Her kan du se utdelingen:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Her kan du lese et utdrag av uttalelsen i anledning utdelingen avSjur Lindebrækkes Pris for Demokrati og Menneskerettigheter:

Årets mottaker av Sjur Lindebrækkes Pris for Demokrati og Menneskerettigheter har vært banebrytende for å presse frem og passe på at demokratiske prosesser i sitt hjemland holdes i hevd.Amira Yahyaoui er fra Tunisia, et land som de siste årene har gjennomgått store endringer. Det var landet der den arabiske våren, eller oppvåkningen, startet tilbake i desember 2010.

Tunisias reise fra autokrati til demokrati har gått i takt med Amira Yahyaouis utrettettelige arbeid for å sette krav til myndighetene om mer åpenhet, likestilling og ytringsfrihet.Under Ben Alis regime var Yahyaoui en aktivist mot sensur og for ytringsfrihet. Det at hun ble slått hardt ned på på av politiet stoppet henne aldri. Hun har fortsatt med å jobbe for økt åpenhet og sosial mobilitet i sitt samfunn.

Hun grunnla Al Bawsala, en organisasjon som slår ring om demokratiet, som beskytter ytringsfriheten og fremmer likestilling. Hun stiftet Marsad, en nettside som nedtegner og følger med på stemmegivningen i Tunisias nasjonalforsamling og i regjeringens arbeid.

Når vi i vårt land i år markerer 200 år for vår Grunnlov minnes vi på nytt at valg til parlamentet er kjernen av funksjonelle demokratier. Tunisia i startgropen på sin nye fremtid.

Med sitt engasjement kombinerer hun arbeidet for gjennomsiktighet og etterretlighet med folkeopplysning om lovgivning som angår likestilling og ytringsfrihet. Hun har fått med seg andre på laget, både myndighetspersoner og sivilsamfunnet.

Yahyaoui er World Economic Forum Global Shaper og er - til tross for sin unge alder - av mange sett på som en av de mest innflytelsesrike kvinnene i Midt-Østen og Nord-Afrika.

Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter:

Sjur Lindebrække var en forkjemper for liberale ideer, og la avgjørende vekt på at politikk må bygge på tillit til enkeltmennesket. Velfungerende, demokratiske samfunn forutsetter en høy grad av tillit mennesker imellom og tillit mellom mennesker og institusjoner. Skal slik tillit skapes, vedlikeholdes og styrkes i et samfunn, må politiske myndigheter og politiske ledere møte enkeltmennesket med tillit. Samtidig kreves av politikere at de på tvers av politiske og ideologiske grenser evner å samarbeide om å verne demokratiske spilleregler og demokratiske institusjoner. Sjur Lindebrække var da også en politiker som søkte samarbeid for å finne løsninger på tidens utfordringer. Lindebrækkes ”tillitspolitikk” bygde på et sterkt forsvar for liberale ideer om enkeltmenneskets verdighet og rettigheter, eiendomsrett og økonomisk frihet. Hans engasjement for at fred, frihet og menneskerettigheter skulle komme mennesker verden over til gode, gjorde ham også til en naturlig representant for Høyre i Stortingets Nobelkomité.

Sjur Lindebrækkes pris for demokrati og menneskerettigheter deles ut etter vedtak i en uavhengig priskomité. Prisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som i Sjur Lindebrækkes ånd aktivt og konsekvent fremmer grunnleggende politiske og økonomiske friheter og rettigheter, og som arbeider for å styrke demokratiske institusjoner og prosesser, i samfunn der demokrati og menneskerettigheter er undertrykket eller truet.