Selvbestemt abort

Regjeringen la i mai 2014 frem et forslag om å ivareta abortlovens bestemmelser og legers samvittighet.


Fra 1. januar 2015 skal fastlegen ikke skrive under på abortbegjæringsskjemaet, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Legen skal fortsatt gi kvinnen informasjon og veiledning, gjennomføre kliniske undersøkelser, blant annet for å fastsette svangerskapets varighet. Det er fastlegen som skal sende kvinnens begjæring til sykehuset sammen med nødvendige medisinske opplysninger. Dersom svangerskapsavbruddet ikke kan utføres før utgangen av tolvte svangerskapsuke, skal fastlegen også sende en skriftlig utredning om de grunner kvinnen anfører for sitt ønske om abort.

Helse- og omsorgsdepartementet har samtidig fastsatt endringer i fastlegeforskriften som presiserer at fastleger som har felleslister kan ha oppgavedeling for å dekke opp for ubesatte stillinger, avtalehjemler, ferie eller annet fravær eller av hensyn til kvaliteten på helsehjelpen. Ordningen med felleslister skal ikke åpne for at fastleger kan fordele oppgaver seg imellom av andre grunner, heller ikke samvittighetsgrunner.

Kommunens ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket er også tydeliggjort i forskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Våre løsninger

  • Kvinner kan allerede i dag begjære abort på egne vegne. Henvisning fra legen er derfor ikke nødvendig. Forslaget til ny løsning innebærer at fastlegen ikke lenger vil ha noen rolle når det gjelder henvisning til abort. Dermed er det heller ikke noe å reservere seg imot
  • Fastleger skal ta imot og hjelpe kvinner som vurderer abort, og gi kvinnen undersøkelsene og den informasjonen hun trenger
  • Leger kan ikke reservere seg mot å sette inn spiral, foreskrive annen prevensjon, eller henvise til assistert befruktning

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: