Høyre/FrP-regjeringens forslag til statsbudsjett og budsjettavtalen med Venstre og Krf vil gi en omfattende satsing på forskning og innovasjon i næringslivet. Flere programmer i Innovasjon Norge og Norges forskningsråd blir styrket. Det gjør også Forny2020-programmet. I avtalen legges det videre opp til å få etablert ytterligere to nye landsdekkende såkornfond med en total kapital på 300 mill. kroner hver.

- Vi kan ikke lenger fortsette den særnorske kostnadsveksten løsrevet fra produktivitetsutviklingen i Norge som vi så under forrige regjering. Budsjettet som foreligger, er et taktskifte for fokuset på konkurransekraft. Vi må igjen få fokus på at det må skapes før det fordeles, sier Gundersen, som sikter til at næringsbudsjettet til regjeringen og samarbeidspartiene ruster Norge for en fremtid også etter oljens glansdager.

- Derfor prioriteres samferdsel. Det er noe alle bedrifter rundt omkring i hele landet ber om. Derfor stimuleres eierskap. Godt, kompetent og profesjonelt eierskap er sentralt for verdiskaping. Det private, mangfoldige eierskap er bærebjelken for et innovativt og framtidsrettet næringsliv og dermed for arbeidsplasser og velferd, sier Gundersen, før han fortsetter:

- Vi satser på kunnskap. Som statsministeren så treffende har sagt, er det vår framtidige olje. Vi har en forsknings- og innovasjonssatsing som er bedriftsrettet og som var etterlyst under de rødgrønne, men aldri prioritert. Vi satser på BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena i Forskningsrådet), Forny2020-programmet, på SkatteFUNN, og gjennom budsjettforliket har vi også fått inn to såkornfond som sammen med private vil generer 600 mill kr i kapital til næringsutvikling. Etablererstipendordningen og miljøteknologiordningen løfter satsingen gjennom Innovasjon Norge. Her er det mange ting som næringslivet har etterlyst i mange år.

Spesielt fokuset på konkurransekraft blir viktig i årene som kommer.Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. For å nå dette målet vil vi satse på næringsrettet forskning og innovasjon, slik at vi får lagt et bredere grunnlag for verdiskaping.

- Dette er et meget godt budsjett for konkurransekraft. Konkurransekraft blir tema framover. Vi må være mer effektive, vi må være smartere, vi må være mer innovative enn våre konkurrenter, det gjør vi gjennom å fornye, forenkle og forbedre.Vi har klart å prioritere det som skal til for å løfte verdiskapingen, påpeker han.

- Det er en meget tydelig forskjell mellom denne regjeringen og den forrige. Vi har tro på det lokale eierskap. Vi har tro på at lokal kapital liker å investere lokalt og at tilhørighet betyr noe, også når kapital skal investeres. Kall det gjerne at vi tror på «patriotkapital» som en viktig byggekloss for lokalt næringsliv, sier Gundersen.

Konkret blir det følgende økningen i 2015-budsjettet (etter budsjettavtale mellom regjeringen og samarbeidspartiene):

  • 70 mill. kroner i styrking av programmet Brukerstyrt innovasjonsarena i Forskningsrådet
  • 45 mill. kroner i økning av Forny2020-programmet
  • 110 mill. kroner i økning av etablerertilskuddsordningen i Innovasjon Norge
  • 150 mill. kroner i økning av miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge
  • utvidelse av Skattefunnordningen ved at grensene for egen-utførte forsknings- og utviklingsprosjekter blir økt
  • etablering av to nye såkornfond med en total kapital fra staten og private investorer på 300 mill. kroner i hvert fond