Årsakene til at mennesker ser seg nødt til å tigge er mange og sammensatte. De fleste som tigger er i en vanskelig livssituasjon. En aktiv justispolitikk er derfor ikke alene tilstrekkelig for å fjerne all tigging. Rus, psykiske problemer, nød og fattigdom fører til at tigging kan oppleves som den eneste muligheten til å skaffe seg og sine en inntekt. Høyre understreker at sosialpolitiske problemer skal løses med sosialpolitiske virkemidler.

I deler av landet er det i dag problemer med omfattende tigging. Tiggingen er mer organisert enn tidligere, og kan være aggressiv og skape utrygghet. Det store antallet utenlandske statsborgere som årlig kommer til Norge for dette formålet alene, har gjort at problemet nå har en helt annen karakter og dimensjon enn tidligere.

Politiet har påvist sammenheng mellom omreisende tiggere og utøvelse av kriminalitet. Dette gjelder lovbrudd som lommetyveri, butikktyveri, innbrudd og alvorlige ran. Dette skaper utrygge lokalsamfunn.

I følge Europol kan organiserte tiggergrupper også knyttes til menneskehandel. Svake grupper, blant andre barn, utnyttes bevisst til tigging. Politiets tilbakemeldinger tyder på at omfanget er betydelig.

Organisert tigging begått av omreisende tiggere var ikke et aktuelt problem i Norge da løsgjengerloven ble opphevet i 2006. Truende tigging er ulovlig i henhold til generelle bestemmelser i straffeloven.

Norge må bidra til å finansiere målrettede tiltak som kan avhjelpe underliggende årsaker til tigging, som nød og fattigdom i tiggernes hjemland. Den nylig inngåtte avtalen mellom Norge og Romania om bruk av EØS-midler er et eksempel på dette. Det bør særlig iverksettes tiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel.

Høyre vil:

• Bekjempe kriminalitet, blant annet gjennom økte politiressurser.

• At gjeldende regelverk skal håndheves strengt for å hindre innreise til Norge for personer uten grunnlag for opphold.

• Gjeninnføre forbudet mot tigging.

Vedtatt av landsmøtet med stort flertall.