Delegat 146 Ingunn B. Foss
Ikke møtt.

Delegat 300 Charlotte Spurkeland
Temaet mitt er studentkultur. Studietiden er en tid hvor man kan ta på seg å gjøre ting man ellers ikke ville ha mulighet til, og i studentbyene er det flust med tilbud. Det er dog en nedgang i aktiviteten, og det kan ha med kvalitetsreformen å gjøre. Det må oppfordres til studentkultur, noe som ikke betyr at studentkulturen bare skal støttes med penger. Et fruktbart forslag vil være å tildele studentpoeng til de som har tunge verv. Et annet forslag er å be kommunene legge til rette for internships på det området. Kultur kan ikke bare drives på bakgrunn av frivillighet.

Delegat 224 Yngve Brox
Det er et flott studenttilbud i Trondheim, og i Trondheim sloss studentene om vervene. Min erfaring er at de som er aktive i studentkulturen, gjør det bra.

Delegat 300 Charlotte Spurkeland
Jeg applauderer innlegget. Men det er andre og nye måter å engasjere på. Kanskje disse studentene kunne få plass i kommunene, slik at de får utfordre og utvikle seg enda mer til arbeidsoppgavene de skal ta over senere?

Delegat 207 Randi Bergundhaugen
Høyre skal fortsatt være kulturpartiet. Tilbudet til barn, unge og frivillige i min kommune ble rasert av et rødgrønt flertall. Kultur har verdi i seg selv, men vi må fokusere på at det er noe mer enn det. Kultur skaper kreative tanker, og det kan resultere i innovasjon og nyskaping senere. Kulturskolen vår vil utvikle de beste elevene, og de har en elitesatsing for musikkelevene. Det må være lov å bli best, ikke bare i idrett, men også i kultur.

Delegat 272 Raymond Londal
Hvis man tar alle kulturskolesøknadene og legger de etter hverandre, vil vi nok ha ca 6 km med søknader. Det er mange som håper på å få plass. Da min datter var ett år sendte jeg en søknad, slik at vi kunne komme på venteliste - det tok noen år før hun fikk plass. Høyre skal tenke på hvorfor det bare er kommunale kulturskoler. Hvorfor bruker vi ikke private musikk- og kulturskoler? Disse har ikke de samme støtteordningene – og det er noe jeg har levert et resolusjonsforslag for å få endret på.

Delegat 88 Lars Elsrud
Selv om jeg har to hovedtema jeg vil løfte frem, vil jeg understreke at Oppland Høyre ikke er mindre opptatt av vei, tog, landbruk, skog eller turisme enn før. Mitt første tema er industri og kunnskap. Det er viktig å bygge opp under kunnskapsarbeidsplassene, og kunnskapsmiljøet på Jørstadmoen må bevares. Det andre temaet er de private helse- og omsorgsinstitusjonene våre. Disse skvises ut på grunn av regjeringens politikk. Dette uten at staten samtidig har etablert et alternativ. I denne nedskjæringsprosessen er attføringsbedrifter rammet sterkt. Valdres Kompetansevekst AS har måttet permittere, og på Kløverhagen er 33 ansatte oppsagt. Det finnes flere tilsvarende konkrete eksempler. Ut over de helsepolitiske konsekvenser får de rødgrønne sin politikk også konsekvenser for distriktspolitikken. Det føres nå en bevisst politikk fra regjeringens side, der arbeidsplasser i distriktene sentraliseres. De negative følgene for regjeringens politikk må synliggjøres – og vi i fylkene bør samle våre eksempler.

Delegat 272 Raymond Londal
Høyskolen i Finnmark sliter. Er det flere fusjonsprosesser vi ønsker? De ønsker trolig en fusjon fordi betingelsene for å drive høyskole i Finnmark er for dårlige. Hva hjelper det Universitetet i Tromsø å ta til seg høyskoler som ikke kan stå på egne ben? Fusjonsprosesser tar mye tid og krefter, og dette kan gå ut over forsknings- og kunnskapsarbeidet. Jeg håper det politiske miljøet vil vise interesse for høyere utdanning i Nord- Norge. Vi er på feil vei.

Delegat 307 Alvhild Yttergård
Jeg vil takke Erna for fantastisk tale, og jeg er glad for at Høyre satser på helse og omsorg. Jeg er 70 år, alminnelig gangfør og det er mange som meg. Den store eldrebølgen er i anmarsj. Vi eldre er brukbare til noe! Det må være et stort pluss for samfunnet at eldre kan få lov til å bidra med erfaringer og kompetanse. Vi er ikke ensidige, vi er mangfoldige. Vi er arbeidsføre og vi har lyst til å gjøre en jobb. Høyre må være oppmerksom at en 70-åring for fort blir sett på som en ”olding”. Ved 70 år går grensen for å komme inn i styre og stell; men vi kan klare det meste. Vi har en stor ballast med oss. Norge har bruk for arbeidskraften. Se til problemene i Hellas, der de hadde lav pensjonsgrense. Vi må passe oss.

Delegat 98 Elin Synnøve Solberg
Som tidligere kreftpasient er det fantastisk at Høyre har satset på en kreftplan. Når det gjelder kreftoperasjoner spesielt trengs det volum; man må operere mye før man får erfaring nok til å gi best behandling. Cellegift og annen etterbehandling kan derimot gis i nærmiljøet. Disse stedene som tilbyr slik etterbehandling bør styrkes, slik at flere kan få den type behandling nær hjemmet. Det bør også satses mer på alternativ behandling.

Delegat 190 Hilde Onarheim
Helsebyråd Christine Meyer har forslag til nye løsninger, med såkalt nordsjøturnus. Forsøkene har gitt klare svar: Det kutter deltidsbruken, de ansatte er godt fornøyde og stillingsprosentene øker. Disse nye løsningene må prøves ut også i større skala, og her må Høyre gå foran. Prosjekter i andre kommuner er avsluttet på grunn av fagforeningers vetorett – en vetorett som arbeidsmiljølovgivningen åpner for. Men hvem representerer egentlig fagforeningene, når de ansatte selv ønsker dette? Her er regjeringen feig og passiv i møte med fagforeningene. Dette rammer utviklingshemmede, psykisk syke og våre gamle. Høyre må jobbe for å få regjeringen til å ta nødvendige grep, slik at turningsordninger som er til det beste for brukere og ansatte, kan innføres.

Behandling av resolusjonsforslag 1

Delegat 100 Trond Helleland
På bakgrunn av talelisten er det grunn til å tro at resolusjonen vil bli belyst på en god måte. Det er en dissens i forslaget, og denne vil bli begrunnet senere. Det er også innkommet ett endringsforslag, noe forslagsstiller selv vil begrunne. Dette er et forslag som vekker engasjement, og det er bredt belyst i media. Vi må være klar over at regjeringen arbeider for å svekke valgfriheten. Høyres utgangspunkt bør være full frihet til familien og foreldrene. Forslaget har to kulepunkter: Ågi fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger og å innføre fri fordeling av foreldrepermisjonen.

Jeg anbefaler landsmøtet å vedta dette.

Delegat 30 Anette M Solli
Jeg vil redegjøre for dissensen på vegne av Eirik Lae Solberg, Erlend Jordal og meg selv. Politikken må bygge på familiens valg. Men vi må da snakke om reelle valg, og ikke prinsipielle valg. Hva gjør vi når kartet og terrenget ikke passer til hverandre? Forholder vi oss til kartet går vi oss bort. Det er arbeidsgivere som motarbeider fedre som ønsker å ta ut mye permisjon. Det holder ikke for far å si: Jeg vil, jeg vil. Det er bra at andre opplever det slik at det er rom for å velge fritt, men vi må legge summen av erfaringer til grunn. Dette forslaget vil frata far sin reelle valgmulighet, selv om han får prinsipiell frihet. Det er vel ikke det vi ønsker? Vi bør ikke svare på regjeringens arbeid med å begrense familiens frihet, med dette. Det som er feil med dagens ordning, er at far ikke selv har opptjeningsrett, og det ivaretas her.

Delegat 89 Olemic Thommessen
Vi må tenke gjennom hvor lenge vi skal vente før kvinnekamp blir familiekamp. Vi kan ikke vente til den siste grinebiter i arbeidslivet gir etter. Det har vært nødvendig med en brekkstang i denne saken, men det som var en brekkstang har nå blitt en hvilepute. Det trengs at gutter ansvarliggjør seg selv, og tar det valget kvinner lenge har gjort. Fritar vi noen fra å reise disse spørsmålene, gjør vi likestillingen en bjørnetjeneste. Vi tar ikke ansvar før ansvar faktisk blir gitt. Vi må gi ansvar til unge menn av i dag – jeg er sikker på at de er klar til å ta det. Det finnes knapt et ungt par av i dag der ikke far skal ta sin del av jobben, være hjemme, og glede seg over det en familiepermisjon tilsier. Kvinner i dag har faktisk bedre utdannelse enn hva menn har, og det er en stor endring som har skjedd de siste 20 årene. Verden går fremover.

Sist endret: 20:12 - 07.05.2010