innovasjon i omsorgstjenesten, for å bidra til nye ideer og bedre løsninger for brukerne. Dette kan også bidra til en mer bærekraftig tjeneste med bedre bruk av ressursene i sektoren.

Ved å satse på innføring av velferdsteknologi i kommunene, vil flere kunne bli boende hjemme på en trygg måte og klare sine gjøremål på egen hånd. Slik gir vi flere økt livskvalitet og bedre kontroll over egen livssituasjon. Erfaringer fra andre land viser at svært mange av de som får installert velferdsteknologi føler seg tryggere og opplever økt livskvalitet. Satsing på velferdsteknologi skal ikke redusere menneskelig kontakt innen omsorgen, men øke den.

Høyre vil:

• Arbeide for en nasjonal strategi for omsorgsteknologi.

• Oppfordre kommunene til å delta i innovasjonsprosjekter innenfor omsorgssektoren.

• Legge til rette for at omsorgsteknologi blir en fremtidig vekstnæring.

• Stille strenge krav til personvern som ivaretar pasientenes integritet og rett til beskyttelse av sensitive og private helseopplysninger.

• Etablere egne innovasjonssentre i helseforetakene for å ivareta og utvikle gode ideer hos ansatte.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen har gitt kommunene et betydelig større ansvar, men ikke alle kommuner har fått mulighet til å bygge tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta flere pasienter med sammensatte behov. Høyre mener det er behov for et kompetanseløft for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, slik at de får en reell mulighet til å gi pasienter og brukere et bedre tilbud der de bor.

Samhandlingsreformens intensjoner er at man skal forebygge mer, fremfor å reparere. Regjeringen har ikke fulgt opp disse intensjonene. Høyre vil derfor gjøre kommunene bedre i stand til å styrke det forebyggende arbeidet, gjennom langsiktige tiltak og langvarige løsninger.

Ordningen med betaling for sykehusopphold innebærer et byråkratisk og komplisert system, som kan svekke pasientens rett til nødvendig sykehusbehandling. Kommunene opplever at sykehusene er raske til å varsle om utskrivningsklare pasienter, men det gjøres ofte endringer i disse meldingene som innebærer at plasser i sykehjem og andre tilbud i kommunene blir stående tomme. Dette øker presset på en allerede hardt presset helse- og omsorgstjeneste i kommunene, og svekker muligheten for å gi pasientene et godt helse- og omsorgstilbud der de bor. Det er skapt usikkerhet om finansieringen av sykestuene og andre tilbud som er fremhevet som foregangseksempler for samhandlingsreformen.

Høyre vil:

• Sikre at pasientene får bedre helse- og omsorgstjenester der de bor ved å investere i et kompetanseløft for ansatte, blant annet gjennom økte statlige tilskudd og tiltak for rekruttering av kvalifisert personell.

• Kreve at regjeringen rydder opp i sykehusenes rot rundt varsel om utskrivningsklare pasienter, slik at kommunene kan gi et best mulig tilbud til sine innbyggere.

• Sikre tilstrekkelig finansiering av samhandlingsreformen, herunder sikre at sykestuene og andre tilbud som er foregangseksempler på god samhandling kan videreføres.

• Sikre høy kompetanse blant fagpersonell ved å kreve en snittkarakter på 3 ved opptak til sykepleierutdanningen.

Enstemmig vedtatt.