Av kulturminister Thorhild Widvey (H) og kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke (V) (publisert i Dagbladet 15.januar 2014)

I fjor vår ble detklart at et flertall i Oslo ønsket årealisere byggingen av Lambda iBjørvika. Høyre, Venstre, KrF ogSV undertegnet da en avtale, somogså inneholdt en oppgraderingav områdene på Tøyen.

Denne avtalen står ved lag. Nåer arbeidet i gang med å framskaffeet kvalitetssikret forprosjekt ogkostnadsramme. Dernest vil Oslokommune sende en søknad omstatlig delfinansiering innen 1.mars, og vil ettersende forprosjektetnår det er vedtatt.

Kulturministeren er positivtinnstilt til en søknad fra Oslo,men kan ikke si noe konkret omdet statlige bidraget før denne foreligger.

Et nytt Munchmuseumvil ikke bare bli et løft for Oslo,men et viktig bidrag til den nasjo-Samstemt om Munchnale kunstscenen. Derfor synesdet klart at et statlig bidrag vilkomme på plass.

Den usikkerheten som nåspres er medieskapt. Det foreliggeringen uenighet eller usikkerhetom de faktiske forhold mellomstat og kommune. Vi har goddialog og gleder oss begge til denendelige beslutningen skal fattes,både i regjering og i Oslo bystyre.