Regjeringen ved Finansdepartementet arbeider som varslet i Sundvolden-plattformen i disse dager med opprettelsen av en produktivitetskommisjon. Kommisjonen skal ledes av professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Jørn Rattsø, og vil få som oppgave å gi konkrete råd til regjeringen om tiltak som kan bidra til å styrke produktiviteten i norsk økonomi i årene som kommer.

Gapet øker

Høy produktivitet er hovedårsaken til at Norge over mange år har greid å kombinere et høyt kostnadsnivå og sterk konkurranseevne. Veksten i Norges produktivitet var høy gjennom 1990-tallet og frem til 2005, men har etter det vært svak. Selv om svakere produktivitetsvekst er et trekk vi også finner igjen i andre land, har gapet mellom veksten i reallønningene og produktiviteten økt kraftigere i Norge enn i andre land de siste årene. Bare Island, Irland og Hellas hadde svakere utvikling i produktivitet per arbeidstime enn Norge i årene 2009-2010. På den positive siden kan det noteres at kun Luxembourg har høyere BNP per innbygger enn Norge.

Ti år med høye oljepriser og enkelte andre eksportprodukter har ført til at veksten i næringslivets kostnader har kommet i utakt med utviklingen hos våre handelspartnere. I dag er lønnskostnadene i norsk industri nesten 70 prosent høyere enn gjennomsnittet hos våre handelspartnere i EU. En slik utvikling er kun bærekraftig dersom vi samtidig også blir merproduktive.

- På lang sikt er det vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen. Dersom vi øker produktiviteten kan vi få mer velferd for skattebetalernes penger, eller vi kan ha samme velferdsnivå for en lavere kostnad på statsbudsjettet. Å forbedre produktiviteten er derfor ikke en snever debatt for fagøkonomer, men avgjørende for hva vi får igjen for vår innsats av arbeid og kapital. Forbedring av produktiviteten vil gjøre Norge til et bedre land å bo i for alle, mener Flåtten.

Danske erfaringer

Danmark opprettet en produktivitetskommisjon i 2012, og en del av funnene og anbefalingene derfra har vakt stor oppmerksomhet. Blant annet mente den danske produktivitetskommisjonen at dersom Danmark hadde hatt tilsvarende produktivitetsutvikling som Sverige fra 1996 til 2011 ville de kunne innført gratis kollektivtrafikk eller bygd ni nye supersykehus hvert år.

- I det innledende arbeidet vil et av de spesifikke oppdragene for den norske produktivitetskommisjonen være å identifisere områder for å øke effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon og bedre rammevilkårene for næringsvirksomhet. Målet er å se på om samfunnet er skrudd sammen best mulig for å skape produktivitetsvekst, og forslagene fra kommisjonen vil danne grunnlag for gjennomføring av tiltak som bidrar til vekst, avslutter Flåtten.