Helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone W. Trøen, peker på at det hengeren tydelig visjon og et betraktelig taktskifte i helsepolitisk tenkning. Nemlig, regjeringens ambisjon om å skape pasientens helsetjeneste.

- Samtidig som regjeringen er i gang med viktige pasientrettede reformer, behandler vi helsebudsjettet for 2015. Et budsjett med stor vekst på mange områder sammenlignet med tidligere år. Regjeringen viser med årets helsebudsjett at trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det skal være en bærebjelke i vårt velferdssamfunn, sier hun.

- Budsjettet legger til rette for at vi kan skape pasientens helsetjeneste i dag, for å gi alle rask behandling og trygge tjenester i fremtiden. Det er fortsatt en utfordring at ikke alle som har stort behov for hjelp, tidsnok får den hjelpen de har krav på. Med regjeringens budsjett og gjennom forliket med samarbeidspartiene, er vi godt i gang med å styrke innsatsen ovenfor de som i mange år har ventet for lenge.

Forebyggende tjenester

Pasienten i sentrum, handler også om å sette barn og unges levevilkår i sentrum. Neste år inneholder budsjettet 450 millioner kroner til bedre utbygging av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene.

- Vi vedtar en kraftfull satsing på forebyggende helsetjenester. Da komiteen var på besøk i Arendal i høst, fikk vi møte en flerfaglig helsestasjon som fortalte om store fordeler ved å ha alle faggruppene som jobbet med barn og unge samlet under ett tak. Det er ingen tvil om at vi trenger mer av alt i helsestasjonstjenesten, jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter, leger, psykologer m.flere, sier Trøen.

- Kommunene har ansvaret for å finne sine lokale løsninger, men pengene kommunene får skal brukes til dette formålet. Det er skremmende at antallet barn og unge som sliter med psykiske utfordringer har økt de siste årene. Vår regjering har en tydelig ambisjon om lavere terskler og raskere hjelp for barn og unge. Små utfordringer må ikke få vokse til store, kroniske psykiske helseplager. Åskape trygge barn og unge er den beste investeringen vi gjør for å ruste Norge for fremtiden.

Rus og psykisk helse

Budsjettet, og enigheten med Venstre og KrF, gir et stort løft for pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet.

- Gjennom åtte rødgrønne regjeringsår ble de som sliter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet skjøvet lenger og lenger ned ved det helsepolitiske bordet. Ventetidene økte, samtidig som flere og flere behandlingsinstitusjoner ble nedlagt. Vi forsterker den sosiale profilen og setter de mest sårbare brukergruppene i sentrum, sier Trøen.

Totalt øremerkes nå 450 millioner til rusarbeid i kommunene som vil bidra til å sikre at mennesker med rusproblemer får et helhetlig, individuelt og tilgjengelig tjenestetilbud.

- Avrusning må følges av umiddelbar behandling, og behandling må følges av bolig, mulighet til jobb og aktivitet og et liv utenfor rusmiljøet. Den mest sårbare fasen er rett etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, nå kan kommunene styrke innsatsen på dette feltet, sier Trøen, som også roser frivillig sektor i Norge.

- Det er ikke bare kommunene som gjør viktig innsats. Det foregår et fantastisk arbeid i frivillig sektor i Norge, også på området. Mange likemenn bidrar til å skape livsglede og aktivitet i hverdagen. Gjennom det gode samarbeidet med KrF og Venstre har vi økt rammene for frivillig sektors arbeid og mange viktige tiltak har fått styrket sine rammevilkår.

Omsorgssektoren

Det har i mange år vært behov for et tydelig skifte i omsorgspolitikken.

- Vi må bli mer opptatt av å skape verdighet enn å vedta verdighet. Budsjettet for 2015 og de kommende stortingsmeldinger gir håp om en omsorgstjeneste som vil møte den enkelte pleietrengende bedre enn i dag, sier Trøen.

- Det som har manglet er politisk vilje til å sette seg mål som er realistiske å nå. Derfor har regjeringen slått fast at vi ikke kan overlate til kommunene alene å løse utfordringene. Ikke fordi det kun finnes triste historier i kommune-Norge. Mange er fornøyde med tilbudet de mottar. Men det er for stor variasjon mellom kommunene og vi har for lite oversikt over kvalitet og kapasitet på nasjonalt nivå, legger hun til.

Høyre/Frp-regjeringen har fra første budsjett økt bevilgningene til flere institusjonsplasser. Staten betaler nå halve regningen når kommunene bygger nye plasser. I 2015 vil kommunene få tilskudd til 2500 heldøgns omsorgsplasser. Bare det første regjeringsåret har det blitt søkt om tilskudd til 500 flere heldøgns omsorgsplasser. Til sammenligning klarte de rødgrønne 567 nye plasser på åtte år, selv om målet var 12.000 nye plasser.

- Like viktig som trygghet for plass, er at pasienten møter en faglig robust tjeneste. Derfor satser regjeringen også sterkt på kompetanseutvikling i omsorgen med 400 millioner neste år. Vi starter en masterutdanning for avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten og vi satser mer på viktig lederutdanning, sier Trøen.

- Den røde tråden i det blå budsjettet er omsorgen for enkeltmennesket, vektleggingen av pasientens unike posisjon i helsetjenesten og løsningene for å redusere unødvendig venting. Slik kan helsekø og utrygghet erstattes med livsglede og livskvalitet, påpeker Trøen.