- Norge er et godt land å bo i, vi har en velferd i verdenstoppen. Det betyr også at vi må ha et næringsliv i verdenstoppen. Der skal næringskomiteens ambisjon også ligge, sier politisk talsperson for næringsfraksjonen Gunnar Gundersen.

Han under seg over at de rødgrønne ikke tok tak i store utfordringer som todelingen av norsk økonomi, konkurransekraft, produktivitet og kostnadsvekst de siste åtte årene. Regjeringen vil løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge, slik at det skapes flere trygge arbeidsplasser og at finansieringen av velferdsordningene blir sterkere. Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. Regjeringen vil derfor øke satsingen på forskning og vi har en ambisjon om at Norge på sikt skal bli ett av de mest innovative landene i Europa.

Todeling av norsk økonomi

Todelingen av økonomien gjør at det blir stadig viktigere å sikre Norge flere ben å stå på økonomisk. De siste årene har olje- og gasssektoren gått meget bra, mens øvrig utekonkurrerende næringsliv har slitt. Derfor vil regjeringen sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser og styrke det private norske eierskapet.

- Det er en gåte for meg at det er så viktig for de rødgrønne å diskriminere det mangfoldige private norske eierskap. Det er drivkraften bak innovasjon, nyskaping, og lokalisering av framtidige arbeidsplasser, sier Gundersen, som ser frem til en endring i konkurransepolitikken.

- Vi må tilbake til ambisjonene fra Bondevik-regjeringen. En velfungerende markedsøkonomi forutsetter sunn konkurranse. Den sunne konkurransen har ofte mange og taleføre motkrefter, mens få snakker dens og forbrukerens interesse. Derfor er et sterkt og uavhengig Konkurransetilsyn viktig, sier Gundersen.

Norsk landbruk

Etter regjeringsskiftet har det blåst friskt rundt norsk landbruk. Landbruket trenger reformer slik at optimismen og rekrutteringen kommer tilbake.

- Vi er opptatt av at landbruket får rammevilkår som skal bidra til at næringens samlede lønnsomhet blir bedre i årene som kommer, og at det i så måte er viktig med incentiv for nye investeringer og driftsoptimalisering. Jeg oppfatter ikke dette som særlig ny politikk, men det som er nytt er at flertallet av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti mener at det er behov for nye reformer for å nå disse målene og økt lønnsomhet i landbruket. Høyre har tillit til bonden og mener det er viktig å styrke bondens eiendomsrett og råderett over egen drift, sier Ove Bernt Trellevik (H).

- Med stor sannsynlighet kan det skapes mer aktivitet med å øke fokuset på investeringer i infrastruktur, forsking, utdanning og gjennom lavere skatter, påpeker Trellevik.

Sjømatnasjon

Også fiskeri- og havbruksnæringen skal prioriteres. Regjeringen vil bidra til at også fremtidige generasjoner kan leve av å høste av de betydelige sjømatressursene vi har langs kysten vår. Historien har vist at fiskeri- og havbruksnæringene vokser sterkere når de gis friere rammer for bærekraftig vekst. Regjeringen vil forbedre næringenes rammebetingelser.

-Endringer skal være forutsigbare og bidra til å styrke Norges stilling som sjømatnasjon. Bærekraftig vekst innen fiskeri og havbruk vil skape trygge arbeidsplasser i alle deler av landet. Lønnsomhet i alle deler av næringene er derfor en viktig forutsetning for en god distriktspolitikk, sier Frank Bakke-Jensen (H).