- Økonomisk vekst styrkes av en god fordelingspolitikk, økt handel, likestilling, kamp mot korrupsjon, respekt for miljøet, demokrati og realisering av menneskerettighetene. Det er derfor Høyre ikke snakker utelukkende om noen av disse, men om alle, sier Gitmark. Vi må også sikre samstemthet i utviklingspolitikken, å bidra til at all norsk politikk overfor fattige land trekker i samme retning, enten det gjelder handelspolitikk, bistand, utdanningspolitikk eller helsepolitikk, fortsetter han.

Flertallet av verdens fattige befinner seg i mellominntektsland. Dette er først og fremst en fordelingsutfordring, ikke et utviklingsproblem. Demokratisering, lik rett til utdanning og styrket sivilt samfunn er bedre egnede virkemidler for å ta tak i denne problematikken, i tillegg til nasjonal fordelingspolitikk.

- Vi må legge større vekt på lokale myndigheters tilrettelegging for egen økonomisk utvikling. En åpen økonomi med stabile rammebetingelser som fremmer lokale og utenlandske investeringer og økt handel er en forutsetning for å skaffe skatteinntekter for offentlige tjenester og å vokse ut av fattigdom, påpeker Gitmark.

- Vi må også gjøre innsatsen mot fattigdom mer effektiv med mer målrettet innsats mot spesielt utsatte grupper, for eksempel jenter og kvinner.

Vekst gir en bedre verden

De siste femten årene har 450 millioner mennesker arbeidet seg ut av fattigdom, hovedsakelig grunnet økonomisk vekst. Dette gjelder spesielt i land som Kina, India og Vietnam. De siste femti årene har gjennomsnittsinntekten i verden blitt tredoblet. Fellesnevneren er en mer åpen økonomi og utstrakt internasjonal handel. Handel er den sterkeste drivkraften for økonomisk vekst og dermed muligheten til å skape arbeidsplasser og økonomisk velstand.

- Det er fremdeles altfor mange fattige, men samtidig er det grunn til å glede seg over at andelen fattige er på sitt laveste noen gang, sier Gitmark og fortsetter. Våre målsettinger for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og bidra til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom. Vi vil aldri godta at utviklingspolitikken går på tvers av disse tre helt sentrale målene for utviklingspolitikken, avslutter han.