- Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Den tette oppfølgingen må gjøres i lokalmiljøer, skolen, arbeidsplasser og av myndigheter, sa statsminister Erna Solberg da regjeringen i dag la frem sin handlingsplan for å styrke innsatsen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Vi må sørge for å øke den tidlige innsatsen, slik at vi sammen kan bidra til å forebygge at personer bruker vold for å oppnå sine mål. Derfor går regjeringen nå med full tyngde inn for å styrke samarbeidet på tvers av sektorer. Målet er å gi de som jobber med å forebygge best mulige verktøy til å fange opp bekymring og iverksette nødvendige tiltak så tidlig som mulig, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Mange bidrar aktivt til arbeidet allerede, men for å styrke tryggheten i det norske samfunnet oppfordrer regjeringen alle i landet til å bli med i den daglige innsatsen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Med 30 konkrete tiltak i handlingsplanen ønsker regjeringen å gjøre dette arbeidet lettere ved å bidra til å rette opp i misforholdet mellom ressurser til reparasjon, og ressurser til forebygging.

Handlingsplanen finner du her.

Tiltakene er listet opp her:

 1. Forskningsstrategi
 2. Forskning om lokalt forebyggingsarbeid
 3. Forskning om radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer knyttet til fremmedkrigere
 4. Utvikle kompetanse på helsesektorens arbeid med voldelig ekstremisme
 5. Dialogkonferanser for ungdom
 6. Utarbeide veiledningsmateriell
 7. Styrke kunnskapen gjennom utdanningene i justissektoren
 8. Regionalt arbeid med kompetanse i helsesektoren
 9. Utvikle læringsressurser til bruk i ungdomsskolen og videregående opplæring
 10. Nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
 11. Styrke den nasjonale koordineringen
 12. Styrke den sentrale rådgivende forebyggingen ved PST
 13. Forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene
 14. Støtte til frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
 15. Styrke tros- og livssynsdialogen
 16. Livssynsmedarbeidere i kriminalomsorgen
 17. Utarbeide veiledningsmateriell for individuelt tilpassede mentor- og exit-ordninger
 18. Mentorordning i kriminalomsorgen
 19. Veiledning til foreldre og foresatte
 20. Strafferegulering av privates deltakelse i væpnet konflikt
 21. Utvisning av utlendinger som har begått krigsforbrytelser mv.
 22. Varsling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)
 23. Oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)
 24. Styrke politiets tilstedeværelse på internett
 25. Forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett
 26. Forebygging av hatretorikk
 27. Øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser på internett
 28. Styrke arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internett
 29. Styrket nordisk samarbeid
 30. Europeisk og globalt samarbeid