Referent: Kristin Holm

Dirigenten takket Peter Gitmark og våre internasjonale gjester for en veldig fin paneldebatt. Det ble opplyst at det skal voteres over alle dissenser fra programkomiteen, i motsetning til det som fremgikk av den omdelte informasjonen. Dirigenten overlot ordet til Høyres tidligere leder Jo Benkow, som delte ut Sjur Lindebrækkes menneskerettighetspris.

Jo Benkow pekte på at Lindebrække hadde en særlig omsorg for sine medmennesker. Det sosiale engasjementet er også helt sentralt i Høyres tradisjon. Benkow delte ut prisen til Antonio Miloshoski for arbeidet med å fremme menneskerettigheter og utvikling av rettsstaten i Makedonia.

Han har særlig arbeidet for forsoning mellom etniske grupper, og tilknytning til internasjonale organisasjoner. Han takket for prisen, og for det gode samarbeidet med søsterpartiet Høyre. Han viste til at det viktigste målet for det politiske arbeidet var å skape like muligheter for alle, uavhengig av etnisk bakgrunn og sosial tilhørighet. Han pekte særlig på nødvendigheten av å skape tilhørighet for romfolket. Det skal også bygges et minnesenter for ofrene for holocaust, for å sikre at denne delen av historien ikke gjentar seg. I Makedonia er det innført flat skatt for bedrifter, og skatteinntektene har dermed økt slik at det er mer midler til disposisjon til velferd. De makedonske soldater står skulder ved skulder med norske soldater i Afghanistan, og viser dermed vår solidaritet med NATO. Han viste til at kombinasjonen av mennesker som Jo Benkow med lang erfaring og de unge visjonære representantene ville gi partiet kraft fremover. Partiet ble ønsket lykke til med valgkampen.

Dirigenten opplyste at det da skal foretas voteringer over bolk 2 og 4. Han opplyste at flere forslag ble trukket, men at det skal stemmes over alle forslag som er opprettholdt samt over alle dissenser. De forslag som er anbefalt avvist, og som ikke er opprettholdt, kommer ikke til votering.

DISSENS 6 Side 17, linje 604:
Programtekst: Statlig eierskap kan i noen tilfeller begrunnes ut fra spesielle behov eller ønske om å sikre hovedkontorfunksjoner i Norge.
DISSENS: Christine Meyer foreslår å stryke setningen.
Programteksten støttes:
Oppland Høyre

Dissens støttes:
Oslo Høyre
HSF
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissens falt, programkomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag nr:161
Side 18, linje 625: Tillegg som nytt punkt:
"- Øke satsningen på FoU-kontrakter (forsknings- og utviklingskontrakter) mellom næringslivet og det offentlige."
HSF
Anbefales vedtatt, plassert etter linje 620. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:162 Side 18, linje 625: Tillegg som nytt punkt:
"Redusere det statlige eierskapet i norsk næringsliv betydelig."
UHL
Hordaland Høyre
Buskerud Høyre
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:165
Side 18, linje 630: Endre punktet: " - heve innslagspunktet for toppskatten slik at folk med vanlige inntekter ikke må betale toppskatt." til:
"Fjerne toppskattens trinn 1, slik at innslagspunktet heves betraktelig."
UHL
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:166
Side 18, linje 639: Tillegg som nytt punkt:
"Revidere skattesystemet med sikte på å redusere skatteregningen til alle heltidsansatte i Norge med minst 1000 kroner per måned."
UHL
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:170
Side 18, linje 641 Stryke i punktet " fjerne den særnorske formuesskatten ved først å fjerne skatten på arbeidende kapital og heve bunnfradraget." Følgende:
"..(den særnorske)..ved først å fjerne skatten på arbeidende kapital og heve bunnfradraget"
Bærum Høyre
Møre og Romsdal Høyre
Oslo Høyre
Buskerud Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:171
Side 18, linje 644: Tillegg i punktet: " - gjøre det lettere for gründere å få tilgang på kapital i oppstartsfasen."
" - gjøre det lettere for gründere å få tilgang på kapital og relevant informasjon i oppstartsfasen."
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Enstemmig vedtatt.

Forslag nr:172
Side 19, linje 646: Tillegg i punktet: " kutte bedriftenes kostnader knyttet til regel- og skjemaveldet." til:
"..med minst 25 pst innen 2012."
Oppland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:174
Side 19, linje 654: Endre: "..god.. til: "..raskere.."
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Enstemmig vedtatt.

Forslag nr:175 b)
Side 19, linje 658: Tillegg som nytt punkt:
- At det innenfor høyere utdanning skal legges større vekt på etablering av egen virksomhet, også innenfor de tradisjonelle offentlige omsorgsyrkene."
Oppland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:176 a)
Side 19, linje 658: Tillegg som nytt punkt
- At selvstendig næringsdrivende får like rettigheter knyttet til forelderpermisjon og barns sykdom som arbeidstakere.
Høyres Kvinneforum
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, forslaget ble vedtatt.

Forslag nr:176 b)
Side 19, linje 658: Tillegg som nytt punkt
- Entreprenørskap skal være en del av utdanningsløpet også innenfor de tradisjonelle offentlige omsorgsyrkene
Høyres Kvinneforum
Anbefales vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:177
Side 19, linje 658: Tillegg som nytt punkt:
"- at det etableres etablerersentre slik at mennesker som ønsker å starte egen virksomhet har én dør å forholde seg til."
Østfold Høyre
Høyres Kvinneforum
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:178 d)
Side 19, linje 658: Tillegg som nytt punkt:
- Avskaffe fordelsbeskatning av mobiltelefon, pc og bredbånd. Forbedre sosial- og trygderettighetene til selvstendig næringsdrivende
Akershus Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:179 b)
Side 19, linje 658: Tillegg som nye punkter:
- Redusere arbeidsgiveravgiften for nyetablerte bedrifter.""
HSF
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:180
Side 19, linje 658: Tillegg som nytt punkt:
"- Utvide adgangen til midlertidig ansettelser"
Oslo Høyre

Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget ble vedtatt.

Forslag nr:181

Side 19, linje 666: Tillegg som nytt punkt:
"- Heve grensen for moms- og tollfritak fra kr 200,- til kr 1000"
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, forslaget ble vedtatt.

Forslag nr:184
Side 20, linje 690: Endre punktet: " redusere dokumentavgiften." til:
"- Fjerne dokumentavgiften."
Buskerud Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:185 a)
Side 20, linje 691: Tillegg som nye punkter:
"- Arbeide for at ordningen med eiendomsskatt avvikles.
Buskerud Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:185 b)
Side 20, linje 691: Tillegg som nye punkter:
- Gjeninnføre Aksjesparing med skattefradrag - AMS.

Buskerud Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:185 c)
Side 20, linje 691: Tillegg som nye punkter:
- Fjerne årsavgiften på bil."
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:188
Side 21, linje 716: Endre punktet: "- opprettholde råfiskloven. Høyre mener råfiskloven legger et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass og god ressurskontroll. Høyre vil at adgang til å inngå individuelle avtaler mellom kjøper og selger om leveranser av fisk må innarbeides i forretningsreglene til alle salgslagene" til:
"- ha en gjennomgang og modernisering av råfiskloven. Høyre mener råfiskloven legger et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass og god ressurskontroll. Høyre vil at adgang til å inngå individuelle avtaler mellom kjøper og selger om leveranser av fisk må innarbeides i forretningsreglene til alle salgslagene."
Sogn og Fjordane Høgre
Anbefales vedtatt. Enstemmig vedtatt.

Forslag nr:189
Side 21, linje 733: Tillegg som nytt punkt:
"- arbeide for å få EU til å forby dumping av fisk"
Østfold Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget ble vedtatt.

Forslag nr:191
Side 21, linje 744: Endring i punktet "- bekjempe utbredelsen av kongekrabben utenfor kommersiell sone.":
Punktet flyttes til fiskeridelen av kapitlet - linje 705-32.
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt. Vedtatt.

Forslag nr:193
Side 22, linje 755: Tillegg i setningen: " Høyre mener staten fortsatt skal gi økonomisk tilskudd til landbruket, men slike tilskudd må være mer målrettet og mindre byråkratiske enn i dag." til:
"Høyre mener staten fortsatt skal gi økonomisk tilskudd til landbruket, men slike tilskudd må være mindre, mer målrettet og mindre byråkratisk enn i dag."
UHL
Hordaland Høyre
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist.

Forslag nr:194
Side 22, linje 764: Stryke setningen: " Landbruket skal ivareta flere oppgaver; alt fra å ta vare på kulturlandskapet og sikre matvareberedskapen til å sikre tilgangen på trygge matvarer."
UHL
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:195
side 22, linje 774: Tillegg som nytt avsnitt:
" Høyre ønsker et restriktivt jordvern. Dersom dyrket jord søkes bygget ned uten at det er sterke nok samfunnsmessige grunner for det, skal det kunne innvilges mot at det kompenseres med nydyrking av dobbelt så mye areal"
Nord-Trøndelag Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

DISSENS 7
Side 22, linje 778:
Programtekst: Erstatte de årlige landbruksforhandlingene med en konsultasjonsordning mellom myndighetene og landbrukets organisasjoner.
DISSENS: Audun Blegen foreslår å stryke punktet.
Programteksten støttes:
HSF

Dissensen støttes:
Oppland Høyre
Sogn og Fjordane Høgre

Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Det ble avholdt votering, dissensen ble vedtatt.

Forslag nr:196
Side 23, linje 797: Endring og tillegg i punktet:
"- Redusere Fylkesmannens og andre statlige etaters mulighet til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene. Fylkesmannens rolle begrenses til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen."
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:198
Side 23, linje 802: Tillegg som nytt punkt:
"- Sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen."
Sør-Trøndelag Høyre
Anbefales vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:200
Side 24, linje 817: Tilegg som nytt punkt:
"- Betydelige arealer i store deler av landet kan i tillegg plantes med skog "
Skien Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:201
Side 24, linje 817: Tilegg som nytt avnitt:
"5.x Industri
Høyre ønsker å legge til rette for en fortsatt lønnsom industrisektor i Norge. Det gjør vi best ved generelt gode rammebetingelser som er konkurransedyktige med resten av Europa. En fortsatt vekst i industrien krever en sterk satsing på forskning og utdanning og økt satsing på god infrastruktur. Samtidig er industrien avhengig av et godt fungerende bankvesen med god tilgang på kapital.

For å styrke industrien vil Høyre:
- Sørge for konkurransedyktige rammebetingelser for industrien.
- Ha gode ordninger med såkornkapital for å stimulere til innovasjon og nyetableringer.
- Utvide mulighetene for risikolån for næringslivet.
- Endre avskrivningssatsene slik at de blir i tråd med våre naboland.
- Føre en stabil økonomisk politikk for å sikre lav rente og stabil kronekurs."
Buskerud Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:203
Side 24, linje 845: Tillegg som ny setning:
" Det må bygges opp et internasjonalt regelverk for å unngå at det gis mulighet for omgåelse av bestemmelser om sikkerhet, miljø og arbeid mot svart økonomi"
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formuleringer: Forslaget ble vedtatt.
" Samtidig er det viktig at Norge bidrar til å utvikle et internasjonalt regelverk for å ivareta bestemmelser knyttet til sikkerhet, miljø og bekjempelse av svart økonomi."

Forslag nr:204
Side 25, linje 862: Tillegg som nytt punkt (foreslås inn etter linje 851):
"- Endre NOx-avgiften slik at den ikke lenger virker konkurransevridene for en del
havner."
Rogaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

DISSENS 8
Side 26, linje 891:
Programktekst: "- åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap og sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen."
DISSENS: Torbjørn Røe Isaksen og Ine Marie Eriksen Søreide foreslår tillegg i punktet: "Høyre legger føre var-prinsippet til grunn for inngrep i naturen, og vil beskytte de mest sårbare naturområdene fra inngrep. Avgjørelsen om hvilke områder som skal åpnes for petroleumsvirksomhet, må være kunnskapsbasert. Høyre vil derfor avvente forvaltningsplanen som kommer i 2010, før det tas stilling til petroleumsvirksomhet i de mest sårbare områdene i nord."
Støtter programteksten:
Troms Høyre
Finnmark Høyre
Tromsø Høyre

Støtter dissensen:
Audnedal Høyre
Oppland Høyre
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissensen falt.

Forslag nr:208
Side 26, linje 894: Endre i punktet: "- sikre at økt aktivitet på sokkelen utenfor Nord-Norge også skal gi seg utslag i økt landbasert aktivitet." til:
" sikre at økt aktivitet på norsk sokkel også skal gi seg utslag i økt landbasert aktivitet."
Oppland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:209
Side 26, linje 894: Endre punktet: "- sikre at økt aktivitet på sokkelen utenfor Nord-Norge også skal gi seg utslag i økt landbasert aktivitet." til:
"- En videre utnyttelse av petroleumsressursene i nord må gi lokale ringvirkninger bl.a. i form av arbeidsplasser, kompetanseoppbygging, infrastruktur og FOU, gjennom eksempelvis ilandføring."
Nordland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:214 a)
Side 27, linje 945: Tillegg som nytt punkt:
"- jobbe systematisk med samhandlingen mellom universitetene og høgskolene, det offentlige og næringslivet for å utnytte mulighetene i skjæringspunktene mellom disse.
Høyres Kvinneforum
Anbefales vedtatt med følgende formulering. Enstemmig vedtatt.

"- styrke samhandlingen mellom universiteter og høgskoler, det offentlige og næringslivet for å utnytte mulighetene i skjæringspunktene mellom disse.

Forslag nr:214 b)
Side 27, linje 945: Tillegg som nytt punkt:
- at det offentlige skal jobbe mer tverrfaglig og på tvers av etablerte strukturer for å få en mer målrettet og helhetlig kunnskapspolitikk"
Høyres Kvinneforum
Oppland Høyre
Anbefales vedtatt. Enstemmig vedtatt.

Kapittel 6 Samferdsel
Forslag nr:217
Side 29, linje 988: Tillegg i punktet: " igangsette flere nye veiprosjekter basert på offentlig-privat samarbeid (OPS)." til:
" - igangsette flere nye veiprosjekter basert på offentlig-privat samarbeid (OPS, partnering, prosjektsamarbeid m.m.)."
Beate Bø Nilsen
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:219
Side 29, linje 992. Tillegg på slutten av punktet: " redusere de samlede bilavgiftene og vri dem i miljøvennlig retning.".
" CO2-utslippene fra norsk bilpark er langt høyere enn gjennomsnittet i resten av Europa. Fra 2011 må biler med høye utslipp pålegges økt avgift og biler med lave utslipp gjøres langt billigere"
Oslo Høyres samf/miljøfraksjon
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:221
Side 29, linje 993: Endre punktet: "- utvide ordningen med bruk av ferjesubsidier i ferjeavløsningsprosjekter." til:
" - ordningen med bruk av ferjesubsidier i ferjeavløsningsprosjekter må utvides til minst 30 år, indeksreguleres og trekk for vedlikehold av ny vei/tunnel fjernes."
Hordaland Høyre
Anbefales vedtatt, med følgende formulering:
" - ordningen med bruk av ferjesubsidier i ferjeavløsningsprosjekter må utvides til minst 30 år, og vilkårene i ordningen forbedres."
Enstemmig vedtatt.

Forslag nr:222
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
"- Legge til rette for bruk av rentekompensasjonsmidler på stamvei." (foreslås inn etter linje 993).
Møre og Romsdal Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:223
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
- Heve vrakpanten til 20.000 kroner."
UHL
Rogaland Høyre
Hordaland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:225 a)
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
"- Gå mot overføring av det øvrige riksvegnettet til fylkeskommunene.
Buskerud Høyre
Anbefales vedtatt. Vedtatt.

Forslag nr:225 b)
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
- Øke vrakpanten i en begrenset tidsperiode til 20000 kroner."
Buskerud Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
- Øke vrakpanten betydelig i en tidsbegrenset periode, for å få en mer miljøvewnnlig og sikker bilpark.

Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:227 a)
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
"- opprette et nasjonalt ferjeavløsningsfond som gir lån på gunstige vilkår til bompengeselskap som realiserer ferjeavløsningsprosjekt.
Hordaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:228 a)
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
"- Sørge for at staten oppfyller sine forpliktelser om å dekke 50 % av kostnadene ved bompengefinansierte vei - prosjekter.
Akershus Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:228 b)
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
- Oppfylle statens andel av Oslopakke 3.
Akershus Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:229
Side 29, linje 999: Tillegg som nytt punkt:
"- at miljø, samfunnsøkonomi og trafikksikkerhet skal være de eneste hensyn ved samferdselsinvesteringer."
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:230
Side 29, linje 1009: Endre punktet: - doble belønningsordningen for å sikre en økt satsing på kollektivtrafikk rundt de største byene. Til:
"- Øke belønningsordningen til 1 milliard kroner innen 2012 og sikre at midlene tildeles på mest mulig objektive kriterier slik at ikke ordningen i stedet blir en straffeordning mot regioner som prioriterer andre virkemidler enn den til enhver tid sittende regjering."
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt, med følgende formulering:
- doble belønningsordningen og sikre at midlene tildeles på mest mulig objektive kriterier."
Vedtatt.

Forslag nr:232 b)
Side 30, linje 1022: Tillegg som nytt punkt:
- Staten må bidra tungt til utbyggingen av kollektivsystemer i de store byene.
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering.
- Staten må bidra til utbyggingen av kollektivsystemer i de store byene, der miljø- og trafikkgevinsten er størst..
Vedtatt.

Forslag nr:233 d)
Side 30, linje 1022: Tillegg som nytt punkt:
- Igangsette oppstart av bygging av dobbeltspor Oslo-Ski snarest."
Akershus Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Bolk 4: Kap. 11, 12 og 13

Kapittel 12 Et inkluderende samfunn
Forslag nr349 a)
Side 50, linje 1712: Tillegg som nytt avsnitt:
"Høyre vil føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk, og stille strengere krav til integrering enn det gjøres i dag."
Rogaland Høyre
Anbefales avvist, programkomiteen anbefaler følgende formuleringer:

349 b) Tillegg i punktet på linje 1724:
, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet.
Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

349 c)Endre linje 1842 til:
For å føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk vil Høyre:

349 d)Endre punktet på linje 1844 til:
- etablere en egen returpolitikk som fører til en raskere utsendelse av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Bistandsmidler må brukes for å få på plass flere returavtaler

Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

349 e)Tillegg i punktet på 1846:
, og stramme inn kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare egen identitet

Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

349 f)Tillegg som nytt punkt linje 1852:
- etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger inntil asylsøknaden er ferdigbehandlet.

Forslaget falt.

Forslag nr350
Side 50, linje 1712: Tillegg som nytt avsnitt:
"Høyre ønsker å føre en liberal innvandringspolitikk, men stille strengere krav til integrering enn det gjøres i dag."
UHL
Hordaland Høyre
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:351
Side 50, linje 1714: Endring i punktet " utvide antallet norsktimer i introduksjonsprogrammet til 250, og ytterligere 250 hvis man ikke består en språktest." til
"- utvide antallet norsktimer i introduksjonsprogrammet til 300, og ytterligere 300 hvis man ikke består en språktest."
Bent Høie
Anbefales vedtatt. Vedtatt.

Forslag nr:352
Side 51, linje 1729: Tillegg som nytt punkt:
"- For å sikre bedre integrering vil Høyre innføre obligatorisk kunnskapsprøve og troskapsløfte for alle nye statsborgere."
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt, men med følgende formulering:
Nytt avsnitt på linje 1703:
"Det å bli et fullverdig medlem av det norske samfunnet som statsborger innbærer både rettigheter og plikter. Det stiller krav til den enkelte, men det krever også at samfunnet godtar nye statsborgere. De som får norsk statsborgerskap har bodd i Norge i flere år. Da må samfunnet forvente at de har i løpet av denne perioden tilegnet seg et kunnskapsnivå om både språk, verdier og samfunnsforhold. For å understreke forventningen om dette vil Høyre innføre en obligatorisk kunnskap og språkprøve for alle som søker statsborgerskap. Statsborgerskapet overleveres i ved en seremoni når testen er bestått. Det etableres unntaksordninger for personer med spesielle behov"

Nytt punkt etter linje 1715:
- Innføre en obligatorisk språk- og kunnskapstest for alle som søker norsk statsborgerskap. Statsborgerskapet skal markeres ved en seremoni.

Vedtatt.

Forslag nr:354
Side 51, linje 1729: Tillegg som nytt punkt:
"- Innføre forbud mot søskenbarnekteskap."
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:355
Side 51, linje 1739: Tillegg som nytt punkt:
"Si nei til alle former for kvotering."
UHL
Lene C Westgaard (rettet -Vestfold Høyre ikke forslagsstiller)
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:358
Side 52, linje 1787: Tillegg på slutten av punktet: "-bygge opp under og styrke FNs rolle og autoritet, samt støtte reformer som kan gjøre Sikkerhetsrådet mer representativt for dagens internasjonale maktforhold."
" Høyre ønsker en FN reform for å sikre mer demokratisk styring av verdensorganisasjonen gjennom reformer i forsamlingen og Sikkerhetsrådet."
Tommy Bech
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt. Anbefales avvist.

Forslag nr:359
Side 54, linje 1847: Stryke punktet: " stramme inn definisjonen av flyktningbegrepet og reversere de siste års liberalisering."
UHL
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr: 361
Side 55, linje 1856-1858: Endre overskrift og innledning: "Forsvarspolitikk:
Høyres mål er et forsvar som sikrer norsk suverenitet og handlefrihet. Det viktigste er å styrke Hæren og å få en bedre balanse mellom drift og investeringer for å sikre økt tilstedeværelse i nordområdene." til:
"Forsvars- og sikkerhetspolitikk
Høyres mål er et forsvar som sikrer norske interesser, suverenitet og handlefrihet og som gjør oss i stand til å ivareta våre internasjonale forpliktelser. Det viktigste for Høyre i perioden vil være en styrking av Forsvaret for å skape balanse mellom pålagte oppgaver, struktur og bevilgninger, øke aktivitetsnivået i hele Forsvaret, samt å styrke Hæren."
Hordaland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom) Vedtatt.

Forslag nr:365
Side 55, linje 1862: Tillegg på slutten av avsnittet:
" Høyre mener det er et klart behov for å styrke Forsvaret og forsikre seg om at forsvarsevnen ikke svekkes på grunn av en fortsatt ubalanse mellom kostnader og bevilgninger."
Hordaland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom) Vedtatt.

Forslag nr:367
Side 55, linje 1863: Tillegg som nytt avsnitt:
" Norges sikkerhetspolitiske interesser ivaretas best ved å bidra til fred, sikkerhet og stabilitet, både i norske nærområder og globalt. Norges viktigste bidrag til å styrke internasjonal, og dermed norsk sikkerhet, er en aktiv deltakelse i FN og NATO. Sammen med FN utgjør NATO grunnsteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. NATOs gjensidige sikkerhetsgaranti, der et angrep mot én er å betrakte som et angrep mot alle, er basert på evnen til å kunne møte trusler og sikkerhetsutfordringer der de oppstår. For Norge er det et overordnet mål å bidra til at NATO kan utføre sine samlede sikkerhetsoppgaver på en troverdig og effektiv måte."
Hordaland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom), men med følgende formulering.
" Norges sikkerhetspolitiske interesser ivaretas best ved å bidra til fred, sikkerhet og stabilitet, både i norske nærområder og globalt. Norges viktigste bidrag til å styrke internasjonal, og dermed norsk sikkerhet, er en aktiv deltakelse i FN og NATO. NATO utgjør grunnsteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. NATOs gjensidige sikkerhetsgaranti, der et angrep mot én er å betrakte som et angrep mot alle, er basert på evnen til å kunne møte trusler og sikkerhetsutfordringer der de oppstår. For Norge er det et overordnet mål å bidra til at NATO kan utføre sine samlede sikkerhetsoppgaver på en troverdig og effektiv måte.
Vedtatt.

Forslag nr:368
Side 55, linje 1864-1866: Endre avsnittet: " Forsvaret står i dag overfor andre utfordringer enn under den kalde krigen, men behovet for et sterkt og handlekraftig forsvar er ikke mindre av den grunn. Dette stiller Forsvaret overfor nye og mer sammensatte utfordringer enn vi tradisjonelt har hatt" til:
" Forsvaret møter i dag nye og mer sammensatte utfordringer enn vi tradisjonelt har hatt. Dette skaper behov for et moderne og anvendelig innsatsforsvar med fleksible kapasiteter og evne til å utføre en rekke ulike oppdrag. Økt tilstedeværelse og evne til å operere i nordområdene vil, sammen med evnen til å bidra i internasjonale operasjoner, være sentralt for den fremtidige dimensjoneringen av Forsvaret"
Hordaland Høyre
Østfold Høyre

Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom). Vedtatt

Forslag nr:369
Side 55, linje 1868-1871: Stryke avsnittet: " Høyre mener det er et klart behov for å styrke Forsvaret og å forsikre seg om at forsvarsevnen ikke undergraves på grunn av manglende balanse mellom kostnader og bevilgninger. Forsvaret må ha kapasitet til etterretning, overvåking, militær omstillingsevne, effektiv kommando og være i stand til å håndtere uforutsette situasjoner og internasjonale oppdrag"
Hordaland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom), Vedtatt.

Forslag nr:373
Side 55, linje 1873-1874: endre avsnittet: " Veteraner fra internasjonale militære operasjoner har vært, er og vil være, våre fredsambassadører. De fortjener og skal få den beste oppfølging med hensyn til helse, familie, arbeid og økonomi" til:
" Høyre vil gi norske styrker som deltar i utenlandsoperasjoner den anerkjennelse og støtte de fortjener. Politiske beslutninger om å sende norske menn og kvinner ut i tjeneste i utlandet forplikter. Dette er et helhetlig samfunnsansvar, ikke bare en sak bare for Forsvaret. Staten må sørge for å ivareta våre soldater før, under og etter operasjoner i utlandet, og veteraner fra internasjonale operasjoner fortjener og skal få den beste oppfølging med hensyn til helse, familie, arbeid og økonomisk sikkerhet."
Hordaland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom), Vedtatt.

Forslag nr:376
Side 55, linje 1877: Endre punktet:" styrke Forsvaret gjennom økte bevilgninger, og da spesielt til Hæren." til:
"- Øke bevilgningsnivået for å gjøre Forsvaret i stand til å løse sine oppgaver og skape reell balanse mellom bevilgninger, struktur og pålagte oppgaver"
Hordaland Høyre
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom), Vedtatt.

Forslag nr:378
Side 55, linje 1878: Endre punktet:" opprette en ny hærbataljon." til:
" Styrke Hæren gjennom økt fokus på oppbygning av særskilt viktige kompetansemiljøer og rekruttering av nøkkelpersonell, samt snarest fylle materiell- og personellstrukturen i dagens avdelinger. Høyre vil opprette en ny hærbataljon i løpet av perioden."
Hordaland Høyre
Østfold Høyre

Anbefales vedtatt (i helhetlig forslag, jf vedlegg til innstillingen fra red.kom), men med siste setning som eget punkt " Høyre vil opprette en ny hærbataljon i løpet av perioden." Vedtatt.

Forslag nr:381
Side 55, linje 1878: Endre punktet:" opprette en ny hærbataljon." til:
"- opprette minst en ny hærbataljon"
Buskerud Høyre
Anbefales avvist. Forslaget falt.

Forslag 384b)
Side 55, linje 1880: Redaksjonskomiteen anbefaler å stryke hele punktet i programkomiteens forslag:
" sluttføre de reformene Forsvaret har vært gjennom."
Redaksjonskomiteen