Det er mange barn og unge i Norge som ikke har de samme muligheter til en bekymringsfri barndom som vi alle ønsker for våre barn. Hver enkelt av oss har en plikt og et ansvar for å se menneskene i vårt nærmiljø og reagere når vi mener at noen ikke har det bra. Det sosiale medansvaret er en grunnleggende verdi i Høyre. Det er ansvar vi må ta både som medmennesker og som politikere.

Det er kommunene som har ansvar for det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Forebyggende arbeid er viktig for å sikre alle barn en trygg oppvekst gjennom at en da kan unngå fremtidige utfordringer og for å fange opp og hjelpe barn og ungdom som trenger det. Jo tidligere utsatte barn og unge blir fanget opp, jo større er mulighetene for god og trygg oppvekst.

Høyres landsmøte uttaler at:

• Helsestasjonene, skolehelsetjenesten, PPT-tjenesten og barnevernstjenesten må styrkes, slik at barn og unge kan få bedre hjelp.

• Personell som jobber med barn og unge må få økt kompetanse, blant annet om hvordan man kan oppdage tegn på skjevutvikling og mulig omsorgssvikt, og om plikt til å varsle om mulig omsorgssvikt.

• Det må sikres gode ordninger for overføring av informasjon om barn og unge som har kontakt med barnevernet når de flytter til en ny kommune.

• Det bør etablere pilotprosjekt for å prøve ut nye, bedre tiltak for barn og unge, og sikre at erfaringer deles.

• Det må legges til rette for at frivillige organisasjoner kan delta aktivt i det forebyggende arbeidet i kommunen.

Resolusjonen er enstemmig vedtatt.