Delegat 293 Christopher Wand
Det er et problem at Ola kommer seg lettere på intervju enn Ali. Jeg har et endringsforslag knyttet til kulepunktet på linje 106 om at Høyre vil innføre anonyme jobbsøknader i offentlig sektor. Forsøk er tomme ord. Jeg vil gi Ali anledningen til å komme seg på intervju. Vi må vise at trygd er dårlig integrering. Alle skal ha en sjanse til å lykkes. Jeg mener derfor at det bør stå at vi vil ”Innføre anonyme jobbsøknader i offentlig sektor.”

Delegat 281 Rolf Erik Tveten
Vi kjenner historien om den russiske forskeren som ble utvist på grunn av ulovlig pendling inn og ut av Norge. Saken fikk stor medieoppmerksomhet. Forskeren får nå mulighet til å komme tilbake til Norge fra Calgary, hvor hun nå bor. Vi må kunne ta i bruk kompetent arbeidskraft når vi har behov for det, uten å måtte vente. Jeg ber om tilslutning til tilleggsforslaget til arbeidslivskapitlet.

Forslaget lyder: ”For at det skal bli enklere å komme inn i arbeidslivet som innvandrer ønsker Høyre at statlig forhåndsgodkjente bedrifter og institusjoner skal kunne ansette og benytte seg av utenlandsk arbeidskraft før arbeidstillatelsen er formelt godkjent.”

Forslagsstiller ønsker også et tilhørende bombepunkt som lyder: ”Gi statlig forhåndsgodkjente bedrifter og institusjoner mulighet til å ansette arbeidsinnvandrere før arbeidstillatelsen er formelt godkjent.”

Delegat 70 Ingvild Brox Kielland
Det fantastiske med denne diskusjonen er at den tar tak i holdninger. Diskusjonen har frem til nå hatt gode intensjoner, men den har så å si puttet folk i båser. Integrering handler om å inspirere mennesker til å stille krav til seg selv. Jeg vet at mange ønsker å endre mye i resolusjonen, men husk at vi gjør dette for at andre skal bli inspirert.

Delegat 290 Trine-Lise Østlund Blime
”Norsk som andrespråk” står som et eksempel på at din bakgrunn sier noe om hva slags utdanningstilbud du får. Læreplan for norsk som andrespråk hemmer mulighetene til å bli like gode i norsk som alle andre. Vi vil ikke ha en skole som er inndelt etter etnisitet. Skolen legger grunnlaget for å lykkes senere i livet.

Delegat 176 Birthe Taraldset
Norsk integreringspolitikk har ikke vært erfarings- og kunnskapsbasert. Jeg vil sende en takk til Erling, som nå sørger for en mer kunnskapsbasert politikk. Hordaland Høyre har noen forslag knyttet til introduksjonsprogrammet. Fungerer programmet i forhold til intensjonen? Dette er viktig, fordi introduksjonsprogrammet er et viktig trinn inn til samfunnet.

Tilleggsforslaget lyder:

Høyre vil evaluere innholdet i introduksjonsprogrammet for å blant annet gjennomgå følgende forhold:

a. Om innholdet i disse kursene i for stor grad har vært rettet mot å informere om den enkeltes rettigheter overfor det norske samfunn – og i for liten grad mot den enkeltes forpliktelser overfor andre og fellesskapet.

b. Om denne type kurs i for stor grad fungerer ekskluderende i forhold til menns behov for informasjon om rettigheter og forpliktelser.

c. Hvorvidt det bør settes større krav til hvem som kan få tilby introduksjonsprogrammet.

d. Kommunene skal kunne tjenesteutsette programmet til private aktører.

e. Etablering av positive insentiver for å fullføre introduksjonsprogrammet.

f. Det må stilles krav om at deltakerne må bestå en eksamen i norsk og samfunnsfag for å fullføre introduksjonsprogrammet.

g. Det må stilles krav om at deltakerne må bestå en eksamen i norsk og samfunnsfag for å fullføre programmet.

Delegat 71 Jon Ole Whist
Norge er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Da jeg møtte i helse - og sosialkomiteen denne uken presenterte Rødts representant Erling Folkvord innvandringens stygge side. Han avslørte at filipinske sykepleiere jobbet gratis på et privat sykehjem i Oslo. Det er mulig det kan ha vært gjort formelle feil, men jeg vil ikke se verden gjennom hans briller. Dette dreier seg om ressurssterke sykepleiere, som hospiterte på sykehjemmet.

Delegat 298 Therese Warud
All politikk som er god for nordmenn flest, vil også være god integreringspolitikk. Vi må ha en skole som sikrer sosial mobilitet. Det må være mer lønnsomt å jobbe, enn å få trygd. Alle må integreres og delta i samfunnet. Mye av dette har vi lykkes med å få til i Oslo. Jeg vil trekke frem Erling Lae sin innsikt på dette feltet, og jeg har selv sett at dette virker.

Delegat 246 Daniel Bjarmann-Simonsen
Frivillighets-Norge er under angrep. Det lokale Arbeiderpartiet har gått inn for at kommunen skal overta driften av et privat gamlehjem. De begrunner dette med at ”Det er et prinsipp for oss at tilbudet skal være offentlig.” Det er et prinsipp for oss at ikke alt drives best av det offentlige. For oss er frivilligheten vår viktigste ressurs. Disse menneskene dedikerer sin fritid til andre uten å kreve noe tilbake, og de har fått nye borgere til å føle seg velkommen.

Delegat 61 Eirik Lae Solberg
Ikke møtt.

Delegat 147 Sondre Økland
Hijab eller ikke hijab, er det vi oftest diskuterer. Det er synd. Om unge somaliske jenter bruker hijab for å synliggjøre sin identitet, så betyr ikke det at de ikke vil lære seg norsk og bli integrert. De ønsker ikke å gi slipp på sin opprinnelige identitet. Dette er ikke ulikt nordmenn i USA. Innvandring er mer enn hijab. Vi må lede an for å få en bredere innvandringsdebatt.

Delegat 294 Suzanne Nedrum
Jeg er sint fordi regjeringen stikker kjeppene i hjulene til de som vil skape verdier. Det må bli enklere for ungdommer og innvandrere å komme i arbeid. Vi må ha flere midlertidige ansettelser, for å åpne dører inn til arbeidslivet. Det er viktig å bygge ned stivbente byråkratiske hindre.

Forslag til bombepunkt: ”Åpne for midlertidige ansettelser.”

Delegat 233 Gunnar Viken
Dette var på tide for et verdikonservativt parti. Jeg slutter meg til Erlings kloke ord. Men hvordan oppdage folks kompetanse? Jo, da må vi se til fylkestinget. Der har vi opprettet et innvandringspolitisk råd, som det andre i landet. Der har vi i møte med innvandrere erfart en imponerende kompetanse, vilje og evne til å bidra til landet. Fylkeskommunen tar ansvar. Vi er småkommunenes forlengede arm. Nye muligheter for oss alle.

Delegat 67 Stian Haraldsen
Jeg vil fremheve poenget om midlertidige ansettelser i et eget kulepunkt. Jeg driver en bedrift med innvandrere, og vet at det går. Dessverre møtes mange innvandrere med unødvendig skepsis. Åla disse få prøve seg i arbeidslivet gjennom en midlertidig ansettelse, gir dem en sjanse til å prøve seg som de ellers ikke ville fått.

Delegat 288 Mia Marie Stene Dragåsøien
”Grunnleggende norsk” betyr at det ikke gis karakterer og ikke er eksamen. En elev kan gjennomføre videregående skole uten å få karakter i norsk. Er det dette vi ønsker?

Forslag til endring: ”Fjerne første bombepunkt under 1. Språkopplæring.”

Forslag om nytt bombepunkt til 1. Språkopplæring: ”Ha en egen læreplan for minoritetsspråklige i den norske skolen.”

Forslag til å endre det andre bombepunktet under 1. Språkopplæring til: ”At alle som er motivert for språkopplæring utover de obligatoriske språkkursene skal få mulighet til å følge norskopplæring tilpasset sitt læringsnivå og skal få økonomisk støtte til dette.”

Delegat 53 Linda Emilie Treider
Jeg legger ikke nå frem et endringsforslag, fordi dette krever en større debatt, men jeg tror vi må diskutere kontantstøtten igjen. Den hindrer integrering. Vi betaler for tiltak som ikke virker. Kvinnene det gjelder får ikke delta i samfunnet, men det verste er at barna holdes hjemme.

Delegat 68 Aga Sadlowska
Det er et gjennomgående trekk i den norske integreringsdebatten at innvandrere skal bli norske og omtales som nordmenn. Jeg blir ikke norsk selv om jeg blir blå, hvit og rød i trynet. Jeg tar gjerne en diskusjon hvis noen mener jeg ikke er godt integrert. Jeg etterlyser en mer nyansert debatt. Hva skjer med mangfoldet hvis alle blir norske?

Delegat 100 Trond Helleland
Det er mange endringsforslag her, men komiteen har nå laget en innstilling til denne resolusjonen. Jeg vil gå igjennom innstillingen:

Forslag fra delegat 187 Svein Halleraker avvises.

Begrunnelse: Overskriften er god og dekkende som den er.

Forslag fra delegat 66 Bård Standal avvises.

Begrunnelse: Komiteen mener resolusjonen bygger opp om å gjøre Norge til et godt land å komme til, bli integrert i og jobbe i. Komiteen føler derfor ikke behov for et langt avsnitt i tillegg til det som ligger der.

Forslag fra delegat 71 Jon Ole Whist avvises.

Begrunnelse: Tilføyelsen er unødvendig.

Forslag fra delegat 10 Ingjerd Schou anbefales.

Begrunnelse: Innholdet blir mer konkret og presist.

Forslag fra delegat 156 Ane Mari Braut Nese avvises.

Begrunnelse: Det eksisterer et introduksjonsprogram og mange muligheter allerede i dag, og dette ønskes derfor ikke som et eget punkt.

Forslag fra delegat 288 Mia Marie Stene Dragåsøien (om et nytt bombepunkt til 1. Språkopplæring) avvises.

Begrunnelse: Man har nettopp i resolusjonen pekt på behovet for at alle som er i Norge skal lære seg norsk, og at de skal lære seg det samme som andre elever.

Forslag fra delegat 288 Mia Marie Stene Dragåsøien (om å fjerne første bombepunkt under 1. Språkopplæring) avvises.

Begrunnelse: Dette er så å si motsatsen til det over omtalte bombepunktet.

Forslag fra delegat 288 Mia Marie Stene Dragåsøien (om å endre det andre bombepunktet under 1. Språkopplæring) avvises.

Begrunnelse: Dette er dekket.

Forslag fra delegat 289 Jakob Verpe avvises.

Begrunnelse: Dette er dekket, og fremkommer mer presist i teksten.

Forslag fra delegat 278 Stefan M. B. Heggelund avvises.

Begrunnelse: Det kan være en god ide å godkjenne morsmålet som annet språk.

Forslag fra delegater 296 og 294 Isabell Vikan og Susanne Nedrum

Begrunnelse: Dette tilsvarer det som tidligere er foreslått avvist.

Forslag fra delegat 84 Sverre Holm anbefales.

Begrunnelse: Det er grupper som ikke trenger alminnelige opplæringstiltak, men kvalifiseringstiltak. Dette er derfor mer dekkende for det vi ønsker å få frem.

Forslag fra delegat 57 Heidi Nordby Lunde anbefales, men ordene ”av nye nordmenn” anbefales strøket.

Begrunnelse: Vi vet fra USA at dette er svært vellykka tiltak. Det er ikke sikkert at staten skal utvikle et slikt program slik dette nå er formulert, og vi ser det som noe som trolig bør skje i samspill mellom private og offentlige myndigheter.

Forslag fra delegat 140 Linda B. Skjulestad anbefales.

Begrunnelse: Det finnes slike ordninger alt i dag, men vi vil videreutvikle disse.

Forslag fra delegat 293 Christopher Wand avvises.

Begrunnelse: Det kan være greit å prøve anonyme jobbsøknader, før det innføres fullt ut.

Forslag fra delegat 285 Maria Kristine Göthner avvises.

Begrunnelse: Høyre er ikke mot at det må bli lettere for alle å etablere egne virksomheter, men dette er en resolusjon om integreringstiltak. Det vises til Norsk senter for flerkulturell verdiskaping i Drammen, som har hatt gode resultater.

Forslag fra delegater 281 og 7 Rolf Erik Tveten og Henrik Asheim avvises.

Begrunnelse: Når det gjelder bombepunktet om å gi statlig forhåndsgodkjente bedrifter og institusjoner mulighet til å ansette arbeidsinnvandrere før arbeidstillatelsen er formelt godkjent, anbefales dette avvist nå. Men som talsmann på Stortinget for disse spørsmålene er dette en viktig problemstilling, og som vi jobber mye med. Spørsmålet er om vi skal jobbe for at det skal bli mulig å jobbe uten arbeidstillatelse, eller om vi skal jobbe for å få fortgang i saksbehandlingen av arbeidstillatelsene. Jeg vil jobbe med dette på Stortinget, for å ivareta intensjonen i dette forslaget.

Forslag fra Hordaland Høyre og Hordaland Unge Høyre (fremmet av delegat 176 Birthe Taraldset) avvises.

Begrunnelse: Dette er en for lang og spesifikk liste. I tillegg er det litt vanskelig å umiddelbart ta stilling til innholdet i alle disse.

Sist endret: 11:10 - 09.05.2010