Fremfor å la seg beruse av de store oljeinntektene, bør regjeringen se på de harde fakta som viser at norsk økonomi roper etter omstilling. Når Regjeringen nå er samlet på Jevnaker for å legge de første brikkene i 2012-budsjettet, bør de lytte til Sentralbanksjefens rådom å bruke oljeinntektene til å skape vekst og trygge morgendagens velferd gjennom å investere i kunnskap, infrastruktur og vekstskapende skattelettelser. Vi kan ikke fortsette å bygge byråkratiet opp og industrien ned. Vi må starte nå dersom vi skal unngå en brå og smertefull omstilling mot slutten av dette tiåret.

Det er ingen tvil om at mye har gått Norges vei. Vi får god pris på våre råvarer og kjøper billig fra utlandet. Arbeidsledigheten er lav. Vi lykkes med mye. Samtidig skjuler oljeinntektene noen grunnleggende utfordringer som før eller senere vil kreve en omlegging av den økonomiske politikken. Siden Stoltenberg overtok i 2005 har konkurranseevnen svekket seg og produktivitetsveksten er svakere enn i mange av våre konkurrentland. Det er sterkere vekst i offentlig enn i privat sysselsetting.

På jumboplass i både innovasjon og industriandel
Aftenposten kunne 6. mars fortelle at Norge ligger på jumboplass i innovasjon Den årlige rapporten fra EU kartlegger 34 lands innovasjonsevne. Norge havner nok en gang på 19. plass, i kategorien «moderate innovatører». Øverst på tabellen troner Sveits, etterfulgt av Sverige, Danmark og Finland. Vi ligger med andre ord dårlig an når det gjelder nyskaping. Samtidig ligger vi også helt i bunn i OECD i industriens andel av BNP. Vi topper imidlertid alle statistikker når det gjelder offentlig sysselsetting. Det er ikke bærekraftig.
Start omstillingen
Ingen tvil om at velferdsutfordringene vil kreve flere sykepleiere, og skolen trenger flere lærere. Men skal vi finansiere velferden må vi få opp produktiviteten og innovasjonen. Vi kan ikke fortsette å bygge byråkratiet opp og industrien ned. Vi må foreta noen valg dersom vi skal unngå en brå og smertefull omstilling mot slutten av dette tiåret.
Mine råd til Jens og Sigbjørn er:
 • Lytt til Sentralbanksjef Øystein Olsen
  I sin årstale minnet han om at politikerne i 2001 var enige om at oljepengene skal investeres i kunnskap, infrastruktur og vekstskapende skattelettelser. Det gjorde Høyre i regjering og veksten tok seg kraftig opp. Nå smører Stoltenberg pengene tynt utover og vender ryggen til Olsens faglige råd. I 2012 bør regjeringen investere oljepengene i morgendagens velferd.

 • Se til borgerligstyrte Sverige.
  Uten oljeinntekter, men med en klar vekstpolitikk hvor det investeres i arbeidskraften, i innovasjon og industriell utvikling opplever Sverige nå
  det kraftigste oppsvinget i Europa. I 2011 vil svensk økonomi vokse med 4,8 prosent

 • Samarbeid med private for å løse nye oppgaver
  Regjeringens barnehagesatsing har vært en suksess. Gjennom et pragmatisk samarbeid med private har Norge nå fått full barnehagedekning. Men hvorfor faller Regjeringen tilbake i det dogmatiske sporet når andre oppgaver står for tur? Det er veldokumentert at offentlig privat samarbeid er en god modell for å få fart i vei og jernbaneutbyggingen. Flere prosjekter har vist at veiene kan bygges dobbelt så raskt med denne metoden. Tilsvarende bør regjeringen invitere alle gode krefter for å løfte eldreomsorgen. Det er ingen uenighet om at det offentlige skal finansiere og sikre kvaliteten, men erfaringene fra barnehagereformen tilsier at samarbeid mellom det offentlige og private er en god metode for å oppnå raske og gode resultater.

 • Stimuler sparing og privat eierskap
  I Norge sparer staten, mens private forbruker. Formuesskatten er en ekstraskatt på privat sparing og norsk eierskap. En strategi for økt verdiskaping må omfatte en nedtrapping av den særnorske formuesskatten. Siden 2005 er skatten på arbeidende kapital doblet. Det betyr at en norsk investor må ha enda høyere avkastning på sine investeringer i Norge. Utenlandsk investor slipper formuesskatt. Vi bør derfor ikke bli overrasket dersom stadig flere bedrifter havner på utenlandske hender i årene som kommer. Hvis Stoltenberg er enig i at nordmenn bør motiveres til langsiktig sparing og at flere bør investere sine penger i norske arbeidsplasser, bør han starte nedtrappingen av formuesskatten i 2012.