Delegat nr 100 Trond Helleland, resolusjonskomiteens leder
Erna hadde en svært god tale i dag, der hun også begrunnet resolusjon nr 2. Som politikere møter vi stadig mennesker som opplever at møtet med byråkratiet skaper problemer. Resolusjonen sier nei til sentralstyring og detaljregulering. Under regjeringen Stoltenberg har denne negative utviklingen forsterket seg, og kommunalminister Navarsete sier hun vil begrense denne utviklingen. Nå får hun hjelp fra Høyre.

Delegat nr 36 Hallstein Flesland
Det beste vern er vern gjennom bruk. Man kan alltid spørre seg fra hvilket tidspunkt vernet skal gjelde. Denne resolusjonen mangler en dimensjon, nemlig hvordan vi kan begrense kulturminnevernet i forhold til privat eiendom. Det er mange meningsløse eksempler på dette. Vi bør derfor ha et punkt i resolusjonen som omhandler dette, noe jeg har fremmet forslag om.

Delegat nr 101 Anders Werp
Dette er et godt forslag til resolusjon. Vi må forhindre at staten eser ut, og sikre bedre lokal forankring. Jeg har fremmet et endringsforslag, som gjelder flytting av ansvaret for plan- og bygningsloven fra Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet. Dette vil gi en bedre samordning av den statlige reguleringen, og gi kommunene større handlingsrom.

Delegat 85 Elise Vold Fangberget
Direktoratet for naturforvaltning er den klammeste hånden av alle. De forvalter en ordning som heter INON, som betyr inngrepsfrie naturområder. Denne ordningen har aldri vært vedtatt på Stortinget. Dette direktoratet oppsøker partimøter for å komme med innvendinger til forslag som diskuteres. Dette er et direktorat som har oppstått som et svermeri mellom miljøvernere og byråkrater.

Delegat nr 88 Lars Elsrud
Høyre må være synlig på banen når eiendomsrett er på dagsorden, og det viser vi med denne resolusjonen. Jeg har fremmet to tilleggsforslag. Jeg mener vi må se på organiseringen av Miljøverndepartementet.

Delegat nr 175 Tom Christer Nilsen
Fri oss fra fylkesmannen, og dette sier jeg ikke fordi vi har fått Lars Sponheim. Det er tull å si at det blir mindre strandsone pr hode, det kan eksempelvis skyldes at vi får flere innbyggere. Vi har eksempler på at det legges ned forbud mot bygging på tomter der strandsonen ikke engang er synlig, og som ligger bak flere andre hus. Et annet eksempel er at naust ikke kan bygges opp igjen etter brann av hensyn til vern av strandsonen. Gi oss et ekte lokalt selvstyre, og støtt denne resolusjonen.

Delegat 145 Per Sigurd Sørensen
Denne resolusjonen handler om noe så grunnleggende som respekt for lokalt selvstyre og lokal klokskap. Kommunene har svært lite handlingsrom på inntektssiden, og vi må ha mer handlefrihet i forhold til forvaltning av areal og annet. Djupedal stanset utbygging av et nytt byggeområde fordi det ikke lå langs en kollektivakse. Da blir det ikke lett å drive distriktsutvikling. La oss ta vare på lokaldemokratiet, og støtte resolusjonen.

Delegat nr 26 Nils Aage Jegstad
Jeg vil anbefale alle å skaffe seg et Høyrestyrt fylke, slik vi har gjort i Akershus. Dette fører til langt færre innsigelser i forhold til disse sakene. Det er viktig å samordne det statlige virkemiddelapparatet. Noen ganger er statlig helhetspolitikk nødvendig, særlig i lys av den kommunestrukturen vi har. Dette må imidlertid gjøres mer fornuftig enn i dag.

Dirigenten
Refererte endringsforslagene, og beklaget at disse ikke kunne omdeles til delegatene.

Delegat nr 107 Dag Øivind Henriksen
Dette er en av de mest utfordrende sakene vi har. Eiendomsretten er en grunnleggende verdi, ikke en forbigående følelse. Stadig flere statlige myndigheter opptrer som om eiendom bare skal reguleres som et skatteobjekt. Jeg støtter resolusjonen og Elsruds forslag, og mener vi må styrke eiendomsretten som fundamentet for vårt samfunn.

Delegat nr 39 Christian Bendz
I 2007 gikk vi til valg på at samfunnet skal styres nedenfra. Vi møter daglige utfordringer i forhold til dette i kommunalpolitikken. Vi bør støtte denne resolusjonen.

Delegat nr 68 Aga Sadlowska
Jeg forstår det slik at et av endringsforslagene innebærer at kulturminneforvaltning flyttes til kommunene i saker der dette kommer i konflikt med eiendomsretten. Det er tvilsomt om alle norske kommuner har kompetanse i forhold til kulturminnevern. Jeg er derfor skeptisk til dette av hensyn til vern av norsk historie.

Delegat nr 225 Randi Wiggen
Som leder av Turistforeningen mener jeg at motorferdsel er et dilemma for naturforvaltningen. Snøscootere bråker, men firehjulingene kan skade naturen. Lokalpolitikere må sikre at saklige forhold legges til grunn, ikke vennelojalitet osv. Jeg støtter resolusjonen med denne presiseringen.

Delegat nr 77 Gunner Gundersen
Erfaring fra prøveprosjekt viser at kommunene regulerer snøscooterkjøring, og dermed begrenser denne. Det er også en selvjustis i disse miljøene.

Delegat nr 225 Randi Wiggen
Min største bekymring er ikke snoscootere, men firehjulstrekkere. Jeg vil likevel støtte resolusjonen.

Delegat nr 83 Conni Bjørseth
La oss slippe statlig overstyring. INON misbrukes, slutt å bruke dette. Legg ned Direktoratet for naturforvaltning, og la kommunene styre selv. I Trysil vil vi tillate snøscooterkjøring i regulerte former, og sikre at dette gir inntekter for kommunen.

Delegat nr 80 Lasse Guldbrandsen
Regjeringen delegerer stadig flere politiske avgjørelser til byråkrater. Vi må sikre at beslutninger tas så nær brukerne som mulig. Fylkesmannen må begrenses til å drive tilsyn og kontroll. Bøndene er i dag er bondefanget i landbruksbyråkratiet. Høyre må være på vakt, særlig overfor Direktoratet for Naturforvaltning. Støtt resolusjonen om eiendomsrett.

Delegat nr 77 Gunnar Gundersen
Jeg smilte i hele går, etter Ernas glimrende oppslag i Aftenposten. Jeg mener det er Navarsete som er problemet, ikke Oslo. Jeg er veldig godt fornøyd med resolusjonen. Når Direktoratet for naturforvaltning skal gjøre jobben sin, kommer de inn med både snøscootere og helikopter. De har med andre ord privilegier som de nekter andre.

Delegat nr 292 Nikolai Hagen Kjølaas
Kommunene vet selv hva som er best for dem. Jeg støtter forslaget om å legge ned Direktoratet for naturforvaltning en gang for alle.

Delegat nr 267 Raymond Robertsen
Da jeg leste denne resolusjonen, banket mitt Høyrehjerte så hardt at det nesten kom ut av skjorta. Det er mange kommuner som erfarer problemene på dette området. Hva er vitsen med å sette i gang prosjekter om næringsutvikling og annet når fylkesmannen og andre bare stopper prosjektene. Det vi foreslår her er radikalt, men skal vi stoppe statlige mastodonter, må vi gjøre det skikkelig.

Delegat nr 51 Nikolai Astrup
Jeg støtter resolusjonen, og stiller meg bak det som står her. Høyre har imidlertid også et viktig ansvar for miljøet, og som miljøpolitisk talsmann må jeg bremse denne festen. Hvis vi skal realisere vår miljøpolitikk, kan vi ikke legge ned Direktoratet for naturforvaltning. Dette vil være et nakkeskudd for vår miljøpolitikk. DN har også viktige oppgaver, for eksempel i forhold til biologisk mangfold. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet. Vi bør derfor ikke støtte forslaget fra Elsrud, men resten av resolusjonen.

Delegat nr 89 Olemic Thommessen
Takk for at du påtar deg ansvaret med å være festbrems, Nikolai. Men Direktoratet for naturforvaltning er en stat i staten. Vi kan flytte de viktige oppgavene til Miljøverndepartementet, slik at vi har mer politisk styring over forvaltningen på dette området.

Delegat nr 51 Nikolai Astrup
Jeg tror uansett at svaret er å flytte Miljøverndepartementet tilbake dit det hører hjemme, nemlig under Høyres ledelse.

Delegat nr 100 Trond Helleland
Det var en overveldende støtte til resolusjonen. Men vi må også tenke litt over rekkevidden av forslagene, og resolusjonskomiteen avviser forslag 1. Det anbefales at forslag 2 støttes. Direktoratet for Naturforvaltning ligger ganske tynt an, men bør ikke legges ned uten videre slik Elise Fangberget har fremsatt forslag om. Vi går imidlertid inn for en omorganisering, herunder å vurdere DNs rolle. Lars Elsruds første forslag anses innarbeidet, dersom forslaget fra Werp støttes av landsmøtet. Det andre forslaget fra Elsrud anses som litt upresist og for lite utredet. Dermed foreslås dette avvist.

Delegat nr 88 Lars Elsrud
Jeg mener det er en nyanse mellom mitt forslag, og forslaget fra Werp. Mitt forslag omfatter en større andel av beslutningsprosessen enn forslaget fra Werp. Jeg opprettholder forslaget, og mener dette ikke er innarbeidet.

Delegat nr 100 Trond Helleland
Det er litt krevende å følge resonnementet fra Elsrud, men vi opprettholder forslag om å avvise dette.

Dirigenten
Jeg vil nå spørre om forslagsstillerne opprettholder sine forslag. Samtlige forslag ble opprettholdt, og det ble foretatt votering.

Forslaget nr 1 fra Halstein Flesland ble anbefalet avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag nr 2 fra Elise Vold Fangberget ble foreslått avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslaget fra Anders Werp ble anbefalt støttet, dette ble vedtatt.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Dagens forhandlinger ble avsluttet.

Sist endret: 21:19 - 07.05.2010