Dirigentbord
Vi foreslår at vi fra nå av avvikler tilgangen til replikker, samt at taletiden reduseres til ett minutt. Utvidet taletid reduseres til 3 minutter. Dette gjør vi av hensyn til tidspress.

På talelisten starter vi nå med forslagsstillere. Jeg leser opp delegatnumrene til de inntegnede talere. Vi hører først de som har fremmet endringsforslag. Vi setter ikke strek før alle endringsforslag er fremmet fra talerstolen, men jeg ber om at dere har i bakhodet at det er mange talere inntegnet allerede. Da går vi til behandling av resolusjonen.

Delegat 288 Mia Marie Stenås Dragåsøien
Vi vil at det skal være lov å lykkes. Alle individer skal få et godt utgangpunkt i livet. Det krever tilpasset undervisning i skolen. Derfor må vi ha egne læreplaner for minoritetsspråklige elever. Det vil gi alle muligheter.

Delegat 289 Jacob Verpe
Mitt forslag er å åpne for midlertidige ansettelser. Det skal være lov å lykkes. Alle må få en mulighet i arbeidslivet, uavhengig av deres alder, kjønn eller etnisitet. Midlertidige ansettelser vil bryte ned en barriere, og gi arbeidsgivere lavere risiko knyttet til å ansette ungdommer og innvandrere. Dette er et problem vi må gjøre noe med. Ansettelser bør skje på kvalifikasjoner.

Delegat 156 Ane Mari Braut Nese
Jeg savner et tillegg på linje 80 om kurs i kulturkunnskap. Det er viktig for å skape økt tilhørighet til Norge. USA har lykkes med å takle innvandring. I Norge bør kurs i kulturkunnskap lære innvandrere hvorfor de skal delta på dugnader og bidra til fotballaget til barna sine. De kan også lære at Norge ikke alltid har vært et rikt land, men måtte jobbe for å bli det. De kan lære at de må engasjere seg i samfunnet.

296 Isabell Pettersen
Innvandrere må altfor ofte ta til takke med jobber de er overkvalifiserte for. Det hindrer integrering. Midlertidige ansettelser vil gi alle en sjanse. Unge Høyre har fremmet endringsforslag om å tillate midlertidige ansettelser. Jeg håper landsmøtet vil støtte det.

66 Bård Standal
Dette er en god resolusjon, men har kanskje litt feil fokus. Om vi dekonstruerer den ser vi at for lite av den handler om det positive med innvandring. En stor utfordring er at Norge eldes. Vi trenger arbeidskraft. Vi trenger flinke mennesker inn i dette landet som kan hjelpe oss med å tenke annerledes.

285 Maria Kristine Göthner
Integrering er vanskelig. Særlig er det vanskelig fordi vi så lett tenker på grupper, selv om vi bør tenke på individer. Det er lett og praktisk – for lett, og for praktisk. I arbeidslivet må vi være ekstra forsiktige med å tenke slik. I denne resolusjonen gjøres et skille mellom innvandrere og nordmenn som er gründere. Det skillet bør vi fjerne i teksten. Alle bør gis gode muligheter.

140 Linda B. Skjulestad
Resolusjonen er god. Jeg har ett endringsforslag. Det gjelder et kulepunkt på linje 105. Jeg ønsker at det skal endres til ”videreutvikle og målrette trygdeordninger som stimulerer til arbeid”. Mange har nevnt mørke hemmeligheter her på landsmøtet. Min mørke hemmelighet er at jeg jobber i NAV. Det er mange gode trygdeordninger allerede, men de må videreutvikles slik at de bedre stimulerer til arbeid. Jeg ønsker denne endringen, og håper landsmøtet gjør det samme.

10 Ingjerd Schou
Et tillegg på side 2, linje 38. Der står det at mennesker med rett til opphold skal få opphold. Men, det må presiseres at dette gjelder mennesker med rett til opphold i henhold til internasjonale regler.

Dirigentbord
Før vi går videre til en sesjon med Jan Tore Sanner, så viser vi en film.

Film vises som presenterer gründer Ragne Kristin Farmen og hennes bedrift Gena.

Filmen ble etterfulgt av en samtale mellom Farmen og Høyres nestleder Jan Tore Sanner. Farmen beskrev de utfordringer hun og hennes bedrift har slitt med etter at de rødgrønne kom til makten. Til tross for at Gena leverer DNA-analyser raskere og billigere enn Rettsmedisinsk institutt, beholder sistnevnte sitt monopol. Farmen og Gena har fått priser for entreprenørskap, men sliter etter fem år uten overskudd. Laboratoriekapasiteten deres blir ikke benyttet, så lenge de ikke får oppdrag fra det offentlige. Farmen startet Gena på bakgrunn av sitt samfunnsengasjement, og ønsket å levere gode og trygge DNA-analyser til rettsvesenet. Hun roste Høyre, især André Oktay Dahl, som har stått på for hennes sak, og fremmet forslag om å avvikle monopolsituasjonen på dette området. Hennes råd til politikerne var å være lytte og lære av det hun fortalte. Gena sitter på en enorm kompetanse, som de bare ber om å få lov til å benytte. Regjeringsskiftet som brakte de rødgrønne til makten har gjort de siste fem årene vanskelige for Farmen og bedriften hennes. Jan Tore Sanner avsluttet sesjonen med å rose Farmen for hennes initiativ og drivkraft, og lovet at Høyre ville fortsette å kjempe for at Gena skal overleve.

Dirigentbord
Takk for det. Da har vi én time igjen av forhandlingene. Vi legger opp til å fullføre resolusjonsdebatten, og så votere over resolusjonen. Når denne resolusjonen er behandlet fortsetter vi den generelle beretningsdebatten. Vi avslutter dagens forhandlinger til avtalt tid.

Delegat 278 Stefan M. B. Heggelund
Resolusjonen foreslår at minoritetsspråkliges morsmål blir godkjent som 2. fremmedspråk. Det er god tanke, men er vel vanskelig å gjennomføre i praksis. Jeg mener at skolen skal tilby undervisning i de mest relevante språkene. Dessuten, ofte lærer man da morsmålet hjemme. Derfor burde utgangspunktet med 2. fremmedspråk være at man skal lære et nytt språk.

84 Sverre Holm
Dette er en god resolusjon. Den trekker gode konklusjoner. Men, én konklusjon må forbedres. I et bombepunkt bør utdanningsprogram byttes med kvalifiseringsprogram. Vi bør også stryke henvisningen til helsefagene. Vi gjør både oss selv og våre nye landsmenn en bjørnetjeneste om vi antyder at de bare skal sluses inn i helsesektoren.


57 Heidi Nordby Lunde
Jeg siterer et leserinnlegg fra Dagbladet. Der beskrives hvordan somaliere ofte blir stemplet i media. Men, i Vinje kommune ble de brukt som en ressurs. Dette innlegget ble skrevet av en somalier bosatt i Vinje. Kommunen fikk en pris av Amnesty for sin integreringsinnsats. USAs integreringspolitikk har lykkes. Canada sin også. De ser på nye landsmenn som en inntekt, ikke som en utgift. Derfor bør vi utvikle et program for integreringstiltak som bidrar til arbeid. Jeg vil avslutte med å takke Erling Lae. Han har vært en sterk stemme i integreringsdebatten og har konsekvent kjempet for å fremme likeverd og gjensidig tillit.

Sist endret: 17:47 - 08.05.2010