– Det er forskjell på vår likestillingspolitikkog de rødgrønnes.De rødgrønnes politikk var i storgrad lovmessig. De har flyttetvalg fra familiene til den politiskearenaen og til politikerne. Detgjør ikke vi. Vi har et annet syn påhvordan likestilling utformes. Vihar tro på at familiene har evne tilå gjøre egne valg, sier statsministerErna Solberg (H) til Dagbladet.

Solberg påpeker at kritikken fra de rødgrønnedreier seg om politisk uenighetom hva som er likestilling, oghvordan målene skal nås.

Det må være lov for familierå gjøre verdivalg som er annerledesenn flertallets. Vi gjennomførerforenklinger i måten å ta utforeldrepermisjoner på. Det kangodt hende at flere fedre tar utpermisjon, det får vi se. Vi gir merfrihet til den enkeltes familie ogderes måte å leve sine liv på. Deter en politisk uenighet mellomoss og de rødgrønne, sier Solberg til Dagbladet.

Den viktigstelikestillingsutfordringener det kjønnsdeltearbeidsmarkedet.

– Det er det en langsiktig jobb åendre på. Hvis vi for eksempel fårdreis på mattesatsingen vår, såkan det være et like viktig bidragtil framtidas likestilling som myeav de tiltakene vi nå diskuterer.For når jenter ikke velger mattesom fordyping på videregåendeskole, så velger de vekk yrker etterpå.Det er yrker som ofte girbedre avlønning, sier Solberg, som også viser tilbetydningenav å få til flere heltidsstillinger.

– Og mange steder der de harfått til flere heltidsstillinger, harde valgt å organisere turnusen annerledes.Det er saker vi har værtopptatt av, som jeg ikke oppleverat de rødgrønne har vært så opptattav. Når det gjelder skatteklasseto, så var vi innstilt på å fjerneden, men går nå halvparten sålangt som Ap gjorde. Men nårdette er kjernen i Ap's kritikk, nårde snakker om en kjempestor reverseringi en sak de har levd medi åtte år, – det samme gjelder ettbarnehageopptak i året-, da viserdet bare at vi har levert utroligmye, sier Solberg.

Les hele saken i onsdagens Dagbladet.