Høyre vil satse på kunnskap for å sikre muligheter for alle. En god skole, målrettet satsing på høyere utdanning og forskning, samt et innovativt næringsliv er en nødvendig forutsetning for landets evne til å hevde seg i en internasjonal konkurranse og for å sikre velferden i fremtiden.

For å møte denne utfordringen, kreves høye investeringer i utdanning og forskning, og kompetanse til å omsette kunnskap til verdiskaping. Derfor vil Høyre satse på kunnskap i og om skolen, forskning og høyere utdanning. Det er viktig å legge til rette for samfunnets og næringslivets muligheter til å skape verdier.

Vi må bygge konkurransekraft

Norge gjør det dårligere enn våre naboer og handelspartnere innen forskning og innovasjon. Det utdannes for få innen natur- og ingeniørfag. For liten andel av forskning og utvikling utføres i næringslivet.

Et klart flertall på Stortinget la i 2001 til grunn at avkastningen av Statens pensjonsfond utland skal benyttes til utdanning, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Dette følges ikke opp av regjeringen Stoltenberg. For å styrke Norges konkurranseevne og trygge velferden, vil Høyre investere en større del av oljeformuen i kunnskap og innovasjon. Det bør etableres et forskningsfond som innebærer at avkastningen av 100 mrd kr i Statens pensjonsfond utland øremerkes for forskning.

En evaluering av Innovasjon Norge viser at det finnes et stort og ubenyttet potensial for å utløse mer innovasjon og verdiskaping gjennom å prioritere støtte til de beste innovasjonsprosjektene ut fra kvalitet og forretningsmessig potensial.

Det må legges til rette for at bedriftene skal kunne styrke sin egen forsknings- og innovasjonsinnsats gjennom økt satsing på næringsrettede tiltak som SkatteFunn og brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprogrammer i Innovasjon Norge og i Forskningsrådet.

Investeringer i forskning og utvikling må suppleres med tiltak som bidrar til å omsette kunnskap til verdiskaping. Det er behov for påfyll av kapital i såkornfondene og økte midler til ”tidlig-fase-innovasjon”. Dette er avgjørende for å stimulere til etablering av nye kunnskapsbaserte bedrifter som kan gi høy avkastning for samfunnet.

Målrettet satsing på kunnskap, forskning og innovasjon

Forskningsrådet har påvist en betydelig underinvestering i infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon over år. Dette begrenser mulighetene for forskning i Norge. Åvære fremst på forskning krever gode fasiliteter, laboratorier og utstyr med høy internasjonal kvalitet. Norge skal ha topp moderne laboratorier og forskningsutstyr innen utvalgte områder for å tiltrekke oss de beste studentene og forskerne.

Gaveforsterkningsordningen, som har stimulert private til å investere i forskning, ble fjernet i årets statsbudsjett. Ordningen er viktig for å stimulere til privat finansiering, og motivere bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å finansiere forskning. For å stimulere til et samarbeid mellom private givere og offentlige myndigheter, mener Høyre at gaveforsterkningsordningen må gjeninnføres.

Høyre vil:

• At handlingsregelens intensjon om å bruke avkastningen fra Statens Pensjonsfond utland til investeringsformål som forskning og infrastruktur, skal etterleves.

• Sikre kvalitet gjennom å satse mer målrettet på fremragende forskningsmiljøer.

• Satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å utnytte vitenskapelige spisskompetansemiljøer etter modell av sentre for fremragende forskning.

• Styrke utdanningen innen teknologi- og realfag.

• Gjeninnføre og styrke gaveforsterkningsordningen, som gjør at private givere og offentlige myndigheter kan gå sammen i et partnerskap for å finansiere forskning og nyskaping.

• Styrke den landsdekkende innovasjonslåneordningen i Innovasjon Norge, slik at de prosjektene som har størst nyskapende effekt prioriteres.

• At det skal være en nasjonal konkurranse om forskningsmidler for å sikre at offentlige ressurser til forskning og utvikling går til prosjekter av høyest mulig kvalitet.

• Tilføre frisk kapital til såkornfondene, og styrke innsatsen til ”tidlig-fase-innovasjon”.

• Forsterke og forenkle SkatteFUNN-ordningen.

• Styrke Forskningsrådets programmer for kommersialisering av forskningsresultater og den brukerstyrte og næringsrettede forskningen, for å bidra til at det kan utvikles nye produkter og tjenester ut fra næringslivets egne behov og muligheter.

• Styrke samspillet mellom akademia og næringsliv gjennom å øke tilskuddene til nærings-PhD-ordningen, slik at høyskoler og universiteter kan levere mer kompetanse som næringslivet etterspør.

• Opprette flere stipendiat- og post.doc.stillinger, og iverksette tiltak for å gjøre forskning til en mer forutsigbar og fristende karrierevei.

Enstemmig vedtatt