- Mens representantforslaget fra Ap foreslår utredning av uttrekk fra oljefondets kullselskaper, foreslår samarbeidspartiene å utrede
konsekvensene av uttrekk fra både kull- og petroleumselskaper. De fire samarbeidspartiene er mer ansvarlige og går lenger enn Ap på flere punkter, sier de fire finanspolitiske talspersonene Svein Flåtten (H), Gjermund Hagesæter (FrP), Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V) i en felles uttalelse.

- Mens representantforslaget fra Ap foreslår utredning av uttrekk fra oljefondets kullselskaper, foreslår samarbeidspartiene å utredekonsekvensene av uttrekk fra både kull- og petroleumselskaper. De fire samarbeidspartiene er mer ansvarlige og går lenger enn Ap på flere punkter, sier de fire finanspolitiske talspersonene Svein Flåtten (H), Gjermund Hagesæter (FrP), Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V) i en felles uttalelse.

Kort tid etter at Ap gikk ut av den rødgrønne flertallsregjeringen,fremmet partiet et representantforslag om å utrede uttrekk avoljefondets investeringer i kullselskaper. I behandlingen av detteforslaget, har de fire samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V blitt enigeom en felles holdning som er mer helhetlig og ansvarlig enn forslagetfra Ap:

- De fire samarbeidspartiene foreslår å nedsette en uavhengigekspertgruppe som skal se på disse problemstillingene, ikke bare enintern regjeringsvurdering. Det er viktig å få saken godt belyst fraalle sider før det gjøres endringer. Oljefondets forvaltning haravgjørende betydning for finansieringen av pensjoner og velferd for dekommende generasjoner, sier Svein Flåtten.

- Ap skriver i forslaget at de ønsker en «grundig» utredning, men villikevel bare at den skal ta et par uker. Det erurealistisk. FrP ønsker en seriøs vurdering, og at ekspertgruppen måfå tid på seg til å gjøre en ordentlig jobb når den skal gi råd omeventuelle utelukkelser av denne type selskaper. Derfor vilforvaltningsmeldingen om oljefondet neste år være et ansvarligtidspunkt sier Gjermund Hagesæter.

- Vi er både opptatt av klimahensynet og den finansielle risikoen forNorge samlet sett ved oljefondets investeringer i selskaper innenfossil energi, i lys av oljens betydelige andel i norsk økonomi forøvrig. Vi imøteser svar på disse problemstillingene, sier Hans OlavSyversen.

- Jeg er glad for enigheten på ikke-sosialistisk side om å utredeuttrekk fra oljefondet fra både kull- og olje- og gasselskaper.Klimautfordringen er akutt, og oljefondets mandat slår tydelig fast atforvaltningen skal legge til grunn en bærekraftig utvikling imiljømessig forstand. Derfor er det både riktig og viktig at det nåskal gjøres en grundig vurdering av hvordan vi på best mulig måte kanivareta disse hensyn, avslutter Terje Breivik.