Delegat nr 48 Mikael Tetzschner
Tidligere jobbet vi hardt for å få en telefon, nå kjemper vi mot å få den avlyttet. Det er forståelig at Høyrefolk kan være positive til DLD. Vi kjemper mot kriminalitet, og er ofte på politiets side. I politistaten har politiet ubegrensede fullmakter, i demokratiet settes det skranker for politiets virkemidler. Problemet med DLD er at man utvider rekkevidden av det man overvåker. Det er ikke lenger bare telefoner som kan spores, men eksempelvis også en IPad.
Mange synes det er ubekvemt at alle transaksjoner skal kunne overvåkes. Det er også mulig å spore telefoner uten at de er i bruk. Vi må være klar over det faktum at dersom en ny metode blir introdusert, er det umulig å fjerne den. Der det åpnes for bruk av virkemidler, brukes og misbrukes virkemidler. Jeg har både vært med i personvernkommisjonen, og et av utvalgene som behandlet Lund-kommisjonens rapport. Dette har preget mitt syn. Det gjør noe med mennesker når de vet at de overvåkes. Det var bra at vi fikk debatten i dag, og det er viktig at alle stemmer i tråd med sin overbevisning. Jeg minner om vårt program, som gir klart uttykk for at vi skal begrense overvåkningen. La folk beholde friheten, og ikke måtte ha bevisbyrden for at de gjør hederlige ting.

Delegat nr 49 Per-Kristian Foss
Dette er en vanskelig sak, og jeg er ofte raskere til å trekke konklusjoner. Det handler om personvern, kriminalitet og internasjonale forhold. Det er 27 land som har sagt ja til personvernet, og domstolene har ikke satt til side selve direktivet, men nasjonal lovgivning som følger opp direktivet. Det er press mot personvernet på flere områder, eksempelvis i helsetjenesten. Jeg opplever det ikke som overvåkning at trafikkdata lagres. Dette må godkjennes av domstolene, og bare brukes til bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Politiet må være til stede på arenaer der alvorlig kriminalitet begås. Politiet og påtalemyndighetene er helt klare i sin anbefaling av å implementere direktivet. Dersom vi kke gjør det, vil kriminelle få alle fordeler av moderne teknologi. Trafikkdata har avgjørende betydning for oppklaring av kriminalitet. Politiet trenger lovgivning, og Høyre vil ha avgjørende innflytelse over lovgivningen. Den innflytelsen bør vi bruke. Vi bør ikke være i selskap med de som bruker vetoretten. Vi kjenner ikke konsekvensene av å nedlegge veto. Et kompetent regjeringsparti bør ikke stille seg i situasjon der vi fatter vedtak vi ikke kjenner konsekvensene av.

Delegat 297 Henrik Erevik Riise
Det er veldig bra at vi tar denne saken opp til debatt. Jeg mener vi må si nei til DLD. Vi har en enorm informasjonsflyt i dag, og deler mye privat informasjon. Hvorfor er vi da så kritiske til å dele trafikkdata? En grunnleggende forskjell er at deling av privat informasjon er frivillig. Politikken sette grenser for teknologien, og jeg viser til formuleringen om personvern i programmet. Lagring av trafikkdata er omfattende, eksempelvis med en smarttelefon. Du kan følge sporene til enkeltmennesker. Formålet med DLD står overhode ikke i forhold til ulempene. Vi må stemme mot.

Delegat 127 Eva E. Ulvin
Det er viktig å sikre bevis, og ingen metode kan erstatte trafikkdata. Dette handler om det samfunnet vi har, og hvordan vi skal sikre et godt samfunn uten omfattende kriminalitet. Skal min frihet ivaretas må min trygghet ivaretas. Vi trenger DLD for å oppklare kriminalitet.

Delegat 76 Rune Øygarden
Vi har satt spor etter oss helt siden telefonen ble innført. Det blir stadig mindre viktig å logge for å fakturere, noe som svekker politiets muligheter. Har vi rett til å være usynlige når vi ferdes på en arena der alle er til stede? Nettet er en slik arena. Det bekymrer meg dersom dette ikke skal sette spor.

Delegat nr 72 Saida Begum
Du er skyldig til det motsatte er bevist. Et av våre grunnleggende rettsprinsipper er satt på prøve. Personvernet må sette en skranke for den teknologiske utviklingen. Vi må være tro mot våre prinsipper, og vårt program. Vi må si nei til DLD.

Delegat 216 Jørund Thomassen Gjelsvik
Vi bekjemper ikke kriminalitet gjennom å mistenke alle. Vi må sette en grense. Personvernet er den viktige skillelinjen mellom det vi kan akseptere, og det vi ikke kan akseptere. La oss tro på individet, og si nei til direktivet.

Delegat 243 Oddleif Olavsen
Hvis vi skulle være prinsipielle, burde vi begrense lagring av private opplysninger på flere arenaer. Vi ber om hjelp til å ta skurkene, for å gi oss trygghet. I en konkret sak der en jente ble misbrukt, ble overgrepet ikke oppklart fordi man ikke hadde tilstrekkelige trafikkdata for å spore gjerningsmannen.

Delegat 303 Sephen Ørmen Johnsen
Prinsipielt sett er det lett å være for personvernet. Praktisk sett er denne saken mer krevende. DLD gir bare svært liten oppklaring av kriminalitet, og direktivet kan lett omgås. Vi har vedtatt et program som er sterkt kritisk til å innføre nye overvåkningsmetoder. For at resolusjonen skal ha tyngde må vi si nei.

Sist endret: 14:35 - 09.05.2010