Den voldsomme befolkningsveksten i og rundt storbyene krever en ny og kraftigere satsing på infrastruktur. Under NHOs årskonferanse torsdag 8.januar understreket statsminister Erna Solberg at det økende behovet for transport i byene ikke løses med mer biltrafikk. Da stopper byene opp, sa hun under sitt innlegg, og lanserte at staten nå skal inngå egne arealutviklingsavtaler med byene hvor staten forplikter seg tidlig.

- En av løsningene er å redusere transportbehovene ved å knytte bosteder og arbeidsplasser sammen. Når vi bygger vei og bane, må det skje i sammenheng med hvor vi bygger boliger og jobber. Derfor er statsministerens forslag veldig godt, og sikrer at byene kan planlegge for langsiktig utvikling, sier Linda H. Helleland, leder av transportkomiteen på Stortinget.

Mener dagens NTP ikke er tilstrekkelig

Helleland mener tida har løpt fra Nasjonal Transportplan (NTP) som det viktigste planleggingsverktøyet for samferdselsutbygging.

- Da dagens planverk ble laget var investeringene på et helt annet nivå. De neste 25 årene vil vi kunne bli nesten to millioner flere, og de fleste vil bo i by. Milliarder må legges ned i infrastrukturen i og rundt byene, og da er vi avhengig av å få mest mulig ut av de pengene. Det betyr både fortetting, og utnytting av motstrømskapasiteten. Trafikken bør gå begge veier i rushen.

Hun tar derfor til ordet for å erstatte dagens Nasjonal transportplan med nytt planleggingsverktøy.

- Dagens planleggingsverktøy er utilstrekkelig for å oppnå dette og derfor må vi gjøre endringer nå. Det må bli et verktøy som er mindre utsatt for endringer og mer forutsigbart, sier Linda H. Helleland, og viser til at prosjekter kan komme og gå i siste planperiode, eller blir skjøvet ut i tid fordi planprosessene går for sakte, eller finansieringen uteblir.

- Forutsigbar finansiering er avgjørende for effektiv planlegging. Våre løsninger med veiselskap og OPS vil øke forutsigbarheten og bidra til mer effektiv planlegging. Vi kan ikke fortsette med et regime der du risikerer at planene går ut på dato før det blir bevilget penger, sier Helleland

Vil øke planleggingshorisonten

Helleland foreslår å øke planleggingshorisonten fra dagens 10 år til 30 år, og hun vil utvide plandokumentenes innhold. På den måten vil det bli enklere med en strekningsvis og strategisk tilnærming. Lengre planperiode gir også bedre grunnlag for samordning mellom arealplanlegging og infrastruktur.

- Samferdsel og arealbruk må samles i samme plan. Når staten investerer milliarder i store, kostbare, bynære prosjekter må kommunene følge opp med å legge til rette for en arealutvikling som gir full utnyttelse av infrastrukturinvesteringen og støtter opp om klimamålene. Bymiljøavtalene er et godt eksempel på forpliktende areal og transportsamarbeid, men utgjør bare ca. 5 % av NTP. Med større og mer robuste kommuner vil det være enklere for staten å inngå slike avtaler enn det er i dag med et stort antall kommuner, avslutter Helleland, som understreker at dette ennå ikke er vedtatt i partiet.