Christoffer Fjellner, medlem av Europaparlamentet og
Moderaterna

Kjære Høyres landsmøte

Jeg vil hilse dere fra Fredrik Reinfelt og Moderaterna. Det var inspirerende å høre Ernas tale og debatten etterpå. Vi savner dere i det europeiske samarbeidet. Høyre har en sterk konservativ verdiforankring, men er også et moderne liberalt parti. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Unge Høyre om utarbeidelse av en valgkampanje, og var på valgvake i Høyres Hus og feiret valgseieren. Jeg inviterte da Torbjørn Røe Isaksen til å bistå med vår valgkamp, og resultatet ble det dårligste noensinne, med 14 %. Vi kaller det bare Torbjørn-effekten… Men ærlig talt har våre partier en lang historie for samarbeid. Selv om historien viser at Moderaterna og Høyre ikke følger hverandre i oppslutning, er jeg sikker på at vi vil regjere side om side i fremtiden.

Delegat nr 89 Olemic Thommessen, fullmaktskomiteens leder

Det er 300 stemmeberettigede delegater, og det er noen endringer i listen over delegater. Dette fremgår av den nye listen over delegater, som herved overrekkes dirigentbordet.

Dirigenten

Fullmaktskomiteens innstilling ble vedtatt uten innsigelser.

Vi går da til resolusjonskomiteen, og gir ordet til dens leder Trond Helleland.

Delegat nr.100 Trond Helleland, resolusjonskomiteens leder

Det er innkommet 85 gode resolusjonsforslag. Dette viser at Høyre vil gjøre Norge bedre, fordi vi er glad i Norge. Resolusjonskomiteen har nå fremlagt forslag til resolusjoner. Det er frist til kl 18 med endringsforslag til de tre første resolusjonene, og første forslag behandles kl 18.30.

Den første resolusjonen omhandler familiepolitikk, og resolusjonen inneholder en dissens. Den andre resolusjonen handler om eiendomsrett og lokaldemokrati, basert på innstillingen fra utvalget som har arbeidet med disse spørsmålene. Denne blir lagt frem kl 19.30. Den neste resolusjonen handler om hvordan Høyre vil styre i kommuner og fylker, og resolusjonen blir fremmet i morgen. Den fjerde resolusjonen handler om mangfold og integrering, basert på innstillingen fra utvalget som har arbeidet med disse spørsmålene. Den femte resolusjonen handler om olje og gass i nord, med strenge krav til miljø og sikkerhet. Den sjette resolusjonen omhandler innovasjon, basert på innstillingen fra innovasjonsutvalget.

Resolusjonskomiteen ønsker å fremlegge en resolusjon om personvern, der også datalagringsdirektivet omtales. Denne tar utgangspunkt i Oslo Høyres resolusjon, men er betydelig utvidet. Resolusjonen fra resolusjonskomiteen legger ikke opp til en konklusjon om datalagringsdirektivet, men det er mulig at det blir fremmet andre forslag.

Som tidligere leder av samferdselsfraksjonen på Stortinget har jeg stor forståelse for ønsket om en resolusjon som får Kleppa på rett vei. Høyre har gjort et omfattende arbeid med å utarbeide en alternativ samferdselspolitikk, som gir godt grunnlag for det politiske arbeidet både lokalt og sentralt. Det er ikke tid til å behandle flere resolusjoner, og vi anbefaler derfor at vi begrenser oss til de syv nevnte resolusjonene.

Dirigenten

Dirigenten stilte spørsmål om landsmøte kunne akseptere resolusjonskomiteens innstilling. Flere delegater ba om ordet.

Delegat nr 61 Eirik Lae Solberg

Et mindretall i resolusjonskomiteen ønsker at det fremmes en egen resolusjon om samferdsel. Dette skyldes den totale kollapsen i togtrafikken, som har rammet mange mennesker og næringslivet hardt. Dette skyldes blant annet regjeringens totale mangel på vilje til å prøve ut nye løsninger. Staten må bli en medspiller, ikke en motspiller for å sikre et godt kollektivtilbud til beste for folk og miljø. Derfor oppfordrer vi til en resolusjon om kollektivtrafikken.

Delegat nr 13 Anette Marie Solli

Grunnen til at samferdsel alltid er tema på Høyres landsmøte, er at tilstanden på dette området er veldig dårlig. Vi må både sikre bedre veier og bedre kollektivtilbud. Høyre har løsingene på disse utfordringene. Vi kan og bør ta oss tid til en samferdselsresolusjon.

Delegat nr 26 Nils Aage Jegstad

Høyre gikk til valg på tre saker: Skatt, skole og samferdsel. Da synes jeg det er rart at temaet samferdsel ikke skal bli behandlet på landsmøtet, fordi det er for mange resolusjoner. Våre viktigste saker må prioriteres. Kostnadsveksten i kollektivtrafikken er formidabel. Standarden på veien er elendig, og staten ga seg selv unntak fra kravet om å overdra veien i god stand. Dette handler også om miljø. Vi bør bruke noen av de pengene vi bruker på klimakutt i utlandet, til bedre samferdselstilbud i Norge.

Delegat nr 219 Torhild O. Aabergsbotten

Vi mente at de resolusjonene som er fremmet ikke inneholder vesentlig ny politikk i forhold til Høyres alternative nasjonale transportplan. Jeg har full forståelse for argumentene for å fremme resolusjonen, men vil minne om at vi heller ikke har sett innholdet i en slik resolusjon.

Delegat nr 99 Morten Eriksrød

Jeg støtter forslaget fra Lae Solberg om å behandle en samferdselsresolusjon, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i innholdet i forslaget som er fremmet fra Oslo Høyre. Vi må fortsatt være offensive på dette området, særlig i lys av vinterens togkrise, som rammet 2 millioner mennesker her på Østlandet.
Sist endret: 17:48 - 07.05.2010