- Med stor mangel på arbeidskraft burde regjeringen brukt mindre penger fra pensjonsfondet, og iverksatt flere tiltak for å øke tilgangen på arbeidskraft, sier Sanner. Han viser til at det står 700.000 personer i arbeidsfør alder utenfor arbeidsmarkedet. Høyre mener at det også er nødvendig å stimulere til økt privat sparing. Dette er viktige tiltak som til sammen ville ha bidratt til å dempe presset i økonomien og å få de gode tidene til å vare lenger, sier Sanner

Fortsatt hvileskjær for forskningen

Den rødgrønne regjeringen har i år et større handlingsrom gjennom blant annet økte skatteinntekter enn noen annen regjering tidligere. Det er skuffende at Regjeringen fortsetter hvileskjæret innen forskning. Revidert nasjonalbudsjett er en bekreftelse på at Regjeringen nedprioriterer satsingen på kunnskap. Fremfor å utvide skoledagen med flere undervisningstimer og tilbud om leksehjelp, prioriterer regjeringen ordninger med frukt og grønt. Det er positivt at Regjeringen fokuserer på ernæring i skolen, men dette bør håndteres av kommunene i et samarbeid mellom skolene og foreldrene. Høyre vil prioritere kunnskap gjennom å øke timetallet i skolen og satse mer på forskning, sier Jan Tore Sanner.

Helse

Mange private rehabiliteringssentre og opptreningsinstitusjoner står i fare for å bli nedlagt. For Regjeringen er det åpenbart viktigere at tilbudet går i offentlig regi enn at brukerne får et godt tilbud. Høyre mener det er nødvendig å satse mer på rehabilitering, sier Sanner.

Politi

Det er positivt at Regjeringen øker bevilgningene til politiet, men forslaget er utilstrekkelig. Bare i Oslo er det nesten 200 ubesatte stillinger. På landsbasis er det 330 ubesatte stillinger. Høyre mener at bevilgningene til politiet må økes slik at stillingene kan besettes, og det blir mer synlig politi i gatene, sier Sanner.