Referent: Kathrine Pernille Olsen

Landsmøtet fortsatteforhandlingene etter pausen. Dirigenten opplyste at det skal foretas voteringer over bolk 3: kap. 7, 8, 9 og 10. Flere forslag er trukket, men det skal voteres over alle forslag som er opprettholdt, samt alle dissenser.

Kapittel 7 Ny sjanse
Forslag nr:234
Side 30, linje 1050: Endre setningen: " Alle som medisinsk sett kan være i aktivitet, skal ha rett og plikt til aktivitet når de er på et stønadssystem." til:
" Det bør være et prinsipp at det alltid skal være mest lønnsomt å arbeide, derfor vil Høyre gå inn for å redusere sykepengene til 80%. Ved en redusering av sykepengerettighetene vil Høyre se særskilt på hvordan kronikere skal skjermes"
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:235
Side 30, linje 1051: Tillegg på slutten av setningen: "Sykmeldte som venter på behandlingstilbud, skal få tilbud om behandling raskere.":
".. og innen bestemte frister"
Akershus Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:236
Side 31, linje 1058: Tillegg på slutten av punktet: "- omforme velferdssystemet, skattesystemet og regelverket for ansettelser slik at aktivitet blir hovedprinsippet.":
"Det må aldri lønne seg å gå på trygd hvis en er arbeidsfør"
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:237
Side 30, linje 1068: Tillegg på slutten av punktet: "- at sykmeldte som venter på behandlingstilbud, skal få tilbud om behandling raskere.":
".. og innen bestemte frister. Ledig kapasitet hos private aktører må utnyttes for å få pasientene raskere tilbake i arbeid"
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:238 a)
Side 31, linje 1073: Tillegg som nytt punkt:
"- Innføre arbeidsplikt for mottakere av sosialhjelp dersom helsesituasjonen tilsier det.
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:238 b)
Side 31, linje 1073: Tillegg som nytt punkt:
- Innføre karensdager i sykelønnsordningen for å få ned korttidsfraværet."
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:239
Side 31, linje 1075: Tillegg i punktet (alternativt stryke hele punktet): "- at den sykmeldte etter tre måneder skal over på aktivt tiltak i form av rehabilitering eller attføring, uten at dette skal føre til redusert sykelønn.
"- At den sykmeldte om mulig etter tre måneder skal over.....
Møre og Romsdal Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:240
Side 31, linje 1080: Endre i punktet: "- satse på tiltaksplasser for yrkeshemmede for å sikre en prioritering for dem som står lengst unna arbeidslivet.."
" satse på tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne for å sikre en prioritering for dem som står lengst unna arbeidslivet"
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:241
Side 31, linje 1084: Stryke punktet: "- at ingen kan sykmeldes i mer enn seks måneder av sin fastlege."
Møre og Romsdal Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:242
Side 32, linje 1087: Tillegg som nytt punkt:
"Innføre tre karensdager."
UHL
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Kapittel 8 Helse og omsorg
Forslag nr:244
Side 33, linje 1144: Tillegg etter "Det viktigste er å redusere helsekøene, styrke kvaliteten i tilbudet og satse mer på rehabilitering."
"Det forebyggende folkehelsearbeidet må være i fokus, og folks egne mu¬lig¬het¬er gjennom et aktivt friluftsliv skal stimuleres."
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt, men inn i slutten av avsnittet på linje 1150. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:245
Side 33, linje 1150: Tillegg på slutten av avsnittet:
"Høyre vil derfor reformere helsevesenet etter prinsippet om brukerne i sent¬rum."
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:246
Side 34, linje 1167: Tillegg etter setningen: " Høyre vil derfor styrke helsetilbudet, legedekningen og den geriatriske kompetansen ved sykehjem." :
".. og gi denne del av helsetjenestene god faglig utvikling og høyere prestisje"
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:247
Side 34, linje 1167: Endre i setningen: " Høyre vil derfor styrke helsetilbudet, legedekningen og den geriatriske kompetansen ved sykehjem." :
".. Høyre vil derfor styrke helsetilbudet, lege- og sykepleiedekningen og den geriatriske kompetansen ved sykehjem."
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:248
Side 34, linje 1172: Tillegg på slutten av avsnittet om psykisk helsevern:
"Behovet for psykiske helsetjenester er økende. Innsatsen for forebyggende tiltak må økes innen skoleverket og arbeidslivet ved å motarbeide mistrivsel, mobbing og utenforskap."
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:249
Side 35, linje 1191: Endre i setningen: " Høyre mener at folkehelseperspektivet må bli mer gjennomtrengende i planleggingen på tvers av sektorene..." til:
" Høyre mener at folkehelseperspektivet må bli systematisk innarbeidet i planleggingen på tvers av sektorene"
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:250
Side 35, linje 1195: Tillegg i avsnittet etter 1.setning: " Rusavhengige er blitt systematisk diskriminert i helsetjenesten, og må prioriteres spesielt.":
"Rusmiddelavhengige blir i dagens helsesystem stigmatisert. Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling. Det krever en egen opptrappingsplan for behandlingstilbudet, holdningsendringer i helsevesenet og et mangfold av behandlingstilbud. Rusmiddelavhengighet må møtes med både spesialisert tverrfaglig medisinsk behandling og langvarig sosial rehabilitering. Høyre vil senke aldersgrensen for LAR-brukere, og gjenoppta samarbeidet med de private institusjonene."
Hordaland Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling. Det krever en egen opptrappingsplan for behandlingstilbudet, holdningsendringer i helsevesenet og et mangfold av behandlingstilbud. Rusmiddelavhengighet må møtes med både spesialisert tverrfaglig medisinsk behandling og langvarig sosial rehabilitering. Høyre vil gjenoppta samarbeidet med de private institusjonene

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:252
Side 35, linje 1211: Endre: "..helseforetakene.." til: ".. sykehusene.."
Nordland Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:254 a)
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
" - Eldre over 60 år må få dekket nødvendige tannhelsetjenester mot en egenandel på nivå med legebesøk.
Bergen Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:254 b)
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
- Utvide foreldre av hørselshemmede barns rett til tegnspråkopplæring samt utvide tilbudet til øvrige familiemedlemmer og nettverk"
Bergen Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:255
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
" Fastlegeordningen må evalueres."
Hordaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:257
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
"- I det forebyggende helsearbeid er eldresentrene helt nødvendig og viktig, derfor må de sikres driftmidler."
Senior Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering:

- I det forebyggende helsearbeid er eldresentrene helt nødvendig og viktig.

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:258 a)
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
"- Sørge for bedre støtte til tannbehandling for de som har høye tannhelseutgifter og dårlig økonomi.
Sonja Sjøli
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:258 b)
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
- Styrke tannhelsetilbudet for eldre, psykisk syke, rusavhengige, mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre som har særlige tannhelseproblemer."
Sonja Sjøli
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:259
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
"- Alle tilbydere av sykehustjenester som fyller kvalitetskravene får rett til å utfordre andre tilbydere på kvalitet og pris."
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:260
Side 36, linje 1224: Tillegg som nytt punkt:
"- styrke kapasiteten ved helsestasjonene."
Høyres Kvinneforum
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:261
Side 36, linje 1230: Endre: ".. og fagutvikling..." til "...,fag- og kompetanseutvikling.."
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:262
Side 36, linje 1231: Tillegg som nye punkter:
"- Gå kritisk gjennom sykehusstrukturen. Det bør være et stort nok befolkningsgrunnlag som sogner til et enkelt sykehus slik at aktiviteten er stor nok til å sikre kvalitet og erfaring."
Oslo Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering og inn som første setning på linje 1157.
"- Høyre vil gå kritisk gjennom sykehustilbudet med utgangspunkt i brukernes behov."

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:263 b)
Side 36, linje 1231: Tillegg som nytt punkt:
- nedfelle i lov om kjønnslemlestelser at det er meldeplikt når kjønnslemlestelser avdekkes."
Østfold Høyre
Anbefales avvist (anses ivaretatt i 349b). Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:264
Side 37, linje 1260: Endre: ".. og fagutvikling..." til "...,fag- og kompetanseutvikling.."
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:266
Side 37, linje 1273: Stryke i punktet: "- si nei til legalisering av narkotika, herunder utdeling av heroin""
"..herunder utdeling av heroin"
UHL
Hordaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

DISSENS 9
Side 37, linje 1276
Programtekst: Avvikle ordningen med sprøyterom.
DISSENS: Torbjørn Røe Isaksen og Christine Meyer foreslår å stryke punktet.
Støtter programteksten:

Støtter dissensen:
Oppland Høyre
HSF
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissens falt, programkomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag nr:267 a)
Side 37, linje 1277: Tillegg som nytt punkt:
"- Senke aldersgrensen for LAR-brukere
Hordaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:267 b)
Side 37, linje 1277: Tillegg som nytt punkt:
- Åpne flere mottakssentre for rusmiddelavhengige i de største byene ved behov."
Hordaland Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:268
side 38, linje 1291: Endre i punktet. " legge ned de regionale helseforetakene og gi større frihet og ansvar til de lokale helseforetakene innenfor rammene av en nasjonal helsepolitikk." til:
"- Legge ned de regionale og lokale helseforetakene og gi større frihet og ansvar til det enkelte sykehus innenfor rammen av nasjonal helsepolitikk"
Nordland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:270 c)
Side 38, linje 1295: Tillegg som nye punkter:
- Innføre skille mellom drift og investeringer i sykehusfinansieringen."
Rogaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:271
Side 38, linje 1295: Tillegg som nytt punkt:
"- Sikre bedre ivaretakelse av personvernet ved behandling av helseopplysninger"
Inge Lønning
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:273
Side 38, linje 1301: Tillegg på slutten setningen: " Skal vi løse utfordringene i helsesektoren, må omsorgssektoren bygges ut.":
".., bl.a. ved å sikre rekruttering og beholde personell med høy kompetanse"
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:274
Side 38, linje 1316: Tillegg i punktet: ". utarbeide en handlingsplan for å øke kapasiteten og heve kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten, herunder bygge ut sykehjemsplasser og omsorgsboliger.."
".... Sykehjemsplasser, bofellesskap og omsorgsboliger"
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:276
Side 39, linje 1324: Tillegg på slutten i punktet: " sikre bedre legedekning ved norske sykehjem bl.a. gjennom å utjevne lønnsforskjellene mellom leger i sykehjem og på sykehus":
" samt bedre sykepleiedekningen ved å øke lønnen til helsepersonell ved sykehjem og i hjemmetjenesten"
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering og som nytt punkt etter linje 1324:
Innføre en kompetansepott for utdanningsgruppene i offentlig sektor, herunder helsepersonell.

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr: 277
Side 39, linje 1334: Endre punktet: "- utvikle en ordning med momsfritak/skattefradrag for nødvendig hjelp i hjemmet for eldre med behov for hjelp og pårørende." til:
"- Gi delvis skattefradrag for hjelp i hjemmet."
Oppland Høyre
Høyres Kvinneforum
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:278 b)
Side 40, linje 1353: Tillegg som nye punkter:
- Etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente.
Hordaland Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:278 c)
Side 40, linje 1353: Tillegg som nye punkter:
- Åpne muligheten for at sykehjemslegen kan overta fastlegeansvaret om pasienten samtykker."
Hordaland Høyre
Anbefales vedtatt, plasseres etter linje 1324. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

DISSENS 10
Side 40, linje 1375
Programtekst: Eugenisk indikasjon fjernes som selvstendig abortkriterium.
DISSENS: Janne Johnsen og Audun Blegen foreslår å stryke punktet.
Støtter programteksten:
Oppland Høyre
HSF

Støtter dissensen:
Oslo Høyre
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissens falt, programkomiteens forslag ble vedtatt.

DISSENS 11
Side 40, linje 1377
Programtekst: Si nei til forskning på befruktede egg.
DISSENS: Janne Johnsen og Audun Blegen foreslår å stryke punktet.
Støtter programteksten:
Oppland Høyre
HSF

Støtter dissensen:
Oslo Høyre
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissens falt, programkomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag nr:280
Side 40, linje 1379: Tillegg som nytt punkt:
"- Åpne for eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon."
Oslo Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Kapittel 9 Trygge lokalsamfunn
Forslag nr:282 a)
Side 41, linje 1402: Tillegg som nye setninger i avsnittet etter: " Høyre ønsker å vri den offentlige ressursbruken innen justissektoren til tiltak som har vist dokumenterbar effekt på kriminalitetsforebyggende arbeid."
"- Høyre understreker behovet for bedre koordinering av det samlede forebyggende arbeidet, bedre samhandling mellom ulike offentlig hjelpeinstanser og ansvarliggjøring samt involvering av både barn/ungdom og foreldre som viktige forutsetninger for å sikre den enkelte som er i risikosonen for å utvikle en kriminell løpebane nødvendig hjelp.
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:282 b)
Side 41, linje 1402: Tillegg som nye setninger i avsnittet etter: " Høyre ønsker å vri den offentlige ressursbruken innen justissektoren til tiltak som har vist dokumenterbar effekt på kriminalitetsforebyggende arbeid."
Praktiseringen av taushetspliktregelverket og opplysningsplikten bærer i mange tilfeller preg av tilfeldigheter til skade for å hindre utvikling av en kriminell løpebane. For å sikre bedre oppfølgning av opplysningsplikten ønsker Høyre derfor utredet måter å sanksjonere brudd på opplysningsplikten for ansatte som arbeider med barn og unge."
Akershus Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:283
Side 42, linje 1422: Tillegg til avsnittet om tilbakefall og soning:
"Høyre legger til grunn at en betydelig styrking av frivillig sektor er en grunnforutsetning for å gjennomføre tilbakeføringsgarantien, samtidig som en bedre balanse mellom åpne og lukkede plasser understrekes. Det er også stort behov for mer kunnskap om hva som oppnås gjennom de betydelige midler som kanaliseres via kriminalomsorgen. Høyre mener derfor at det må satses mer på forskningsbasert kunnskap om hva som skjer i norske fengsel med økt fokus på ledelse."
Akershus Høyre (rettet, Rogaland Høyre ikke forslagsstiller)
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:284
Side 42, linje 1427: Endre setningen: " Den teknologiske utviklingen gjør dessuten at mange former for kriminalitet tar ny form, som f.eks. barneporno, identitetstyverier og industrispionasje" til:
"- Den teknologiske utviklingen gjør dessuten at mange former for kriminalitet tar ny form, som f.eks. overgrepsbilder av barn, identitetstyverier og industrispionasje"
Røyken Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:285
Side 42, linje 1438: Tillegg på slutten av punktet "- iverksette en bredt anlagt politistudie."
"I den forbindelse må politireformen evalueres."
Rogaland Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
- iverksette en bredt anlagt politistudie, hvor også politireformen blir evaluert.
Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:286
Side 42, linje 1440: Tillegg i slutten av punktet: " utvide studentopptaket til Politihøgskolen." til:
"Utvide studentopptaket til Politihøyskolen ved å etablere politiutdanning flere steder i landet."
Hordaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

DISSENS 12
Side 42, linje 1441
Programtekst: Åpne for at det kan etableres et lokalpoliti som kan ivareta ro og orden basert på kommunenes ordensreglement.
DISSENS: Erna Solberg, Audun Blegen, Janne Johnsen og Afshan Rafiq foreslår å stryke punktet.

Støtter Programteksten:
Oslo Høyre

Støtter Dissensen:
Audnedal Høyre
Oppland Høyre
Troms Høyre
Finnmark Høyre
Tromsø Høyre
Anbefales vedtatt (programkomiteens forslag strykes). Dissens vedtatt, programkomiteens forslag falt.

Forslag nr:288
Side 42, linje 1444/1445: Endre punktene: " - benytte sivilt ansatte til funksjoner som ikke krever politifaglig utdanning. - frigjøre politifolk fra rene vakt- og transportoppdrag ved å tillate bruk av bl.a. kvalifiserte vaktselskaper" til:
"- frigjøre politikraft og styrke bemanningen i politietaten ved å ansette et betydelig økt antall sivilt ansatte og tillate bruk av godkjente vaktselskaper som kan utføre alle oppgaver som ikke krever 3-årig høyskoleutdanning"
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
"- frigjøre politikraft og styrke bemanningen i politietaten ved å ansette et betydelig økt antall sivilt ansatte og tillate bruk av godkjente vaktselskaper til oppgaver og funksjoner som ikke krever 3-årig høyskoleutdanning"

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:289
Side 42, linje 1452: endre i punktet: " øke kompetansen i politiet og rettssystemet om vold i hjemmet og tilfeldig vold mot mennesker fra utsatte grupper i samfunnet, slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for domstolene." til
" øke kompetansen i politiet og rettssystemet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker fra utsatte grupper i samfunnet, slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for domstolene
Møre og Romsdal Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:290
Side 42, linje 1455: Tillegg som nytt punkt:
"- vurdere muligheten for etablering av desentralisert utdanning på deltid til politietaten ute i distriktene"
Oppland Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:291 a)
Side 42, linje 1455: Tillegg som nytt punkt:
"- Styrke etter- og videreutdanningen av politifolk (foreslås inn etter linje 1439)"
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:291 c)
Side 42, linje 1455: Tillegg som nytt punkt:
- At det føres en nulltoleransepolitikk mot misbruk av narkotiske stoffer basert på respekt for enkeltmennesket og forskningsbasert kunnskap. Straffenivået for narkotikaforbrytelser må stå i et forhold til straffenivået for andre typer kriminalitet.
Akershus Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:291 d)
Side 42, linje 1455: Tillegg som nytt punkt:
- Utrede en ordning med bruk av "psykebil" med sikte på å innføre dette som et landsomfattende tiltak for å frigjøre politikraft."
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:293
Side 42, linje 1455: Tillegg som nytt punkt:
"- Av hensyn til politiets sikkerhet og effektivitet sikre at politiet har automatisk tillatelse til å bære og bruke elektrovåpen""
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

DISSENS 13
Side 43, linje 1458:
Programtekst: Opprettholde den kriminelle lavalderen på 15 år.
DISSENS: Torbjørn Røe Isaksen foreslår å erstatte setningen med: Senke den kriminelle lavalderen til 14 år, men sikre at barn og unge får oppfølging og hjelp, ikke fengselsstraff.
Støtter Programteksten:
Oppland Høyre
HSF

Støtter Dissensen:
Oslo Høyre
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissens falt, programkomiteens forslag ble vedtatt.

DISSENS 14
Side 43, linje 1462:
Programktekst: Utrede en ordning med minimumsstraff når en person dømmes for alvorlige kriminelle handlinger for tredje gang.
DISSENS: Torbjørn Røe Isaksen og Ine Marie Eriksen Søreide foreslår å stryke punktet.
Støtter Programteksten:

Støtter Dissensen:
Oppland Høyre
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissens vedtatt, programkomiteens forslag falt.

Forslag nr:295
Side 43, linje 1480: Endre i punktet: "- klargjøre ansvarslinjene mellom offentlige myndigheter for å sikre et bedre tilbud til kvinner og barn som opplever vold i hjemmet, eller frykter tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel." til
"- klargjøre ansvarslinjene mellom offentlige myndigheter for å sikre et bedre tilbud til de som opplever vold i nære relasjoner, eller frykter tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel"
Møre og Romsdal Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr: 297
Side 43, linje 1488: Tillegg som nytt punkt:
"Reversere kriminalisering av prostitusjonskunder."
UHL
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
- evaluere effekten av lovforbudet mot sexkjøp.

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr: 299
Side 43, linje 1488: Tillegg som nytt punkt:
"- Øke kompetansen til ansatte i skoler, barnehager og helsestasjoner innen å avdekke mulige overgrep eller omsorgssvikt."
Høyres Kvinneforum
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr: 300
Side 44, linje 1504: Endre: "..om.." til "..innen.."
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr: 301
Side 44, linje 1506: Tillegg som nytt punkt:
"- være positive til bruk av elektronisk overvåking av personer som har fått besøksforbud."
Østfold Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:302
Side 44, linje 1514: Endre punktet: "- redusere overvåkingen i samferdselssektoren."
- " Redusere overvåkningen i samferdselssektoren, og gjennomsnittsmåling mellom to fotobokser skal ikke tillates."
Østfold Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:303
Side 44, linje 1517: Tillegg som nytt punkt:
"- Motsette seg innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet."
Rogaland Høyre
Oppland Høyre
UHL
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales vedtatt med følgende formulering:
"- stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet."

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:304
Side 44, linje 1517: Tillegg som nye punkter:
"- Oppheve blasfemi- og rasismeparagrafen."
Oppland Høyre
UHL
Anbefales vedtatt som følgende to punkter:
"- Oppheve blasfemiparagrafen.
- oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.

Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:305
Side 44, linje 1517: Tillegg som nye punkter:
"- Reformere blasfemiparagrafen for å sikre individers religionsfrihet."
Vest-Agder Unge Høyre
Anbefales avvist (er ivaretatt i 304). Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:307
Side 44, linje 1517: tillegg som nytt avsnitt:
"9.5 INFORMASJONSSIKKERHET:
Informasjonssikkerhet har blitt svært sentralt for offentlig og privat virksomhet. De fleste tjenester og produkter i Norge er avhengig av velfungerende systemer som er stabile, ikke lekker til feil person og hvor informasjonen ikke lar seg manipulere urettmessig. I tillegg er det svært krevende å holde seg oppdatert som organisasjon eller menigmann om et endret trusselbilde. Dette kan eks. være hvordan man surfer på nettet for å unngå å få installert programvare som kan benyttes i kriminell virksomhet.

For å møte dette vil Høyre:
- Aktivt styrke utdanning og forskning på området - Støtte opp under etableringen av samarbeidd mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig virksomhet for å utvikle nye tjenester og produkter
- Støtte internasjonale initiativer som søker å stanse cyber-kriminalitet - Styrke NorSIS i deres opplysningsarbeid rettet mot bedrifter, offentlig virksomhet og enkeltpersoner"
Oppland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.


Kapittel 10 En moderne offentlig sektor
Forslag nr:308
Side 44, linje 1520: Tilegg i setningen: " Det viktigste er å ta i bruk nye løsninger for å sikre tjenester av høy kvalitet og at offentlig sektor utvikler seg som en interessant arbeidsplass for dem som jobber der.":
" Det viktigste er å ta i bruk nye løsninger for å sikre tjenester av høy kvalitet og at offentlig sektor utvikler seg til det beste for brukerne og som en interessant arbeidsplass for dem som jobber der."
Akershus Høyre
Anbefales vedtatt. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:313
Side 46, linje 1569: Stryke setningen: " Kommuner som er for små, kan lovpålegges å samarbeide med nabokommuner for å løse oppgavene."
Møre og Romsdal Høyre
Østfold Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:314
Side 46, linje 1585: Stryke punktet: " gjennomføre et nasjonalt dataregister som sikrer gjenbruk av data til bruk i det offentlige og i det private."
Hordaland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:315
Side 47, linje 1597: Tillegg som nytt punkt:
"- kraftig redusere antallet kommuner, fortrinnsvis frivillig men i siste instans ved bruk av tvang. Slik at man kan overføre flere oppgaver til kommunene"
Oppland Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:318
Side 47, linje 1599: Endre punktet: "- la kommunene få beholde mer av verdiskapingen som skjer lokalt ved at de får beholde en andel av selskapsskatten." til:
"- La kommunene få beholde mer av verdiskapingen som skjer lokalt ved at de får beholde 50 prosent av selskapsskatten"
Buskerud Høyre
Anbefales avvist. Det ble avholdt votering, og forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

DISSENS 15
Side 47, linje 1603
Programtekst: - beholde kommunens beskatningsadgang, men arbeide for at eiendomsskatten trappes ned og avvikles i de kommunene som krever den inn.
DISSENS: Christine Meyer og Audun Blegen foreslår å erstatte punktet med: Gi kommunene fri adgang til å endre skatteøret.
Støtter Programteksten:
Oppland Høyre
Oslo Høyre

Støtter Dissensen:
Anbefales avvist (programkomiteens forslag støttes). Dissens falt, programkomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag nr:322
Side 47, linje