Les hele rovdyrforliket her.

For Høyre har det vært viktig å få stadfestet at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, lokal forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

- De resultatene som er oppnådd i siste runde viser at det var riktig med et brudd i forhandlingene forrige uke, sier Solberg.

Sterkere lokal styring
Dagens rovdyrpolitikk har ført til et høyt konfliktnivå i rovdyrbelastede områder. Hovedgrunnen til dette har vært forvaltningsregimet som har ført til en mistillit mellom lokalbefolkningen og myndighetene.

- For Høyre var det viktig å sikre en sterkere lokal forvaltning for å få ned konfliktnivået i områder med rovdyr og det har vi nå fått gjennomslag for, sier Solberg.

Forliket innebærer at de regionale rovviltnemndene har ansvaret for rovviltforvaltningen av ulv, jerv og gaupe, i tillegg vil nemndene få ansvaret for forvaltning av bjørn når bestanden når 10 ynglinger.

Utvidet nødverge
Nå skal nødvergebestemmelsen utvides. Dette innebærer at rovdyr kan avlives for å beskytte hund ved direkte angrep av rovdyr.

Reduksjon av bestandsmål for bjørn
I forhandlingene har man blitt enige om å redusere bestandsmålet for bjørn. – Høyre ønsket en sterkere reduksjon av bestandsmålet, men vi er fornøyd med at det blir redusert, sier Solberg.

Ulvespørsmålet utsatt
Forlikspartnerne besluttet å utsette spørsmålet om det langsiktige bestandsmål for Ulv til 2013. Årsaken til dette er at regjeringen skal bli enige med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. I tillegg er det besluttet å sette ned et utvalg som skal evaluere dagens ulvesoner.

- Høyre ønsket å redusere bestandsmålet for ulv og det kommer vi til å kjempe for i neste runde dette skal diskuteres, avslutter Solberg.