Høyre peker på særlig tre områder hvor det er behov for økt innsats for å lykkes med pasientens helsetjeneste i kommunene: kompetanse og personell, kvalitetssystemer som vurderer risiko og måler kvalitet i tjenestene, og IKT og innovative løsninger.

Pasientgrupper med store behov for samhandling er Høyre og regjeringen spesielt opptatt av. Dette er blant annet de som trenger rehabilitering, kreftsyke, mennesker med psykiske lidelser og rusavhengige.

Samhandlingsreformen er et resultat av det såkalte Wisløff-utvalget nedsatt av Bondevik 2-regjeringen i 2003 for å se på samhandlingen mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og vurdere hva som måtte gjøres med rammebetingelsene for å bedre samhandlingen.

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om samhandlingsreformen i 2009, var det solid og bred enighet. Alle sluttet opp om utfordringsbildet: at det blir flere syke eldre, og flere med kroniske lidelser, rusavhengighet og psykiske helseutfordringer, og at de ikke får de tjenestene de skal, og at tjenestene ikke hang sammen. Det er også viktig at det, relativt sett, blir færre til å yte tjenester.

Høyre var enig i reformens intensjon om å bedre samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og å satse mer på forebygging. To år inne i samhandlingsreformen ser Høyre at reformen er svært nødvendig og riktig for pasientene.

Det var også enighet om målet om å snu utviklingen, ved å forebygge bedre og løse problemer på et tidligere tidspunkt – der folk bor.

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012.

Les også: Veien videre for samhandlingsreformen

Høyres løsninger:

  • skal vi lykkes fullt ut med samhandlingsreformen, må vi ha personell med riktig kompetanse i alle ledd både i kommunene og ved sykehusene
  • utvikle systemer for å vurdere risiko og måle kvalitet, stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet angir retningen for arbeidet
  • legge til rette for en gjennomgang av IKT-organiseringen i hele helse- og omsorgssektoren, slik at helsepersonell kan gjøre jobben sin på en bedre og tryggere måte, at innbyggerne skal ha enkel tilgang til digitale tjenester og at data skal være tilgjengelige for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Har du spørsmål til Høyre om samhandlingsreformen som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.