- Da olje- og energiminister Ola Borten Moe i sommer la frem regjeringens petroleumsmelding, omtalte han petroleumsnæringen som en næring for fremtiden. Det er imidlertid langt mellom Borten Moes store ord fra i sommer og det som presenteres i statsbudsjettet for 2012, sier Siri Meling, Høyres energipolitiske talskvinne.

Det blir heller ikke i 2012 noen realvekst i bevilgningene til petroleumsforskningen. Forskning på fornybar energi og CO2-håndtering kuttes.

Dessverre ser det heller ikke ut til at regjeringen gjør noen grep for å få ned behandlingstiden for konsesjon til kraftproduksjon eller nettutbygging, til tross for at det i dag kan ta over 6 år før utbyggere får ferdigbehandlet sine søknader. Fortgang i konsesjonsbehandlingen er en viktig forutsetning for å kunne utnytte mulighetene el-sertifikatmarkedet gir for ny produksjon av fornybar elektrisk kraft før 2020.

Det er også oppsiktsvekkende at regjeringen etter et år som har vært preget av store flom- og rasødeleggelser ikke styrker flom- og rassikring, men holder bevilgningen nominelt uendret fra 2011.

- Med klimaendringer kan vi i fremtiden oppleve flere flom- og rasskader, slik vi har sett i 2011. Jeg er derfor overrasket over at regjeringen her ikke velger å være mer ”føre var”, avslutter Meling.