Dessverre er det godt dokumentert at det offentlige ikke klarer gi disse barna like god muligheter som det godt fungerende hjem er i stand til. Særlige utfordringer er det for barna som bor i institusjon, mens det går noe bedre for barna som bor i fosterhjem. Bufetat skriver i sin veileder for arbeidet med skolegang og opplæring at «Skolegang og utdanning er kanskje den sikreste veien mot en positiv utvikling.» Dessverre klarer vi ikke alltid det i dag, og det blir en dobbel svikt mot barna. Når de som har dårligst nettverk ikke følges godt nok opp, gir det et dårlig utgangspunkt for å klare seg.

NOVA har påvist at barn som har vært i barnevernet har dårligere helse, mindre utdannelse og lavere inntekt som voksne, og at flere mottar sosialhjelp og blir arbeidsledige. Tilsyn fra fylkesmennene har dokumenter at mange barn på institusjon ikke får en fullverdig utdanning.

En kartlegging av Bufetat region Sør i 2012 viser at mer enn 7 av 10 institusjoner etter eget utsagn mangler kompetanse for å ivareta barnas partsinteresser overfor skolen. 1 av 3 institusjoner innhenter ikke tilstrekkelig informasjon om barnet til å kunne bidra til et godt skoletilbud. Nesten 1 av 7 institusjoner mangler faste samarbeidsmøter eller kommunikasjonsrutiner med skolen. 4 av 10 institusjoner som har ansvaret for oppfølging av skolegang og lekser, mangler en enhetlig praksis for dette arbeidet.

Brukerundersøkelsen 2011 viser at nesten 1 av 4 barn i institusjon ikke har noen voksne rundt seg som oppmuntrer dem til å gå på skolen. 1 av 5 oppgir at de ikke har noen voksne rundt seg som hjelper dem med leksene. Om lag 3 av 10 oppgir at de ikke går på skole hver dag, og 1 av 7 oppgir å ikke gå på skole i det hele tatt.

For Høyre synes det åpenbart at sikkerhetsnettet har sviktet for disse barna. Samfunnet har påtatt seg oppgaven med å tre i familiens sted, men klarer ikke jobben godt nok. For en del av barna kan det være vanskelig å fungere på en vanlig skole. Likevel må ambisjonen være at samfunnet må stille opp med en minst like god oppfølging som det et vanlig hjem klarer. Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Skal vi oppnå det, må opplæringstilbudet til barn i barnevernsinstitusjon styrkes, slik at også disse barna får muligheten til å realisere sine evner fullt ut.

Høyre vil:

  • Ha minst like høye ambisjoner læringsutbyttet til barnevernsbarn som til barn for øvrig.
  • Utarbeide en handlingsplan for å sikre at barnevernsbarn for oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven.
  • At alle skal ha et tilbud om utdanning eller tilbud om jobb som gir kompetanse.
  • Gjennomføre et kompetanseløft for ansatte i barnevernet når det gjelder oppfølging og motivasjon til skolearbeid.
  • Være kritisk til leksefritak og andre særordninger kan bidra til å senke forventningene til barn i barnevernet, og som understøtter at de er «annerledes» enn andre barn.
  • Forsterke tilsynet med institusjonene, for å sikre at alle barn får oppmuntring til skolegang og hjelp med leksene.
  • Vektlegge kompetanse og rutiner knyttet til skolegang ved utarbeidelse av godkjenningsordninger og kvalitetskriterier for barnevernsinstitusjoner.
  • Bidra til at ansatte ved institusjoner fullt og helt tar rollen som støtte og pådriver i skolearbeidet.
  • Gjøre barnevernet til part i skolesaker ved omsorgsovertagelse.
  • Legge til rette for færrest mulig skolebytter og flyttinger. Ustabile rammer og stadige bytter av skole er en risikofaktor, ikke minst for barn som i mange tilfeller har vært utsatt for relasjonsbrudd.