Det sier leder av transportkomiteen Linda Hofstad Helleland (H), og sikter til hva tidligere NSB-sjef Osmund Ueland skrev for et par dager siden i en kronikk hos NRK:«De fleste stopper for rødt lys, og slik stoppet også Stoltenberg-regjeringen stort sett utviklingen av jernbanen i åtte år.»

- Vi bygger ikke fremtiden med penger alene. Vi må tenke nytt, organisere oss bedre og sørge for å få mer samferdsel ut av hver krone. Vår erfaring er at mange har prøvd å tenke nytt i årene som de rød-grønne har styrt. Men de rød-grønne holdt seg for ørene, og dro den ideologiske rullegardina ned i øynene, sier Helleland.

Høyre-Frp-regjeringen sikrer imidlertid grønt lys foralle gode krefter til å være med å gjøre norsk samferdsel mer effektiv og mer fremtidsrettet. I tillegg legger regjeringen betydelig mer midler på bordet for å sikre blant annet bedre jernbane og tryggere veier.

- Samferdselsområdet er en satsing for regjeringen og på kort tid har denne regjeringen sammen med Krf og Venstre i stortinget sørget for et styrketsamferdselsbudsjett som vil sørge for en raskere utbygging av vei og kollektivtilbud. For allerede i neste års budsjett ser vi en markert økning sammenlignet med det rød-grønne budsjettet – vi ser en ny retning i samferdselspolitikken der nye virkemidler blir tatt i bruk og der vi ser nye måter å organisere samferdselssektoren på, påpeker Helleland.

Prioriterer samferdsel

Regjeringen ser på vedlikehold av infrastruktur som en sentral politisk oppgave. Her er noen eksempler på prioriterte oppgaver fremover som komitelederen nevner:

- Store deler av styrkingen på riksveinettet vil gå til helt nødvendig vedlikehold av tunneler. Vedlikeholdsetterslepet har bygd seg opp over mange år, og det er en formidabel jobb å redusere det. Med dette budsjettet har vi tatt et langt steg i rett retning.

-En mer kraftfull kollektivutbygging er nødvendig for å sikre storbyområdene godt miljø og fleksibel trafikkflyt. En stor vekst befolkningsvekst, og en vekst der det meste av denne veksten vil komme rundt de store byene, gjør det helt nødvendig med en kraftsatsing på kollektiv for å kunne møte denne utfordringen innen både bosetting og trafikk.

- For at folk og gods skal velge jernbane må vi ha trygghet for at toget går når det skal, og at det kommer frem i tide. Det er forunderlig at ikke vedlikehold på jernbane har blitt prioritert i større grad de siste årene. Derfor er det gledelig med at satsingen på jernbane er den største på mange år, totalt sett sørger H, Frp, KRf og Venstre til at det bevilges 750 mill. kroner mer til jernbanen i budsjettopplegget enn det Stoltenberg-regjeringen foreslo i sitt budsjett.

- Det har vært helt nødvendig å øke investeringstakten i banestrukturen. Men også på dette området er det nødvendig med nytenking. Derfor må det foretas en gjennomgang av organiseringen av jernbanesektoren og det er på tide å ta opp igjen gode forslag for konkurranseutsetting av viktige banestrekninger.

Nye finansierings- og utbyggingsmodeller

For å bygge raskere og sørge for bedre vedlikehold benytter regjeringennye finansierings- og utbyggingsmodeller.

- Et av de tiltakene er arbeidet som er satt i gang for å få på plass et investeringsselskap for vei. Et annet er initiativet for å se på rollene til Jernbaneverket og NSB. Men det stopper ikke der, også arbeidet med å opprette et eget infrastrukturfond som gir en mer forutsigbar finansiering av framtidig infrastrukturutvikling har kommet godt i gang, sier Helleland, før hun påpeker:

- Skal vi få til et taktskifte og en økt satsing på både vei og bane, er det helt avgjørende at prosjektene blir planlagt, og at de er klare til å realiseres når midlene blir gjort tilgjengelige. Vi kan ikke ha det sånn at planene går ut på dato før en blir ferdig – planleggingstida må ned.

Offentlig–privat samarbeid gir også mer for pengene, kortere byggetid og høy kvalitet på infrastrukturen. Derfor ønsker Høyre å sette i gang flere store OPS-prosjekter både på vei og jernbane.

- Statsbudsjettet for 2014 på samferdselssektoren markerer starten på en ny tid for norsk samferdsel. Vi skal reformere måten vi bygger både vei og jernbane på i årene som kommer. Nå tar vi de første skrittene. På dette området som skriker etter endringer og nytenkning, har vi nå fått en regjering som vil bygger mer, som vil bygge mer effektivt og som vil bygge mer langsiktig for fremtiden, avslutter Helleland.