Det er NRK som i dag melder at rusutvalget, ledet av Thorvald Stoltenberg, onsdag vil anbefale at leger skal få gi heroin i behandlingen av de tyngste rusmiddelavhengige.

- En avledningsmanøver som dekker over svikten i behandlingstilbudet. Det store flertallet av rusavhengige ber om hjelp til å bli rusfrie, ikke om hjelp til å ruse seg. Når Stoltenberg-utvalget legger vekt på heroinutdeling, gir de inntrykk av at man har gitt opp å hjelpe folk til å bli rusfrie. Det er også grunn til å stille spørsmål om det er statens oppgave å dele ut tunge rusmidler som medfører betydelige helsemessige og sosiale problemer, sier leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie (H).

Under Regjeringen Stoltenberg har køen av rusavhengige som venter på hjelp ifølge Høie økt til 4300 mennesker, og ventetiden for rusbehandling har økt betydelig. For øvrig skal heroinutdeling ikke være noen "quick fix" på rusproblemer.

- Erfaringene med tilbudet er delte, eksempelvis er overdoseraten er høyere blant deltakerne i heroinprogrammet i Sveits, sammenliknet med deltakere i det norske tilbudet om LAR-behandling med metadon eller subutex. Behovet for hyppig utdeling av heroin gjør det krevende for mange tungt belastede rusavhengige å følge opp, og erfaringer med dette tilbudet fra andre land viser at heroinutdeling ikke er et egnet hjelpetiltak for de dårligst stilte, sier Høie.


Høyres alternativ

Etter det NRK erfarer, refser utvalget dagens behandlingssystem både for at de ulike hjelpetilbudene snakker for dårlig sammen, at psykiatrien svikter de tyngste rusmisbrukerne og at brukerne ikke får indivituell behandling.


- Det er svikt i alle ledd i tilbudet til rusavhengige. Derfor må tilbudet styrkes betydelig, slik at rusavhengige får bedre hjelp. Det er ikke riktig at vi har forsøkt alt i kampen mot narkotika, og at heroinutdeling er alt som gjenstår. Vi har nemlig ikke forsøkt å gi rusavhengige et skikkelig behandlingstilbud, med rask hjelp, godt ettervern og et helhetlig tilbud av sosiale tiltak og helsetjenester.


Samarbeidsregjeringen sørget for å gi rusavhengige pasientrettigheter på lik linje med andre rusavhengige.

- Men rettighetene har ikke fått et reelt innhold. Dette skyldes at kapasiteten og kvaliteten i tilbudet om rusbehandling er for dårlig. Høyre har foreslått mer penger til rusbehandling, bruk av ledige plasser i gode, private rusinstitusjoner, strengere kvalitetskrav til institusjonene, bedre ettervern, botilbud og sysselsettingstiltak. Internasjonal forskning viser at rusbehandling har god effekt når tilbudet er kunnskapsbasert og krav til kvalitet følges opp.

De dårligst stilte må få bedre helse- og omsorgstjenester. Tilbudet om LAR må være mer fleksibelt og forhindre at pasienter skrives ut på grunn av problemer med å følge opp vilkårene for behandlingen. Det må etableres flere egnede botilbud og lavterskel helsetilbud.

Vi må ikke bare reparere, men også forebygge at mennesker blir rusavhengige. Vi må styrke det målrettede, forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Vi vet at barn som lever i familier som preges av sosiale problemer, rus og psykiske lidelser har betydelig større sjanse for å få rusproblemer og psykiske vansker. Disse barna må få bedre hjelp. Derfor har Høyre gått inn for økte bevilgninger til oppfølging av disse barna fra helse- og sosialtjenestens side, sier Høie.

Dyrt med små gevinster, sier professor Helge Waal.