Siden Kunnskapsløftet ble gjennomført for åtte år siden, viswer statusen lav gjennomføringsandel,svak kompetanseoppnåelse ogsviktende rekruttering til yrkesfagene.

Kunnskapsminister TorbjørnRøe Isaksen vil derfor gå skikkelig igjennomdagens ni yrkesfagprogram for å bedresituasjonen. Evalueringen skal gjøressammen med arbeidslivets organisasjoner.

Isaksen sier det er avgjørendeat arbeidslivet og utdanningeneknyttes enda tettere sammen, skriver NTB, gjengitt i Dagsavisen.

– Vi kan ikke lage disse programmenei et vakuum. Det har kommetkritikk fra arbeidslivet om at yrkesfageneikke passer godt nok til arbeidslivetsbehov. En tilbakemelding er foreksempel at elevene ikke er spesialisertenok lenger, sier Isaksen til NTB, som også er bekymret for rekrutteringen til yrkesfag.

Nærmere 50 prosentav dagens elevkull velger studiespesialiserendelinjer, altså allmennfagog idrettsfag.