Delegat 241 Stig Sørra

Jeg vil takke Erna og resten av Høyre som viser oss ordførere og folkevalgte tillit. Vi må ta Nord-Norge i bruk. Det er store muligheter der. Ikke bare er det olje og gass som kan utvikle Nord-Norge. Med fallende aktivitet her, er utvikling i nord viktig for å bevare den norske velferdsstaten. Derfor må Høyre stå på krav om konsekvensutredning. Oslo Aps holdning er meningsløs for meg; ikke bare holdningen, men også at det er Oslo Ap som bærer den. Høyre vil utnytte landsdelen vår til det beste for hele landet. Det skjer mye spennende i Nord-Norge, også i landbruket. Gårdsbrukene benytter ny teknologi, og er kilde til innovasjon. Vi har langt igjen, men Nordland viser vei. Nordnorsk havbruk er viktig for Norge. Det er en rekke eksempler på dette. Innenfor reiseliv er Nord-Norge attraktivt. Hurtigruta er ett eksempel. Engasjement og initiativ må være lokalt forankret. Kjernen i demokratiet er at beslutninger fattes lokalt. Skal vi utvikle Nord-Norge må de som bor der ta ansvar. La oss som bor i nord utvikle industrien der. Gi oss større innflytelse. Vi må ha en mer fornuftig kommunestruktur. I Nordland har vi 44 kommuner. Etablering av universitet i Bodø er viktig, men vi må også ha prosjekter med helhetlig Nord-Norge-perspektiv. Vi må se frem til valgene som kommer, og Høyre skal befeste sin posisjon i nord.

Delegat 248 Bent Eriksen
Havbruksnæring, distriktsutvikling og næringsliv er i utvikling. Havbruksnæringens produksjon er stadig stigende. Det er mange lyspunkter. Kysten har slitt med omsetningsproblemer for villfisk. Takket være oppdrettsvirksomhet har mange mindre lokalsamfunn klart seg godt - både mht. økonomi og sysselsetting. Mange gründere får disse samfunnene til å utvikle seg positivt. Næringen sliter med en fylkesmannsforvaltning som ikke er politisk styrt. Man sliter også med å tilbakebevise gale påstander fra diverse organisasjoner. Det er mange lokalsamfunn som ikke hadde eksistert uten en oppdrettsnæring. Oppdrettsnæringen omsetter for mye, og skaper arbeidsplasser. Næringen er overbyråkratisert og har et dårlig forvaltningsregime. La oss få utvikle oss, uten overregulering og overstyring. La oss stå på for bærekraftig fisk og konsekvensutredning av olje utenfor Lofoten og Vesterålen.

Delegat 278 Stefan M. B. Heggelund
"Mellom bakkar og berg ut mot havet... [siterer litt videre]". Sånn begynner Ivar Aasens tekst "Nordmannen". Det nye tiåret minnet meg på den. Vi må bygge Høyre mot 2020. Vi gjør det bra på meningsmålinger, og det er ikke rart. Regjeringen er mer opptatt av administrasjon enn visjon. Kristin Halvorsen kan tulle og tøyse i partilederdebatter, og le hele veien til skattebetalernes penger. Men, det er Erna som er statskvinnen og kan styre landet - det har folk skjønt. Det har med verdier å gjøre! Norge trenger Høyres verdier, en Regjering som ser forskjell på mitt og ditt, som mener politikere ikke skal være formyndere, som vil bygge opp individskolen. Og Norge trenger et parti fra høyresiden som er liberale der vi må, og konservative der det trengs. Det kalles anstendighet. Og selv om man kan la seg forføre av sosialistiske løsninger og stemme på de ideene, i stedet for Høyres ideer, så har jeg ingen tro på at det er varig. For som Ivar Aasen fortsetter, "Fram til vetter... [siterer til "heimlege stranden"]" Og den heimlege stranden er Høyre. Takk, Høyre, for at du er det du er, for din ansvarlighet, anstendighet og visjoner om grenser for politikk, og om det selvhjulpne menneske. Kjære landsmøte, la dette bli vårt tiår.

Delegat 172, Liv Kari Eskeland
Når en vestlending entrer talerstolen er det enten samferdsel eller vår felles fremtid i næringslivet innen olje og gass, som skal prates om - og det siste har gitt oss vekst i årtier. Det gjør jeg fordi vi står ved et veiskille. Fra oljen ble funnet i Nordsjøen har norske kompetansemiljøer vært i fremste rekke, fordi staten hadde en politikk som ville at norsk innhold i produksjon og utvikling var en forutsetning. Slik proteksjonisme hindres nå av EU-regler. Andre nasjoner tolker ikke reglene så strengt som oss. Vi må skjerpe oss og legge oss mer i forkant. Men i møte med asiatiske verft som kaster sitt blikk på Nordsjøen har vi en jobb å gjøre. Da den siste plattformen i Nordsjøen glapp, med Goliat, så er det ikke norske miljøer som sitter på de nyeste erfaringene. 33 mrd kr genererte maritim næringsliv i Sunnhordaland i 2009. Med bortfall av store komplekse offshore-installasjoner vil det tallet bli raskt redusert - om vi ikke greier å snu utviklingen. Men med tomme verft og tomme ordrebøker er det faktisk vestlendinger som er mest kreative. Vi vet at det er nye kontrakter der fremme. Ikke bare i olje og gass, også i miljøteknologi - grønn teknologi. Her kan vi igjen ta posisjonen. Vi kan komme i tet. Vi har kompetansen, vi har gründerånden... Men, vi har en regjering som mangler politiske ambisjoner om å utnytte disse mulighetene. Det er det flere eksempler på. Mecmar har utviklet alternative rensemetoder for å begrense NOx i eksosen på båter. Nå vil ikke Sjøfartsverket la dem bruke teknologien. Villighet til å endre regelverket er ikke tilstede hos Regjeringen. Bedrifter som mangler kunder, kan heller ikke ha noen utvikling. Vi har et næringsliv som vil bidra til å løse klimautfordringer, men et regime som ikke er villig til å ta i mot. Kårene for de maritime næringer må på dagsorden. Høyre må gå i bresjen - også når det gjelder miljø. Helt tilslutt, så det er sagt, så det ikke er levnet noen tvil. Høyre må gå i bresjen for å skape utvikling i nord.

Delegat 243, Oddleif Olavsen
Så deilig det er å ha en oppslutning som er dobbelt så stor som da vi var her for et år siden. Vi er nesten så store nå at det sies at vi kan danne regjering alene med Frp. Da må vi minne oss selv om noen ting. Det er 3 år og fire måneder til neste stortingsvalg. Vi må være langsiktige. Og huske at vi skal bygge et bredt samarbeid, som inkluderer alle fire ikke-sosialistiske partier. I Nordland venter vi på mer kunnskap om nord, og vi vil være sikre før vi utvinner, men vi er jo positive til å utvinne. Det er positivt å være på dette landsmøtet. Ernas valgkamp vil gå inn i historien som en formidabel valgkamp. Åstå i mot blåsen og tåle negative oppslag, slik Erna gjorde, krever mye av en partileder. Jeg er full av beundring for den styrken Erna viste da hun snudde motgang til medgang. Jeg er stolt av en partiledelse som på en så glimrende måte sto løpet ut i valgkampen, og det blir deilig å gå inn i en valgkamp med en slik ledelse. Heia Erna, heia partiledelsen, heia Høyre.

Delegat 304, Michael Birkeland
Det er ingen hemmelighet at når jeg, på vegne av Senior Høyre, har ordet vil jeg prate en del om seniorpolitikk og vårt ønske om bedre plass i hele Høyres organisasjon. Et gammelt ord sier at snill mann ber ikke om noe og får heller ikke noe. Nå må vi kreve. Vi har krevd at vår delegasjon skal økes med 20 pst, dvs. to delegater. Det er blitt vedtatt. Men ser vi på Unge Høyres delegasjon, burde vår delegasjon vært minst like stor. På dette landsmøtet har vi også stilt krav om fast plass i valgkomiteen, slik som Unge Høyre. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Det burde vi få, for ser man på medlemsstatistikken til Høyre er en stor andel over 60 år. I et valg er 30 pst. av stemmeberettigede over 60 år. Ikke rart man kan bli litt såra og vonbroten. I vår organisasjon har vi vært tilbakeholdne med å stille krav. Det må det bli slutt på. Senior Høyre må vokse, og det har vi ambisjoner om. Vi vil ikke bare bli flere, vi vil også at de gamle høvdingene i partiet skal ha sin naturlige plass i Senior Høyre. Vi må huske at det stadig blir flere av oss. De som er født etter krigen nærmer seg pensjonsalder. De har andre krav enn de som i dag er pensjonister. Bare Høyre har egen seniororganisasjon, men FrP vil ha en. Alle husker John Alvheims utrettelige pågangsmot når det gjaldt oss eldre, og det er det Carl I. Hagen nå tar opp tråden fra. Tiden er moden for at Høyre får en mer målrettet eldrepolitikk; en eldrepolitikk som også tar for seg de friske og oppegående eldre, som er de fleste, og ikke bare er sykehjemspolitikk. Ensomhet er folkesykdom nr. én. Høyre må støtte opp om flere eldresentre og gi trivelighetssentralene de beste arbeidsvilkår. Dette bør være klare satsningsområder. Høyre gjorde en tabbe da de sa vi ikke skulle prate om helse og omsorg i 2005 fordi vi hadde lav troverdighet på det. Men folk snakket om det. Vi kan ikke vinne et valg om vi har lav troverdighet på dette området. Hvorfor skal eldre stenges ut av arbeidslivet? Hvorfor skal vi ikke være med i styre og stell? Hvorfor heter det at eldre er en ressurs, når ingen vil bruke oss? Vi vil være med og påvirke. Hvorfor bruker ikke Høyre oss som høringsinstans i saker som angår oss? Finansdepartementet har sendt ut på høring endring av skatteregler for pensjonister - hvorfor spør ingen i Høyre oss om vår mening om det? Vi som har skoen på vet hvor den trykker. Jeg håper Senior Høyre kan være med og utforme den politikken vi går til valg på neste gang, så vi får den best mulige seniorpolitikken.

Delegat 204, Helge Orten
For Møre og Romsdal er det viktig med gründerskap, innovasjon og vei. Altfor få har fokus på dette, som er det vi skal leve av i fremtiden. Derfor er jeg glad for at Høyre løfter frem dette på landsmøtet vårt. Det er viktig med et krafttak her, og å sette fokus på det som neste generasjon skal leve av - det vil de takke oss for. De skal arve en velfungerende infrastruktur, da snakker jeg ikke bare om vei, men også kunnskap. Det i hodene våre er vår viktigste ressurs. Det beste vi kan gjøre for generasjonene som kommer er å satse på kunnskap og øke innsatsen på FoU. Vi har et bra utgangspunkt, men for lite ambisjoner. Vi må ha et nytt månelandingsprosjekt, om Norge skal bli kunnskapsnasjon nr. én i verden. Og vi må satse deretter. Jeg hadde nylig besøk av Jan Tore og andre sentrale Høyrefolk på Sunndalsøra. Det var gledelig. Høyres interesse for innovasjon og kunnskap tas godt imot i regionen. Det er et ønske om å skape noe som er drivkraftig. Derfor er det viktig for Møre og Romsdal, og for hele landet, å utvikle dette. I samtale med gründere ble det satt fokus på ting som går rett i Høyres kjerne. Vi må ha fokus på våre fortrinn. Vi blir aldri et lavkostland. Vi må være best på teknologi og kunnskap. Gründere ser muligheter der andre ser begrensninger. En reder på Møre sa at vi må stille verdens strengeste miljøkrav i nord, fordi det vil være et konkurransefortrinn. Det er et godt poeng, og til ettertanke. Så litt om samferdsel! Uansett hvor du reiser i Møre og Romsdal, på Vestlandet eller i resten av landet, så er det et fellestrekk at bedriftene vi besøker alltid avslutter med å prate om samferdsel. Jeg opplever Norge som å drive litt kollektiv egoisme, der vi er mer opptatt av egne velferdsgoder enn å bygge landet for neste generasjon. Er det dét vi vil huskes for? Jeg tror ikke det. Høyre la i sin alternative transportplan opp til en ambisiøs satsning på samferdsel. Den må vi følge opp i regjering. Og det er ikke så lenge til vi er der. Vi må ha en helhetlig satsning på infrastruktur. Vi må tenke nytt om både organisering og finansiering. Samferdsel er viktig for å fortsette den positive verdiskapingen i landet. På Vestlandet må vi fjerne flaskehalser, og bygge gode arbeidsregioner. På Østlandet er det motorveier og jernbane som trengs. Vi må ikke sette dette opp mot hverandre. Det handler om effektiv organisering, og, kjære landsmøte, ikke minst handler det om beslutningsvilje.

Sist endret: 17:02 - 07.05.2010