Delegat 48, Michael Tetzschner

Regjeringen svikter fremtiden og glemmer fortiden, utbyggingen på Mongstad er et godt eksempel. De skylder på andre når løfter ikke innfris. Samarbeidsregjeringen får fremdeles skylden for alt som er galt i det norske samfunnet. Klimaforliket følges ikke opp, klimameldingen kommer ikke som annonsert. Hvorfor ville de egentlig bli gjenvalgt? Samhandlingsreformen ble lansert av den forrige helseministeren, men det store problemet er at de statlige sykehusene drives feil – det er ingen åpenhet om tilstanden. Vi må ta i bruk private løsinger. NAV gjør fremdeles folk til kastballer i systemene. Næringslivet må kunne tilby lønnsomme arbeidsplasser, dette er ikke regjeringen opptatt av. Kunnskapsministeren vil neppe følge opp kunnskapsløftet, men er mer opptatt av frukt enn læringsutbytte. Oslo er et godt eksempel på at det motsatte er mulig. Private løsninger er et godt og viktig supplement til det offentlige. Mennesker kan ta ansvar for egne liv, staten skal ikke ta alle valg for oss. Familien et ikke et gjennomføringsorgan for politikerne. Det offentlige bør ha mer fokus på kvalitet, enn på hvem som er tilbyder. Kommunene må være så store at de kan gi nødvendige tjenester av tilstrekkelig kvalitet. Senterpartiet fører i realiteten makt fra kommunene til Oslo, ikke motsatt.

Delegat 196, Bjørn Lødemel

Sist vi var samlet til landsmøte var i opptrappingen til valgkampen i fjor. Resultatet av valgkampen er at hele Norge nå er på Stortinget fra Høyre. Erna har tatt alle godt imot på Stortinget. Vi har nå en veldig god mulighet til å bygge Høyre sterkere. Organisasjonsbygging er hardt arbeid. Høyre skal være til stede i hele landet. Arbeidet må starte nå, vi skal gå i krigen frem mot valget i 2011. De beste i våre lokalmiljø skal stå på Høyres lister i 2011. Landsmøtet må brukes til å starte dette arbeidet.

Delegat 114, Svein Flåtten

Fantastisk tale av Erna i dag. Innovasjon og gründerskap er et av temaene på landsmøtet. Dette kan ikke vedtas, det må legges til rette for det. Hva er det så som stimulerer til dette i samfunnet? Regjeringen bidrar ikke. Gjennom rammebetingelsene til næringslivet må samfunnet vise at det er behov for gründerne og skaperkraft. Gode resultater må anerkjennes. Suksess skal det bygges opp under. Positiv holdning må ligge i bunnen fra samfunnets side. Skattelette er ikke gaver til de rikeste, men brukes til å stimulere til gründerskap. Skjemaveldet må reduseres, det offentlige skal ikke være en motstander for næringsdrivende. Forenklinger i en rekke regelverk må til. Gründerne må nyte godt av ordninger som skattefunn og lignende. InnovasjonNorge må forbedres, skal bidra til at vi er innovative i Norge. Innovasjon er også å videreføre tidligere tiders suksesser, gamle bedrifter må også videreutvikles. Dette er også innovasjon og nyskapning. Skatteregler må også legge til rette for videreutvikling av eksisterende bedrifter, ikke bare legge til rette for at nye bedrifter skapes. Næringslivet er fornuftig. Vi mister nyskapning hvis ikke bedriftene får fornye seg. Jeg er ikke motstander av utvalgene næringsminister Giske har nedsatt, men mener at han kanskje burde invitert fedrene til en rekke av medlemmene. Det er bra at han er aktiv, men han prioriterer ikke overraskende feil. Det lokale selvstyret må gjenskapes. Når jeg reiser landet rundt, og snakker med bedriftseierne, er de opptatt av mulighetene de lokale ordførerne har til å videreutvikle sine lokalsamfunn. Det er fylkeskommunene, fylkesmennene og statlig byråkrati som er ansees som motstanderen lokalt.

Replikk 308, fra Arnt M. Storvik

Formuesskatten må fjernes, den bidrar til å skape lite fornuftige handlinger landet rundt.

Svarreplikk Flåtten

Jeg har snakket om formuesskatt på svært mange landsmøter. Dette er første gang jeg har fått støtte om formuesskatten i form av en replikk – dette var hyggelig og er svært viktig!

Delegat 25, Sylvi Graham

Høyre skal jobbe for at folk får en enklere hverdag, på mange måter. Som nyvalgt til Stortinget ble jeg plassert i Arbeids- og sosialkomiteen, dette passet fint ettersom jeg har lang lokalpolitisk erfaring. Dette er en viktig komité for å kunne legge til rette for at folk inkluderes i lokalsamfunnene sine. Det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Høyre har lagt frem en rekke forslag for at flere skal kunne inkluderes i arbeidslivet. Det offentlig må gå foran for å integrere funksjonshemmede i arbeidslivet. Lang tids sykefravær rekrutterer til utenforskap. Høyre har forslagene som motvirker dette, blant annet en rekke forslag ved stortingsbehandlingen av statsbudsjettet for 2009. Arbeidstrening hjelper mange tilbake til arbeid. Rehabiliteringsmidler mangler landet rundt – Høyre vil prioritere dette ved vårens behandling av revidert nasjonalbudsjett. Høyre slipper ildskjelene fri!

Delegat 68, Aga Sadlowska

Jeg som er utenlandsk kan gi noen nye perspektiver i den politiske debatten. Nordmenn er generelt skeptiske til kapitalisme, men nyter samtidig svært godt av den. Høyre bør snakke i klartekst om at det er kapitalisme som bidrar til maktspredning og muligheter for alle i befolkningen. Sosialismen må bekjempes – dette er Høyres oppgave. Dette bør heller ikke være så veldig vanskelig å overbevise folk om dette.

Delegat 62, Annelise Høegh

Gode meningsmålinger, som vi opplever nå, bør vi bruke til å bygge partiet. Mye av fortjenesten for dagens meningsmålinger ligger hos Erna alene. Ernas tale i fjor var vendepunktet for Høyre. Hun satte standarden, og resten av partiet fulgte etter. Vi var på nedadgående kurve, Erna snudde denne kurven. Hun greide i motvind å opptre som en verdig statsminister. Dette gjorde ikke øvrige partiledere i opposisjonen. Mange er imponert over Ernas innsats, dette hører jeg fra representanter for alle partier. Frem mot kommunevalget må vi utvise stor innsats. Høyre er ikke skeptisk til nye løsninger. I Oslo er det et godt borgerlig samarbeid, dette gir gode muligheter for valget neste år. Høyre har funnet gode løsninger i Oslo.

Delegat 218, Lars Tvete

Det har vært så populært å gi gaver fra talerstolen. Jeg skulle gjerne ha gitt Høyre en firefelts motorvei fra Trondheim til Oslo, men det hadde blitt så dyrt, og upraktisk å pakke opp, at jeg lot være. De fleste av oss kommer fra en bondekultur. Gården skulle fra gammelt av overleveres i bedre stand til neste generasjon enn den var da forrige generasjon overtok den. Dette grunnsynet preger Høyre. Det er fortidens satsing på infrastruktur og forskning/utdanning som er grunnlaget for dagens velstad. I næringslivet må produksjonsutstyr også fornyes stadig, for at bedriften fortsatt skal være konkurransedyktig. Dette gjelder også for Norge som nasjon. Infrastruktur må stadig fornyes og oppgraderes. Mye er nå så nedslitt at det hindrer effektiv transport av varer og personer. Universiteter lider under at de ikke rekrutterer de beste studentene og forskerne. Bedrifter lider under dårlige veier og dårlig jernbane.

Sist endret: 16:17 - 07.05.2010