1. Ønsker partiet en egen Stortingsmelding om singles levekår?

En singelmelding bør gjennomgå alle sider ved det å bo alene, slik at den kan legge et godt grunnlag for å vurdere tiltak rettet mot single.

Svar: Vi stiller oss positive til en slik melding.

2. Støtter partiet en omlegging av offentlige fastavgifter til avgifter basert på forbruk?

I dag har vi kommunale fastavgifter på søppel, strøm, vann og telefon. I tillegg kommer NRK-lisensen som er dyrere for en som bor alene enn for de som bor flere sammen m.fl.

Svar:Høyre mener at avgifter for vann, strøm og søppel skal bestemmes ut i fra forbruk. Samme prinsipp som forurenser betaler i miljøpolitikken. Bra for miljøet, bra for single.Telefon er i dag stort sett knyttet til den enkelte bruker og utgjør antakelig ikke stor forskjell lenger om man er singel eller lever i parforhold/familiehusholdning.Høyre har i inneværende Stortingsperiode programfestet at NRK-lisensen skal opphøre og at NRK i stedet skal finansieres over statsbudsjettet.

3. Vil partiet støtte et eget skattefradrag for single?

Single må klare seg på en inntekt og har uforholdsmessig høye bo - og levekostnader, sammenlignet med par.

Svar: Høyre vil redusere det generelle skatte- og avgiftsnivået og dermed gjøre det lettere for alle typer husstander å leve av egen inntekt.

4. Hvilke tiltak, om noen, foreslås av partiet for å få flere single boligeiere?

Det er tradisjon for å investere i egen bolig i Norge, og single bør kunne bli boligeiere på lik linje med folk som lever i parforhold. I dag er det færre single som eier sin egen bolig. Mye av grunnen til det er at mange single sliter med å få tilgang til boliglån.

Svar: Høyre mener det er en verdi i seg selv å eie egen bolig. Høyre vil ha en boligpolitikk tilrettelagt for de som skal etablere seg i boligmarkedet. Høyre vil endre Husbanken til å bli en bank for førstegangsetablerere, noe som vil gi rimeligere lån og redusere boligutgiftene for nyetablerte. Høyre er tilhenger av et godt fungerende leiemarked for boliger. Det vil hverken være god sosialpolitikk eller god ressursbruk å subsidiere eller regulere prisen på alminnelige utleieboliger. Høyre mener derfor at det offentliges oppgave bør være å gi støtte direkte til leietagere med spesielle behov, eller å bidra til at det bygges utleieboliger utelukkende for leietagere i en spesiell livssituasjon.

5. Hvordan vil partiet lette trykket på single med uforholdmessig høye levekostnader?

Mange single sliter økonomisk og fattigdommen blant single er økende. Levestandarden er i snitt dårligere for single. Single har også i gjennomsnitt dårligere lønnsutvikling enn folk som lever i parforhold.

Svar: Det viktigste er å ta tak i de utfordringer den enkelte har for å sikre at man mestrer sine levekostnader også når man bor alene. Det å stå utenfor arbeidslivet er den største grunnen til at man er sårbar som singel. Høyre mener derfor jobb nummer en må være å sikre at flere slipper til i arbeidsmarkedet.

6. På hvilken måte vil partiet imøtekomme de alarmerende tendensene som viser at svært mange single har store helseutfordringer?

Levekårsundersøkelsen for aleneboende fra 2006 viste at single sliter mer enn par med både psykisk og fysisk helse, blant annet knyttet til livsstil, sosiale forhold, ensomhet og samlivsbrudd.

Svar: Årsakene til disse utfordringene ligger utenfor det helsepolitiske, men single som sliter vil med Høyres politikk møte et bedre helsevesen, med et bedre lavterskeltilbud om psykisk helsearbeid, styrket fastlegeordning og smartere og mer effektiv spesialisthelsetjeneste.

7. Hvordan stiller partiet seg til å etablere et Singelombud nasjonalt, ev et singelombud i kommunene? Det eksisterer et behov i samfunnet for at noen ivaretar og snakker de singles sak i de offentlige fora.

Svar: Høyre mener politikerne skal være folkets ombud og ønsker ikke etablering av et nytt ombud nasjonalt. Hvis kommunene ønsker et slikt ombud for sine innbyggere, er det noe kommunen bestemmer på selvstendig grunnlag.

8. Fortjener single mer oppmerksomhet og en målrettet politikk for å utjevne urettmessige ulikheter mellom single og par?

Selv om aleneboende har ulike levekår, utgjør de en ensartet gruppe i den forstand at de lever alene med en inntekt. De fleste andre grupper i samfunnet, deriblant barnefamiliene, har fått skreddersydde tiltak og ulike økonomiske særordninger tilpasset seg.

Svar: Tiltak for å utjevne levekår bør i større grad knyttes til de særskilte utfordringer ulike grupper har. Det er stort mangfold og store forskjeller innenfor gruppen ”single”, noen single er veldig ressurssterke, mens andre har ulike utfordringer. Det er bedre politikk å ta tak i utfordringene hos de som stiller svakt, fremfor å lage generelle ordninger for alle på grunnlag av sivilstatus.