- Jeg er svært fornøyd med at Stortinget enstemmig støttet våre forslag som hele tiden har vært motivert utifra ønsket om å forebygge narkotikamisbruk og narkotikaomsetning i skolen, uttaler Høyres justispolitiske talsmann, André Oktay Dahl.

I dag fattet Stortinget vedtak om at man ønsker bruk av narkotikahunder i skolen som ledd i en bred, forebyggende strategi mot narkotikabruk blant ungdom.I tillegg henstilte Stortinget om at det utdannes flere narkotikahundekvipasjer.

Høyre-forslag

Vedtakene kom til på bakgrunn av et representantforslag fra Høyre og er et sjeldent eksempel på at flertallspartiene har valgt å støtte Høyre på denne måten.

I tillegg vedtok Stortinget enstemmig to forslag som presiserte det som hele tiden har vært Høyres intensjon; Åsørge for en mest mulig rettssikker og enhetlig praksis for dette, blant annet på bakgrunn av enkelte uheldige episoder som for eksempel Riksadvokaten og Elevorganisasjonen har påpekt. Høyre støttet også et forslag fra Venstre om nasjonal opptrapping av helsesøstertjenesten.

Misforstått i debatt

- I den offentlige debatt har vårt forslag av enkelte blitt betegnet som et ønske om å bedrive razzia og ulovlig ransaking av elever. Dette forslaget handlet om noe helt annet, nemlig forebygging og ikke minst behovet for klargjøring av grensene for denne metoden som for eksempel Oslo-politiet har nyttet i noe tid, sier Dahl.

- Jeg er glad for at alle partier til slutt samlet seg og støttet et av Høyres viktigste politiske mål; At skolene skal være narkotikafrie soner og at elevene sikres en trygg skolehverdag. Norske foreldre, skoleledere og flere elevombud har nå grunn til å være fornøyd, avslutter Dahl