Av Hårek Elvenes, stortingsrepresentant H, medlem av justiskomiteen

Her tas i bruk målrettede virkemidler for å forhindre at unge mennesker i verste fall henfaller til vold for å oppnå politiske mål. Skal det forbyggende arbeidet lykkes, er det helt nødvendig med tidlig innsats fra mange aktører.

Regjeringens handlingsplan inneholder 30 målrettede tiltak med entydig plassering av ansvaret for tiltakene. Det er ingen tid og miste og vi har ingen og miste. Det er regjeringens ledetråd i arbeidet. Heldigvis er antall nordmenn som blir radikalisert til terrororganisasjoner en liten gruppe.

Det skal etableres forebyggingskontakter i en rekke politidistrikter. De skal være lokale kontaktpunkt når bekymring oppstår om radikalisering og voldelig ekstremisme. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil bli trukket inn lokalt i det forebyggende arbeidet, og ha tett kontakt med forebyggingskontaktene. PST på skal på en systematisk måte varsle hjemkommunen når personer kommer tilbake til landet etter å ha vært i konfliktområder i utlandet, der de kan ha deltatt i kamphandlinger. Dette skal hindre at hjemvendte fremmedkrigere får vandre fritt i lokalmiljøet uten oppfølging.

Kunnskapen og bevisstheten om radikalisering og voldelig ekstremisme skal styrkes. Det skal utarbeides veiledningsmateriell til kommuner og opprettes mentorordninger rettet mot personer i risikosonen. Det skal også utarbeides et eget veiledningsopplegg for foreldre som er bekymret for egne barns holdninger til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Internett benyttes i økende grad som arena for rekruttering og radikalisering. Det skal det etableres en gruppe som skal styrke politiets forebyggende arbeid på nettet. Gruppen skal være åpent tilstede på nettsteder som sprer radikalisering og voldelig ekstremisme, og delta aktivt i diskusjonene.

De aller fleste tiltakene dreier seg om forebygging i skolen, barnevernet og helsektoren. Frivillige organisasjoner og nærmiljøet spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet. Det gis økonomiske støtte til aktiviteter som har som formål å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Straff er ett av tiltakende i handlingsplanen. I dag er opplæring, planlegging og deltakelse i terrorhandlinger straffbart etter straffeloven. Justis- og beredskapsdepartementet vil sende på høring er forslag om å strafferegulere privatpersoners deltakelse i væpnede konflikter.

Regjeringen har med disse, og flere andre tiltak i skole og helsevesen iverksatt en konkret handlingsplan. Handlingsplanen representerer et nødvendig taktskifte i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.